Rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheid van een meer eenvormige fiscale behandeling van inkomsten uit een zelfstandige activiteit bij natuurlijke personen en bij vennootschappen

Onderzoeksproject ‘Rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheid van een meer eenvormige fiscale behandeling van inkomsten uit een zelfstandige activiteit bij natuurlijke personen en bij vennootschappen'

Promotor: prof. dr. Inge Van De Woesteyne
Onderzoeker: Angie Clocheret

Korte Beschrijving

Het lopend doctoraatsonderzoek is getiteld "Rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheid van een meer eenvormige fiscale behandeling van inkomsten uit een zelfstandige activiteit bij natuurlijke personen en bij vennootschappen”.  Het onderzoek is erop gericht een antwoord te formuleren op de vraag welke fiscaalrechtelijke mogelijkheden er zijn om tot een meer rechtsvormneutrale belasting van winst te komen.

Het onderzoek vertrekt vanuit het principe van neutraliteit als beginsel van een behoorlijk belastingsysteem. Dit principe houdt in dat indien er vergelijkbare economische keuzemogelijkheden bestaan voor bepaalde verrichtingen of economische structuren, de belastingdruk op deze alternatieve keuzes vergelijkbaar moet zijn. Een onderdeel van deze neutraliteit wordt gevormd door rechtsvormneutraliteit. Rechtsvormneutraliteit vereist dat ondernemingswinsten idealiter op gelijke wijze worden belast, ongeacht of de onderneming al dan niet middels een vennootschap wordt gevoerd. Europeesrechtelijk werd ook in het verleden reeds aangegeven dat de huidige structuur van de tarieven van de personen- en de vennootschapsbelasting een bron van concurrentiedistorsie vormt tussen ondernemingen naar hun rechtsvorm. In het onderzoek wordt dan ook onder meer nagegaan uit welke regels in het huidig Belgisch fiscaal recht een gebrek aan rechtsvormneutraliteit blijkt en tot welke distorsies dit eventueel leidt. Daarnaast wordt via rechtshistorisch onderzoek nagegaan of er uit het verleden geen lessen te trekken zijn aangaande rechtsvormneutraliteit. Bovendien zal door functionele rechtsvergelijking met Denemarken, Frankrijk en Nederland worden nagegaan welke fiscale regels daar reeds zijn geïmplementeerd of eventueel nog zullen worden geïmplementeerd teneinde tot een meer rechtsvormneutrale belasting van winst te komen.

Tot slot wordt een voorstel geformuleerd van hoe een rechtsvormneutrale belasting van winst er concreet uit zou kunnen zien in België, rekening houdend ook met de zesde staatshervorming en de gewijzigde Bijzondere Financieringswet.