Apollo 8 @PSW

De UGent wil haar studenten beter voorbereiden op de grote uitdagingen van de toekomst en haar nieuwe onderwijsvisie versneld implementeren. Hiervoor werd 'APOLLO 8' in het leven geroepen, dat verwijst naar 8 strategische onderwijsprojecten die worden uitgerold van november 2021 tot oktober 2023.  APOLLO 8 staat voor Ambitieus Programma voor toekomstgericht Online/blended & Levenslang Leren in het kader van het bredere Onderwijsbeleid.  Dit project wil de positie van de UGent als vooruitstrevende en innovatieve hogeronderwijsinstelling versterken en wordt gefinancierd vanuit het Voorsprongfonds van de Vlaamse Gemeenschap. 

In het kader van APOLLO 8 heeft onze faculteit twee projecten binnen gehaald:

Future-proof onderwijs: 90.000 euro

We staan op een kantelpunt voor de transformatie van het hoger onderwijs, ingegeven vanuit economische, sociale, ecologische en maatschappelijke noden. De UGent wil met dit project haar opleidingsaanbod vernieuwen en 'future-proof' maken.  

Concreet gaat onze faculteit:

  • Werk maken van het versterken van professionele vaardigheden in de bacheloropleidingen.

Er komt m.a.w. meer aandacht voor generieke professionele competenties en voor een onderbouwde arbeidsmarktoriëntatie.  Hierbij wordt o.m. gedacht aan reflectiemomenten en individuele coaching om studenten te helpen een studietraject en profiel uit te bouwen met het oog op die sector in de arbeidsmarkt waar ze later graag naar zouden uitstromen, het integreren van een kijkstage in tweede bachelor, het organiseren van een praktijkweek, etc.

  • Werk maken van het format ‘beleidsrapport’ als optie voor de masterproef.

Een cruciale competentie op de arbeidsmarkt is het toepassen van wetenschappelijke inzichten (zowel theorie als methoden) op sociale en organisatorische problemen en uitdagingen. Vanuit dit idee van toegepaste sociale wetenschappen wil de faculteit haar studenten optimaler voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij als T-shaped professional via het ontwikkelen van het format van het beleidsrapport als volwaardige leerweg in onze Masteropleidingen. Dit project stelt zich dan ook als doel om helder te specifiëren wat een beleidsrapport inhoudt, om de samenwerking met externe partners te organiseren en te stimuleren, om het begeleidingsproces uit te werken, en om de beoordeling te systematiseren.

Levenslang leren: 57.500 euro

De UGent ambieert om een aanbod van levenslang leren als volwaardig onderdeel van haar onderwijs in te richten. Op die manier vervult de universiteit haar essentiële rol om blijvend kennis te verspreiden en nieuwe competenties aan te leren in een steeds veranderende maatschappij.  De eerste stappen zijn inmiddels gezet met de verankering van academies voor levenslang leren in alle faculteiten.  Deze academies moeten een nieuw aanbod levenslang leren ontwikkelen en een breed aanbod micro-credentials ontsluiten.  Binnen dit project willen we deze doelstellingen realiseren.

Het Onderwijs Management Team en de directeur van onze Academie hebben beslist de krachten te bundelen en voor beide projecten samen één personeelslid voor 18 maanden aan te werven.  Die aanwerving is ondertussen al achter de rug: per 1 februari vervoegt Ellen Vanderschueren onze rangen.  Ellen is een oud-studente van onze faculteit.  Ze behaalde haar diploma van Bachelor in de Politieke Wetenschappen (grote onderscheiding) en van Master in de EU-studies (grootste onderscheiding). Ze liep stage bij de Vakgroep Politieke Wetenschappen (EU-studies) en werd ook geselecteerd voor het Honours Programme ‘Think & Talk’ dat jaarlijks door de alfa-faculteiten wordt georganiseerd voor uitmuntende studenten.  Bovendien volgde Ellen verschillende extra opleidingen rond professionele vaardigheden (o.m. rond creative problem-solving, presenteren met infographics en onderzoeksmanagement). De faculteit wil haar bij deze dan ook van harte welkom heten.