Prof. dr. An Cliquet

An Cliquet is licentiaat in de rechten (1989) en licentiaat in de Haven en Maritieme Wetenschappen (1990). In 2001 promoveerde zij tot doctor in de rechten over 'Natuurbehoud in het mariene en kustzonemilieu: Overzicht en analyse van de juridische mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor het mariene en kustzonemilieu van België'.

Het onderzoek van An Cliquet situeert zich in het gebied van het internationaal, Europees en nationaal biodiversiteitsrecht en -beleid. Het gaat zowel over mariene als terrestrische ecosystemen. Onderzoeksthema's omvatten in het bijzonder: internationaal en Europees biodiversiteitsrecht; internationaal en nationaal recht inzake natuurbehoud in mariene en kustzonegebieden; geïntegreerd kustzonebeleid in België; draagvlakonderzoek inzake natuurbehoud. Meer recent wordt onderzoek verricht of begeleid over meer globale thema’s, zoals natuurbehoud en klimaatswijziging, ecologische vluchtelingen, gender en biodiversiteit, juridische bescherming van ecosysteemdiensten, ‘rights based approach’ in het natuurbehoud.

Zij maakte deel uit van diverse internationale en nationale raden en commissies inzake natuurbehoud (o.a. Science and Policy Working Group van SER International) en is voorzitter van de facultaire commissie milieu.

Haar onderwijsactiviteiten situeren zich op het vlak van het internationaal publiekrecht en het internationaal en Europees biodiversiteitsrecht. Zij is aangesteld als lesgever aan de Universiteit Gent voor volgende vakken: Internationaal publiekrecht (rechten); Internationaal publiekrecht (politieke wetenschappen); Contemporary Issues of public international law; International and European biodiversity law; Juridische en politieke instrumenten voor de bescherming van de natuur (onderdeel van de cursus Mens en natuur); Law and ethics on conservation of aquatic systems. Zij is betrokken in de M.Sc. “Management of protected areas” in de Universiteit van Klagenfurt (Oostenrijk), waar ze de module ‘Legal aspects on the management of protected areas’ geeft.