Taken van het EIP: reactief

1. Basishulpverlening bij incident

Bij incidenten, onafhankelijk van de omvang (smeulende vuilbak, brand, ...), vormt de EIP de eerstelijnsinterventie. Dit wil zeggen dat de EIP het eerst ter plaatse is en de eerste actie zal ondernemen om de omvang van het incident te beperken. Afhankelijk van het type incident zal de EIP één of meerdere van onderstaande acties ondernemen, al dan niet gecombineerd met elkaar.

2. Melding, evaluatie en communicatie

Via het noodnummer stelt de EIP het PermanentieCentrum op de hoogte van het incident. Via gerichte W-vragen wordt een beeld van de situatie geschetst. Hierna treedt het PermanentieCentrum in werking om alle betrokken/nodige diensten op de hoogte te stellen.

Na deze eerste melding evalueert de EIP de situatie en de evolutie van het incident, waarna er opnieuw contact opgenomen wordt met het PermanentieCentrum om deze verder op de hoogte te brengen.

Omgekeerd kan het PermantieCentrum, bij melding door een ander dan EIP-lid, contact opnemen met de lokale EIP en deze inschakelen om de situatie ter plaatse te bekijken.

3. Elementaire brandbestrijding

Dankzij een basisopleiding brandbestrijding weet elk EIP-lid hoe om te gaan met beperkte branden en hoe de aanwezige blusmiddelen te gebruiken. In geval van brand zal de EIP, indien mogelijk met de beschikbare middelen, een eerste bluspoging ondernemen met als doel een begin van brand te onderdrukken en een verdere uitbreiding ervan te voorkomen.

Bij iedere brandmelding wordt ook de brandweer verwittigd, die ofwel het vuur verder zal blussen, ofwel de vaststelling komt maken dat alle gevaar geweken is. Bij een vuurhaard die de mogelijkheden van de EIP te boven gaat, wordt hen uitdrukkelijk afgeraden zelf actie te ondernemen maar de komst van de brandweer af te wachten.

4. Evacuatie van het gebouw en het organiseren van de verzamelplaats

Als gevolg van een potentiële gevarensituatie kan beslist worden om het gebouw te evacueren of gedeeltelijk te ontruimen. Een evacuatie is een collectieve ontruiming van het gebouw als gevolg van een centrale beslissing of omdat de situatie dit vereist.

Hierbij zorgt de EIP ervoor dat de evacuatie zo ordelijk, rustig en volledig mogelijk gebeurt. Zij begeleiden de aanwezige personen naar de verzamelplaats, bieden hulp aan de minder-mobielen of hulpbehoevenden en controleren de lokalen op eventueel achtergebleven personen.

Om hun weg te vinden in een eventueel met rook gevuld gebouw, beschikken de EIP-leden elk over een zaklamp.

Eenmaal het gebouw geëvacueerd is, zorgt de EIP voor de opvang op en de organisatie van de verzamelplaats. Aanwezigen worden geregistreerd, eventuele gekwetsten krijgen de eerste hulp en een rapport wordt doorgegeven aan de hulpdiensten.

5. Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

Al dan niet in combinatie met de voormelde taken van de EIP, kan het in bepaalde gevallen nodig zijn dat de Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) verstrekt wordt aan eventuele slachtoffers. EHBO staat voor het stellen van (levensreddende) handelingen om de medische toestand van het slachtoffer te stabiliseren (of te verbeteren) in afwachting van gespecialiseerde hulp.

Elk EIP-lid krijgt een basisopleiding EHBO waarin men bepaalde symptomen leert herkennen, en hoe op te treden bij een aantal medische gevallen waarmee men geconfronteerd k an worden. Dit gaat van het ontsmetten van een simpele kwetsuur, tot het nagaan en verzekeren van de vitale functies (ademhaling, bewustzijn en hartwerking).

6. Opvang van de hulpdiensten

Bij incidenten van enige omvang komen in vele gevallen de openbare hulpdiensten ter plaatse. Om hun werking efficiënter en makkelijker te maken is het van belang dat er ter plaatse mensen zijn die hen kunnen opvangen en wegwijs maken op de faculteit.

Ook dit is een taak van de EIP. In afwachting van meer gedetailleerde info, verstrekken zij alle informatie waarover zij beschikken en die voor een goede werking van de openbare hulpdiensten van belang is.

7. Sensibilisering

Een EIP-lid vervult, bewust of onbewust, een voorbeeldfunctie naar de collegae en studenten toe. Door het zelf stellen van veilige handelingen en op een verantwoorde manier te werken, wordt een signaal gegeven naar de andere personen aanwezig in de omgeving, die in vele gevallen zelf ook bewuster te werk zullen gaan.

Overzicht van de taken 'per type': alle EIP-leden, EIP-kernleden, coördinatoren.