Narratieve Identiteitsconstructies van personen die illegale drugs gebruiken

Onderzoeksperiode

1 augustus 2017 – 31 december 2019


Financiering

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)


Onderzoeker

Michelle VAN IMPE


Sleutelwoorden

Drugs, identiteitsconstructies, narratieven

 

Abstract

Drugs zijn sinds een lange tijd een onderdeel van de samenleving en waaromtrent de sociale, politieke en culturele percepties en betekenissen gewijzigd zijn doorheen de geschiedenis. Waar het bezit, de productie en de handel van illegale drugs sinds de 19de eeuw als misdrijf werden bestempeld door verschillende internationale verdragen en nationale jurisdicties, is dit beleid momenteel het onderwerp van debat en experimenteren, voornamelijk wat cannabis betreft.

Naast veranderende percepties op macro- en mesoniveau, schrijven ook individuele druggebruikers betekenissen toe aan roesmiddelen en welke plaats deze in hun identiteit en leven hebben. Zowel de persoonlijke, sociale als de politieke betekenisgeving zijn met elkaar verbonden en vormen samen een sociaal-politieke context waarin de identiteit van druggebruikers geconstrueerd wordt, enerzijds door gebruikers zelf en anderzijds door het dominant drugsbeleidsdiscours op een bepaalde plaats en tijdstip. De manier waarop het gebruik van roesmiddelen wordt gepercipieerd op (lokaal) cultureel en beleidsniveau, heeft implicaties voor de reacties naar gebruikers toe.

Het doel van dit onderzoek is om deze complexe contexten diepgaand te bestuderen vanuit een emic perspective en inzicht te verwerven in de verwevenheid tussen persoonlijke en politieke processen van identiteitsconstructie. Hierbij wordt uitgegaan van een kritisch criminologisch kader waarbij een ‘beleid’ als een ideologisch geïnspireerd construct wordt aanzien en waarbij gebruikers erkend worden in hun mogelijkheid tot het bieden van weerstand, empowerment en agency.

Methodologie

  1. Literatuurstudie van (inter)nationale bronnen
  2. Kritische discoursanalyse van drugbeleidsdiscoursen
  3. Action research

 

Valorisatie

  • VAN IMPE, M. (2018). Identity constructions of people who use illicit drugs: beyond boundaries and conventionality? . Presented at the Common Session in Critical Criminology.