Studeren in het buitenland

Tijdens je studies aan de UGent

1. Inleiding

Deze tekst is bedoeld als eerste informatie voor diegenen die interesse vertonen om in het masterjaar via Erasmus in het buitenland te studeren. Lees deze informatie goed door. Elk jaar wordt er in december een informatiemoment  voorzien voor studenten die hun applicatie het volgende jaar willen indienen. Wie kan naar het informatiemoment komen? Studenten die in hun 3de Bachelorjaar zitten, kunnen op Erasmus gaan het volgende jaar. Het informatiemoment is er steeds het jaar voordien omdat er heel wat bij komt kijken eer alles voor iedereen administratief in orde is. Ga naar dit informatiemoment, dat tijdig wordt bekend gemaakt op de Erasmus webpagina van de rechtenfaculteit. Maak pas daarna een afspraak met de verantwoordelijke contactpersoon om je specifieke vragen te beantwoorden.

Erasmus in de Master Criminologie: Erasmus kan voor criminologiestudenten (master) enkel in het tweede semester en enkel aan de universiteiten die je op de website vindt. Jouw plichtvakken dien je hier af te leggen. Let hier goed op: er zijn bestemmingen die enkel voor rechtenstudenten beschikbaar zijn en bestemmingen die enkel voor criminologiestudenten beschikbaar zijn. Tenslotte is er een beperkt aantal bestemmingen dat voor beide opleidingen beschikbaar is. Staat je bestemming niet op de website, dan is er geen bilateraal akkoord afgesloten tussen de faculteit rechtsgeleerdheid van de UGent en de gastuniversiteit. In dit geval kan je niet via Erasmus naar deze gastinstelling gaan. Populaire bestemmingen zijn bestemmingen met een criminologieprogramma dat compatibel is met het programma aan de UGent, zoals Kent University, de universiteit van Rotterdam, Maribor University, Malmö University. Binnen Erasmus Belgica wordt de universiteit van Luik soms gekozen. (verdere info vind je hier op de pagina's van het studentenportaal)

Het aantal universiteiten waarmee bilaterale akkoorden bestaan binnen het raamwerk van Erasmus die voor criminologiestudenten relevant zijn, is op dit moment eerder beperkt in vergelijking met andere opleidingen, zoals de rechten. Daar zijn verschillende structurele redenen voor: vooreerst is er het feit dat criminologie geen afzonderlijke opleiding is in vele landen. In de landen waar criminologie wel als een afzonderlijke opleiding bestaat, dient er een bilateraal akkoord te zijn afgesloten met de instelling. Dit akkoord is cruciaal. Studenten kunnen geen opleidingsonderdelen gaan volgen aan instellingen waarmee we geen bilateraal akkoord hebben. Ten tweede dient men opleidingsonderdelen in het Engels te kunnen volgen. Dit is niet steeds het geval voor elke instelling, wel is een groeiende tendens waar te nemen. Zo wordt het merendeel van de opleidingsonderdelen aan Spaanse universiteiten in het Spaans gedoceerd. Het wordt wel van jou verwacht dat je als je een bestemming kiest waarmee een akkoord is gesloten, dat je de taal voldoende beheerst.

Studenten worden verplicht om hun vakkenpakket samen te stellen op basis van een speciaal daartoe opgesteld formulier. Daarin wordt je gevraagd de contactgegevens van de docent, de vakinhoud en jouw persoonlijke motivatie toe te lichten.
De curriculumcommissie buigt zich over je dossier. Je dient zelf te motiveren welke criminologisch relevante vakken je in het buitenland wil gaan volgen. Je dient voor 16 credits een vakkenpakket samen te stellen en voor te leggen aan de curriculumcommissie van de criminologische Wetenschappen.

2. Stappen

Volgende zaken moet je doen:

 • Informeren of het vak dat je kiest wel degelijk door de faculteit waarmee het bilateraal akkoord is gemaakt, wordt gegeven
 • Op voorhand informeren of het vak doorgaat
 • Termijnen respecteren, en niet enkel de credits (3 maand verblijf voor een beurs, en geen 2,4 maand)
 • Het formulier correct invullen en tijdig bezorgen aan de AIB. Vooraleer je jouw formulier naar AIB stuurt, stuur je het naar . Er wordt een controle uitgevoerd of je alles wel degelijk correct hebt ingevuld en er wordt gekeken of jouw geselecteerde vakken in aanmerking komen. We stellen ons flexibel op, maar je moet opleidingsonderdelen volgen die op jouw niveau zijn. Je kan dus als masterstudent criminologie geen inleidende cursus in de criminologie gaan volgen. Dat spreekt voor zich.

3. Praktische zaken

Voor praktische zaken dienen de contactpersonen bij de Afdeling Internationale Betrekkingen geraadpleegd te worden. Er kan enige tijd over gaan vooraleer je van de curriculumcommissie een definitief en officieel fiat krijgt nadat je jouw voorstel hebt ingediend. Er wordt eerst een selectie gemaakt van de ingediende dossiers: er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen per universiteit. Er moet gecontroleerd worden of jouw documenten administratief in orde zijn. Aangezien de Masterstudenten in het tweede semester kunnen op uitwisseling gaan via Erasmus, kan het enige tijd duren vooraleer je formeel antwoord krijgt. Neem daarom op voorhand contact op met de Departementaal coördinator die je voorstel reeds kan bekijken en je een suggestie kan doen tot herformulering. We zijn kritisch in het beoordelen van de keuzes die studenten maken. Vakken dienen criminologisch relevant te zijn.  Zo is het mogelijk dat je in het buitenland een keuzevak volgt dat overlapt met een keuzevak dat hier wordt aangeboden, maar het is ook mogelijk dat je een keuzevak kiest, dat op dit moment niet aangeboden wordt in Gent (zoals terrorisme en terrorismebestrijding, rechtspsychologie, …). Het mag voor Masterstudenten niet gaan om cursussen die het niveau van een introductiecursus halen.

Na je studies aan de UGent

Waarom?
Om bij te leren, concurrentievoordeel te verkrijgen door een aantrekkelijker profiel voor werkgevers in binnen- en buitenland te worden, je eigen horizon te verbreden, je taalvaardigheid te verbeteren, mensen uit verschillende culturen te ontmoeten, voor persoonlijke groei, nieuwe uitdagingen, omdat je iemand kent die het heeft gedaan en zegt dat dit de beste tijd van zijn/haar leven was... er zijn evenveel antwoorden als er mensen zijn.

Hoe?

Op eigen houtje vinden wat je precies moet doen en weten om je aan te melden, de financiering te vinden, herlocatie, etc. is onderdeel van het proces. Het kan echter helpen als je iemand vindt die je een duwtje in de goede richting geeft. Zoek dus niet verder, hieronder vind je 's werelds kortste handleiding wat te doen als je er over denkt in het buitenland te studeren nadat je in eigen land afgestudeerd bent.

 1. Denk er eens goed over na
  Vraag jezelf af waarom je wilt gaan, welke ervaringen je wilt opdoen, spreek er ook over met je vrienden, collega's, ouders, partners, huisdieren,... Denk na over je verwachtingen, over jouw opties, de mogelijke alternatieven en wees realistisch. Alhoewel een besluit tot verder studeren, en vooral in het buitenland, zelden een slechte beslissing is, kan je je aangetrokken voelen tot bepaalde landen of universiteiten om de verkeerde redenen of onrealistische verwachtingen hebben over deze plaatsen omdat je ze eerder hebt bezocht als toerist (en niet als student). Het is mogelijk dat je onrealistische verwachtingen over je eigen competenties op dit moment hebt (bv. studeren in een vreemde taal). Of je denkt misschien dat je niet capabel genoeg bent en uit schrik om afgewezen te worden, beslis je om je helemaal niet aan te melden, wat eveneens een vergissing zou zijn. Je zal ruim op voorhand weten wat de eisen zijn om die beslissing te kunnen maken (zie stap 2) en er is altijd een beetje het "niet zeker totdat ik de brief krijg"-gevoel bij elke kandidaat, maar zoals ze zeggen: "Nothing ventured, nothing gained." (Wie niet waagt, niet wint.)
 2. Kies één (of meerdere) plaats(en) (land(en), universiteit(en))
  Dit kan afhankelijk zijn van je specifieke studiegebied, van professoren waar je les wilt van krijgen/mee wilt werken of gewoon van de talen die je spreekt (als je bv. nog nooit Italiaans hebt gesproken, is het raadzaam niet in Italië te gaan studeren, tenzij je een universiteit vindt die cursussen aanbiedt in de taal die je wel beheerst.)
 3. Ga naar de website van de universiteit/instelling in kwestie en zoek naar relevante informatie voor toekomstige studenten
  Deze zullen vaak te vinden zijn onder menu-items zoals: How to apply, Applying, Foreign Students, Master programmes, etc. Algemene informatie zal waarschijnlijk verstrekt worden via de website, meestal vergezeld door een grotere brochure die in pdf te downloaden is (en vaak kan je de geprinte versie ook aanvragen). Alhoewel deze brochures soms heel vervelend zijn om te lezen, is het toch noodzakelijk om dit te doen. Deze documenten bevatten nl. cruciale informatie (van formulieren die je moet invullen, documenten die je moet meesturen, tot allerlei datums, mogelijke financiering, etc.)
 4. Financiering
  Het aanvragen van financiering is meestal een procedure die niet samenhangt met je aanvraag tot inschrijving aan de universiteit, wat betekent dat de termijnen voor de aanvraag zullen verschillen van die van de inschrijving voor de universiteit (aanmelding tot het programma). Een veelgemaakte fout is om te wachten en de aanvraag eerst in te dienen bij de universiteit (of haar Board of Graduate Studies) en dan pas rond te kijken voor financiering (of om te wachten tot je zeker bent dat je aanvaard bent en dan te zoeken naar financiering ). In het laatste geval ga je waarschijnlijk de kans om te kunnen starten missen, want de termijnen voor de financiering kunnen aflopen vooraleer deze van de aanvraag bij de universiteit verlopen zijn. In beide gevallen duurt de procedure enkele maanden (bv. in het Verenigd Koninkrijk kan de deadline december zijn, terwijl de beslissing ergens van april tot augustus meegedeeld wordt).
 5. Timing: Plan het ruim van tevoren
  (idealiter ongeveer een jaar vóór de veronderstelde aanvang van de cursus)
  De aanmeldingsfase kan enkele maanden duren. Je zal een formulier in een vreemde taal moeten invullen, referenties indienen (plan minimum een maand voor het contacteren van je referentiecontacten waardoor ze voldoende tijd hebben om een aanbeveling te schrijven. Het is geen goed idee om jouw contacten hiervoor op te jagen. Denk niet dat ze niets anders of dringender te doen hebben. Het is altijd mogelijk dat deze personen op conferentie zijn, met vakantie of misschien hebben ze jouw e-mail om technische redenen niet ontvangen, etc.). Dien een taalcertificaat in (bv. IELTS, TOEFL etc.), waaruit blijkt dat je over voldoende kennis van de onderwijstaal beschikt (in de documenten in stap 3 kan je terugvinden wat de minimumscore hiervoor is), dien de kopieën van jouw diploma('s) en puntenbriefjes in, evenals een CV, een motivatiebrief en vaak wordt ook een onderzoeksvoorstel gevraagd (afhankelijk van het programma en de soort graad die je kan behalen). Het samenstellen van dit alles kan soms erg lang duren (wanneer bv. de referentiecontacten niet kunnen worden bereikt, de taaltesten worden slechts eens in de drie maanden of zo georganiseerd, etc.), en het vertalen van de documenten en alles schrijven in een taal die niet je moedertaal is, mag je zeker niet onderschatten. Voorzie extra tijd om te controleren of je alles hebt, en na te kijken of alles grammaticaal correct en goed gepresenteerd is, vooraleer je je aanvraag (op de gewenste manier) doorstuurt.

Meer info is ook te vinden op de pagina's van het studentenportaal rond verder studeren.

  Veel succes!


  PS Wij zouden graag iets van je horen (terwijl je er bent of bij terugkomst) met betrekking tot jouw indrukken van de school en van de hele ervaring, eventuele suggesties voor deze webpagina, etc.
  En als je terug in België bent en overweegt om een doctoraatsstudie of een postdoc te doen, "Durf Denken" aan de UGent.