Over IRIS

IRIS is een kenniscentrum en een forum waar theorie en praktijk samenkomen. Het onderzoek naar sociale fraude blijft geen louter academische oefening.

Activiteiten

Als kenniscentrum

IRIS verzamelt en verschaft informatie over sociale fraude in de ruimste zin van het woord. Deze informatie kan zowel van regionaal, nationaal als internationaal belang zijn.

IRIS ...

 • schrijft rapporten en onderzoeksverslagen.
 • werkt naast eigen projecten mee aan nationale, internationale en Europese projecten.
 • selecteert relevant nieuws, en relevante studies en publicaties, en biedt dit aan op deze website.
 • fungeert als steunpunt voor alle actoren in het veld:
  • door zowel academische als praktische informatie aan te bieden, en
  • door ondersteuning te bieden bij de uitwerking van voorstellen en de formulering van beleidsopties.
 • neemt actief deel aan multidisciplinaire seminaries, conferenties, colloquia en ontbijtmeetings.
 • heeft een gespecialiseerde bibliotheek en documentatiecentrum.

Een deel van deze kennis is enkel voor leden toegankelijk.

Als forum

IRIS fungeert als een forum waar praktijk en theorie samenkomen en elkaar wederzijds inspireren.

IRIS …

 • bouwt aan een nationaal en internationaal netwerk tussen de academische wereld en de actoren in het veld.
 • organiseert multidisciplinaire seminaries, conferenties, colloquia en ontbijtmeetings.

Op dergelijke events kunnen experten:

 • in contact komen met elkaar
 • ervaringen en kennis delen
 • up to date blijven.

Achtergrond

Sociale fraude

De grootheid van sociale fraude kan niet exact bepaald worden. Desalniettemin is het duidelijk een groeiend sociaal fenomeen met grootschalige gevolgen.

Sociale fraude:

 • ondermijnt de financiering en houdbaarheid van ons sociaal model, omdat bijdragen niet worden betaald of uitkeringen ten onrechte worden verkregen.
 • veroorzaakt oneerlijke concurrentie met sociale dumping en de afbouw van sociale rechten tot gevolg.

Verder hebben de groeiende Europese interne markt en de wereldwijde globalisering het besef doen groeien dat sociale fraude niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal probleem is.

Onderzoek naar sociale fraude

Door de verschillende verschijningsvormen en de gevolgen van sociale fraude te onderzoeken en te beschrijven, krijgen we inzicht in de basismechanismen van sociale fraude.

 • Deze kennis op zich werkt vaak al preventief.
 • Deze kennis helpt daarnaast om de passende middelen te vinden om sociale fraude te bestrijden.

Lessen en ervaringen uit de praktijk zijn, bij de studie van sociale fraude, zeker zo belangrijk als de academische invalshoek.

 • In het academische onderzoek neemt de rechtswetenschap een bevoorrechte plaats in.
  Maar, inzichten uit de criminologie, economie, psychologie en politieke en sociale wetenschappen zijn ook van cruciaal belang.
 • Voor het praktische luik is de inbreng van zowel de publieke als de private sector onmisbaar.

Samenwerking en de oprichting van een netwerk

Essentieel in het onderzoek en de bestrijding van sociale fraude zijn:

 • een vlotte samenwerking
 • de uitwisseling van gegevens en kennis.

Dit geldt zowel op nationaal als internationaal vlak, en over de verschillende disciplines heen.

Het onderzoek naar sociale fraude moet uitmonden in:

 • kennis vertaalbaar naar en inzetbaar in praktijk en beleid.
 • kennis die:
  • bijdraagt tot een betere preventie en bestrijding van sociale fraude
  • het sociaal model efficiënter, rechtvaardiger en performanter maakt.

Leden van het netwerk

 • Vertegenwoordigers uit de academische wereld
 • (Sociale) inspectiediensten
 • Instellingen van sociale zekerheid en arbeidsrecht
 • Nationale en Europese beleidsmakers
 • Overige actoren en experten betrokken bij het onderzoek en de bestrijding van sociale fraude

Samenwerkingsovereenkomsten

IRIS heeft, met het oog op het voorgaande, samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende (inspectie)diensten:

 • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid) *
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO)
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid *
 • Rijksdienst voor Pensioenen **

(*) Op 1 juli 2017 worden de RSZ-Inspectie en de Sociale Inspectie één geïntegreerde inspectiedienst onder de RSZ.

(**) Op 1 april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) gefuseerd om samen de Federale Pensioendienst te vormen.