Disclaimer

Deze website is onderworpen aan een auteursrechtclausule en aan een exoneratieclausule. Het uitgaande e-mailverkeer van personeelsleden van de Universiteit Gent is onderhevig aan een e-maildisclaimer.

Disclaimer voor deze website

Verwerking van persoonsgegevens

De Universiteit Gent neemt de nodige maatregelen om aan de regels ter bescherming van uw privacy te voldoen en om deze te respecteren. In de privacyverklaring van de Universiteit Gent kan u nalezen op welke manier de universiteit dit doet.

Indien deze privacyverklaring geen antwoord biedt op uw vragen, kan u terecht bij de Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) van de Universiteit Gent ().

Indien u uw rechten van toegang, rectificatie, wissen en/of bezwaar wenst uit te oefenen, kan u contact nemen via

Een formele klacht kan worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Auteursrecht

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

  • U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Universiteit Gent.
  • U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.
  • U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Exoneratiebeding

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan de Universiteit Gent niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

De Universiteit Gent is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen.

De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door de Universiteit Gent gegarandeerd worden en de Universiteit Gent kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Disclaimer voor uitgaand e-mailverkeer

In de uitgaande e-mailcorrespondentie van de personeelsleden van de Universiteit Gent wordt geen standaarddisclaimer of vertrouwelijkheidsclausule opgenomen.

Er wordt wel een link naar de e-mailpolicy van de universiteit voorzien.