Studiedag 27 november 2015

Het Centrum voor Milieu- en Energierecht (CM&ER) organiseert, in samenwerking met Studipolis (die Keure),  een studiedag op 27 november 2015.

"In de roos. Doeltreffende handhaving van omgevingsrecht"

Het Pand,  zaal Rector Vermeylen , Onderbergen 1 – 9000 Gent


In 2009 veranderde Titel XVI van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) het milieuhandhavingslandschap in Vlaanderen. De decreetgever koos er voor een sanctioneringsinstrumentarium met, naast strafrechtelijke afhandeling, een volwaardig bestuursrechtelijk afhandelingsspoor. De instrumentenmix vlakte verschillen tussen penale en bestuurlijke sanctionering af: de strafrechter kreeg ruimere mogelijkheden tot probleemverhelpend optreden, het bestuur kreeg de bestuurlijke geldboete om te bestraffen.
Het Onroerenderfgoeddecreet, dat begin dit jaar in werking trad, en het Decreet Handhaving omgevingsvergunning, dat wellicht deze herfst in werking treedt, schoeiden hun handhavingsregelingen op de leest van Titel XVI DABM, met twee gelijkwaardige sanctioneringssporen die elk uitgerust zijn met bestraffende en probleemverhelpende sancties. De drie sanctioneringsregelingen zijn sterk gelijkaardig. Ze kennen echter ook verschillen, zowel in hun uiteindelijke instrumentenmix als in de vormgeving van elk afzonderlijk instrument. Die verschillen zorgen voor andere accenten in de handhavingsstrategieën en uiteenlopende mogelijkheden en beperkingen in het instrumentengebruik.
Deze studiedag staat stil bij deze ontwikkeling naar een publiekrechtelijke sanctionering van het omgevingsrecht, met twee volwaardige handhavingssporen waar veel gelijkaardig is maar niet alles. We maken er de dwarsdoorsnede van de verschillende bestraffende en probleemverhelpende instrumenten die in het DABM zowel als het Onroerenderfgoeddecreet en Decreet Handhaving Omgevingsvergunning voorkomen, met vergelijking van de penale en bestuurlijke variant, in wetgeving en praktijk. Carole Billiet schetst de brede achtergrond. Roel Meeus, Pierre Lefranc en Bart-Jan Meganck behandelen de monetaire sancties: geldboete, transactie en voordeelontneming. Peter De Smedt en Jos Rutten gaan in op het probeemverhelpende instrumentarium, met klemtoon op regularisatiebevel, stopzettingsbevel en voorstel tot minnelijke schikking. Paul Vansant rondt af met het uitbenen van een onontbeerlijk uitvoeringsinstrument: de dwangsom.

Contactpersoon / website voor meer informatie:  

studipolis@die.keure.be
of
050/47 12 75050/47 12 75, van 9u tot 12u.

You'll need Skype CreditFree via Skype