Drugmonitor Turnhout

Onderzoeksperiode

1 oktober 2015 - 31 maart 2016

Financiering

Stad Turnhout

Onderzoeker

Marieke VLAEMYNCK

Sleutelwoorden

Lokaal, kwalitatief, monitor

Abstract

Doelstelling

Om een gericht en efficiënt geïntegreerd beleid te voeren zijn de aangeleverde politiecijfers niet voldoende. Politionele drugcijfers zeggen weinig of niets over de omvang van het lokale drugsprobleem, maar wel over de activiteiten van de politie in haar aanpak van dit fenomeen. In het kader van drugs treedt de politie immers vooral proactief op, dus zonder voorafgaande oproep, aangifte of klacht van de burger. Beleidsmakers moeten een nauwkeurig en betrouwbaar beeld hebben over de aard en de omvang van het drugsfenomeen met het oog op het bepalen van beleidsprioriteiten, de planning van adequate interventies, en op langere termijn een evaluatie van het beleid. Omwille van haar ervaring in het opzetten en uitvoeren van drugsmonitoren heeft de stad Turnhout beslist om door het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (Universiteit Gent) op het lokale niveau door middel van een doorgedreven lokale kwalitatieve drugmonitor informatie te laten verzamelen.

 De Turnhoutse drugmonitor vertrekt vanuit volgende centrale vragen:

 -Welke groepen GHB- , speed-, en cocaïnegebruikers zijn er in Turnhout?

-Wat geven GHB-, speed-, en cocaïnegebruikers aan als voornaamste motieven voor hun gebruik en wat maakt dat ze niet stoppen met gebruiken?

-Wat is het effect van lokale politieacties in Turnhout op het gedrag van GHB-, speed-, en cocaïnegebruikers?

-In welke mate heeft het feit dat Turnhout een grensgemeente is een invloed op het gedrag van GHB-, speed-, en cocaïnegebruikers?

 

Methodologie

De Turnhoutse drugmonitor bestaat uit twee kwalitatieve onderdelen die elkaar wederzijds aanvullen. Gedurende vijf weken kregen vier community field workers de opdracht om informatie te verzamelen over de Turnhoutse drugsscene aan de hand van de opgelegde thema’s. De inzet van deze veldwerkers biedt een belangrijke meerwaarde bij het verzamelen van informatie vanuit het perspectief van de druggebruiker zelf. Daarnaast werden 16 sleutelfiguren, verspreid over verschillende sectoren (politie, justitie, hulpverlening...), geïnterviewd. Door hun persoonlijke en professionele vaardigheden hebben deze sleutelfiguren een goed zicht op de Turnhoutse drugsscene.

 

Resultaten

De monitor focuste op zes thema’s. Het eerste thema ‘kenmerken van de druggebruiker’ omvatte vragen die betrekking hadden op hun socio-demografische kenmerken: leeftijd, geslacht, nationaliteit, woonsituatie, tewerkstelling... Bij het tweede thema ‘druggebruik’ kwamen vragen aan bod die betrekking hadden op de producten die worden gebruikt, op welke wijze wordt gebruikt, de frequentie van gebruik... Het derde thema ‘gevolgen van gebruik’ bevatte vragen rond mogelijke lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen of sociale problemen. Het vierde thema ‘markt en aanbod’ hield vragen in over de beschikbaarheid, prijzen en kwaliteit van GHB, cocaïne en speed. De aanwezigheid van een hulpvraag of hulpbehoefte op diverse vlakken kwam in het vijfde thema ‘hulpvraag/hulpbehoefte’ aan bod. Deze thema’s werden ten slotte aangevuld met vragen over de actuele veranderingen of ontwikkelingen op lokaal niveau (thema zes).

Op basis van de gevonden resultaten werd binnen de betrokken sectoren op basis van deze suggesties een reeks prioriteiten geselecteerd. Om deze prioriteiten af te bakenen werd van de nominal group technique gebruik gemaakt . Concreet werden de professionele actoren gevraagd scores toe te kennen aan de noden waarvan men denkt dat ze het meest prioritair zijn bij de verdere uitbouw van het lokale drugsbeleid in Turnhout . Elke organisatie wikte en woog individueel alle suggesties en selecteerde tien noden die voor hen prioritair dienen te zijn. Deze individuele keuzes werden door de Preventiedienst Turnhout gebundeld. Tijdens een laatste samenkomst van de klankbordgroep werd dit uiteindelijke document verder bediscussieerd en genuanceerd. Op deze manier weerspiegelt de uiteindelijke lijst van prioriteiten een algemeen gedragen visie.

 

Valorisatie

  • DECORTE, T., & VLAEMYNCK, M. (2016). Lokale drugmonitor Turnhout. Bevindingen en prioriteiten. Presentatie tijdens het college van burgemeester en schepenen, Turnhout, 23 juni.

  • VLAEMYNCK, M., & DECORTE, T., (2016). Drug Monitor Turnhout. GHB, speed en cocaïne in beeld. Resultaten 2016. Turnhout: Stad Turnhout.