Onderzoek

Rechtsmisbruik | 2014 - 2018

= Onderzoek naar de bestrijding van sociale fraude en misbruik, met als uitgangspunt de nieuwe (2012) wettelijke antimisbruikbepalingen in het sociaal recht.

Dit project borduurt verder op de nieuwe (2012) wettelijke antimisbruikbepalingen in het sociaal recht. Het onderzoek focust op gemene rechtsfiguren uit de rechtspraak en rechtsleer, die dezelfde ambitie hebben als de nieuwe wetsbepalingen: het bestrijden van sociale fraude en misbruik.

Het onderzoek omvat 2 delen:

 1. Het eerste deel focust op rechtsfiguren uit het Belgische recht (fraus omnia corrumpit, wetsontduiking, veinzing ...).
 2. Het tweede deel bestudeert de begrippen bedrog en misbruik in het Unierecht.

Beide delen bevatten een grondige begrippenstudie met theoretische onderbouw.

 • De verschillende juridische noties worden ontleed: definitie, toepassingsvoorwaarden, rechtskracht, uitwerking enz.
 • De praktische toepasbaarheid van de begrippen wordt onderzocht: de haalbaarheid en relevantie van de rechtsfiguren worden geduid door concrete casussen te bespreken (knelpunten aangeleverd door praktizijns, en rechterlijke uitspraken waaruit de toepassing van de rechtsfiguren blijkt).

In het kader van dit project organiseerde IRIS op 29 maart 2017 een besloten seminarie 'Misbruik en sociale fraude. Biedt het gemeen recht oplossingen?'

 • Zie ook Lorré, J., "Misbruik en fraude in het Belgische en Europees sociaal recht: een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie",  Larcier, 2018.

Fraud and error | 2014-2018

= Jaarlijkse rapporten met samenvatting en analyse van informatie over fraude en onjuistheden verstrekt door de Europese lidstaten.

De lidstaten rapporteren jaarlijks, op vrijwillige basis over hun ervaringen en voortgang wat de samenwerking betreft bij de bestrijding van fraude en onjuistheden. Dit is voorzien in Besluit Nr. H5 van de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van de Socialezekerheidsstelsels.

IRIS schrijft deze rapporten in het kader van het 'Network Statistics FMSSFE', een onafhankelijk onderzoeksnetwerk dat bestaat uit teams van experten van HIVA (KU Leuven), Milieu Ltd, IRIS, de universiteit van Szeged en Eftheia:

Red Flags! Prevention, detection and cooperation in the fight against cross-border social fraud | 2014

= een project over sociale fraude met onderzoek naar de grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde diensten en belanghebbenden (sociale partners), en de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.

Het project ging uit van concrete situaties en ervaringen in het veld (in de bouw- en vleessector).

Er werd geanalyseerd in hoeverre elke partij

 • in staat is, op basis van de bestaande juridische instrumenten, om informatie te verkrijgen, onderzoeken te voeren, en toegang te krijgen tot gegevens – ter plaatse of op basis van samenwerking op nationaal of internationaal niveau – en
 • in staat is de detacheringsregels te handhaven.

Verder werd er geanalyseerd:

 • in hoeverre juridische instrumenten, e-tools en Early Warning Systems ingevoerd en/of verbeterd kunnen worden;
 • in hoeverre zulke tools en systemen afhankelijk zijn van administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie en de behoefte hieraan (verder) kunnen verminderen; en
 • welke juridische valkuilen de verdere implementatie van zulke systemen en tools met zich zouden kunnen meebrengen.

Er werden vier projectvergaderingen gehouden en één afsluitende bijeenkomst:

 • Het hoofddoel van deze vergaderingen en bijeenkomst: deelnemers van verschillende achtergrond bij elkaar brengen, en zo interessante discussies losmaken.
 • Om de discussies op gang te brengen werden bestaande cases uit verschillende sectoren gebruikt als voorbeeld.

Engelse vertaling van het Sociaal Strafwetboek | 2013

= Vertaling in boekvorm die de Engelse tekst handig weergeeft naast de originele Franse en Nederlandse tekst.translation Belgian Social Criminal Code

Waarom?

 • Het Belgische sociaal strafrechtelijk wetgevend kader toegankelijk maken voor een breder publiek, onder meer binnen de Europese Unie.

De Coninck, M., Gillis, D., Jorens, Y., "The Belgian Social Criminal Code: an English translation by IRIS | international research institute on social fraud", Brugge, die Keure, 2013, 256p.

Andere

De stichters van en/of onderzoekers bij IRIS zijn of waren verder ook actief in een aantal projecten en publicaties over bepaalde aspecten van sociale fraude:

 • FreSsco – een Europees netwerk van onafhankelijke nationale experten op het gebied van vrij verkeer van werknemers en de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU [2013-2017]
 • Jorens, Y., Gillis, D., Valcke, L. en De Coninck, J., Atypical Forms of Employment in the Aviation Sector, European Social Dialogue, European Commission, 2015, 289 p.
 • Jorens, Y., De strijd tegen sociale fraude: balanceren op een slappe Europese koord, in Vermeulen, G, Masset, A. en Flore, D. (eds.), De aanpak van sociale fraude, arbeidsuitbuiting en mensenhandel/ Comment s'y prendre à la fraude sociale, l'exploitation au travail et la traite des êtres humains, Brussel, die Keure, 2014, 198 p. [Zie ook het BLUS colloquium van 19.12.2013]
 • Jorens, Y. en Gillis, D., De inspecteur in het Europa van de 21ste eeuw: Sisyphus of Hercules?, in P. Humblet and Van De Woesteyne, I. (eds), (2013) Sociaal en fiscaal recht: 'Elck wat wils'. p. 179-282.
 • trESS – een Europees netwerk van nationale experten uit alle lidstaten van de Europese Unie dat de sociale zekerheidssituatie van migrerende personen in Europa onderzoekt [2007-2012]
 • SUBCONTRACTING – een Europees project dat onderzoekt in welke mate systemen van onderaanbesteding oplossingen kunnen bieden in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude [2011-2012] – Jorens, Y., Peters, S. en Houwerzijl, M., Study on the protection of workers' rights in subcontracting processes in the European Union: Final Study, European Commission, 2012, 192 p.
 • ICENUW – Implementing Cooperation in an European Network against Undeclared Work [2010-2011]
 • ACSIS – een studie rond de oprichting van een Europees kader voor de bestrijding van sociale fraude [2008]