Afspraken curriculum bij uitwisseling

Rechten

Afspraken rond de uitwisselingsvakken

De vakken die je opneemt op uitwisseling moeten een academische meerwaarde vormen op je opleidingscurriculum. Inleidingsvakken of taalvakken komen dan ook niet in aanmerking voor het uitwisselingscurriculum. Uiteraard kan je op uitwisseling ook geen vakken opnemen die een herhaling zijn van eerder opgenomen opleidingsonderdelen in Gent.

Uitwisselingsvakken moeten voldoende verdiepend en opleidingsrelevant zijn. De uitwisselingscoördinator van je opleiding evalueert of dit het geval is en geeft advies op je uitwisselingscurriculum.

Op uitwisseling moet je streven naar 30 ECTS per semester. Daar kan enkel mits gegronde redenen van afgeweken worden als de opleiding en de ontvangende instelling ermee akkoord gaan.

Alle instellingen binnen de Erasmuszone gebruiken ECTS. Voor die bestemmingen worden de credits van de uitwisselingsvakken integraal overgenomen. Voor bestemmingen buiten de Erasmuszone moeten de credits omgerekend worden naar ECTS volgens de omrekeningssleutel. De student rekent de credits dus eerst om vooraleer de uitwisselingsvakken in Oasis op te nemen.

Afspraken rond het curriculum in Gent bij een uitwisseling

De algemene opleidingsonderdelen moeten in Gent gevolgd worden. Het is uiteraard niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor plichtvakken na het volgen van buitenlandse opleidingsonderdelen. Indien de uitwisseling plaatsvindt tijdens het eerste masterjaar, schuiven de plichtvakken die plaatsvinden in het semester van de uitwisseling door naar het volgende academiejaar en neemt de student die vakken op in het tweede masterjaar.

Wat de keuzevakken betreft, worden uitwisselingsstudenten niet vrijgesteld van de verplichting om een opleidingsonderdeel op te nemen uit module I. Wel vervalt de maatregel m.b.t. het opnemen van minstens 6 juridische vakken van 6 SP als je op uitwisseling gaat. Voor uitwisselingsstudenten geldt enkel de regel dat zij max. 7 vakken van 4 studiepunten uit Module II mogen opnemen (inclusief de regels m.b.t. verdeling over juridische en niet-juridische opleidingsonderdelen: studenten kunnen dus max. 12 stp aan niet-juridische opleidingsonderdelen opnemen).

Voor de masterproef gelden geen afwijkende maatregelen voor uitwisselingsstudenten.

Criminologie

Bachelorstudenten laten bij een uitwisseling sowieso het vak Project Actuele Criminologie en de keuzevakken vallen. Masterstudenten laten sowieso eerst de keuzevakken vallen. Beloopt hun Erasmusprogramma meer studiepunten dan alleen deze (keuze)vakken, dan kunnen ze ook plichtvakken laten vallen in het desbetreffende semester.

Studenten die op uitwisseling gaan kunnen dus plichtvakken laten vallen die in het semester waarin zij in het buitenland verblijven, geprogrammeerd staan. Uitgangspunt is dat de uitwisseling draait om de mogelijkheid voor de student om gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit te studeren en daar vakken te volgen. Dat die vakken geen perfecte kopie zijn van onze plichtvakken, is geen fundamenteel probleem.

De student kan nooit plichtvakken uit de opleiding laten vallen die geprogrammeerd staan in het semester waarop de student niet in het buitenland zit.

De student die in zijn/haar derde bachelorjaar in het eerste semester op Erasmus gaat, moet in de eerste plaats het vak ‘Project Actuele Criminologie’ en keuzevakken laten vallen, en indien het ook nodig is om andere plichtvakken te laten vallen, dan in eerste instantie ‘Forensische psychiatrie’, in tweede instantie ‘Drugsfenomenen’, en in derde instantie ‘Jeugdrecht en jeugdcriminologie’. De opleidingsonderdelen ‘Onderzoeksontwerp in de criminologie’ en ‘Toegepaste data-analyse en rapportage’ kan men enkel laten vallen als men zeer gelijkaardig vakken aan de gastinstelling in het buitenland kan volgen, omdat deze competenties noodzakelijk zijn om de masterproef tot een goed einde te brengen.

De student die in zijn/haar derde bachelorjaar in het tweede semester op Erasmus gaat, moet in de eerste plaats het vak ‘Project Actuele Criminologie’ en keuzevakken laten vallen. Indien het ook nodig is om plichtvakken te laten vallen, dan dient de student in eerste instantie ‘Victimologie’, in tweede instantie ‘Deontologie en integriteitsbewaking’ en in derde instantie ‘Management van de strafrechtsbedeling’ te laten vallen.

De student die in zijn/haar masterjaar in het eerste semester op uitwisseling gaat, moet in de eerste plaats keuzevakken laten vallen, en indien het ook nodig is om plichtvakken te laten vallen, dan in eerste instantie ‘Criminaliteitspreventie’, in tweede instantie ‘Penologie’ en in laatste instantie ‘Strafrechtelijk beleid’.

De student die in zijn/haar masterjaar in het tweede semester op Erasmus gaat, moet in de eerste plaats keuzevakken laten vallen, en indien het ook nodig is om plichtvakken te laten vallen, één of beide ‘Special Issues’.

In het geval dat een student op uitwisseling toch nog plichtvakken dient op te nemen in Gent, dient de student zelf contact op te nemen met de verantwoordelijke lesgever(s) van die vakken, om na te gaan of de vakken ‘op afstand’ kunnen worden gevolgd (via video-opnames of via zelfstandig te verwerken leerstof of nog anders).

Een Erasmusverblijf kan nooit een aanleiding zijn om de bachelorproef, de stage of de masterproef te laten vallen.

Op uitwisseling streeft de student naar 30 ECTS per semester. Daar kan enkel mits gegronde redenen van afgeweken worden als de opleidingen en de ontvangen instelling ermee akkoord gaan.

Alle instellingen binnen de Erasmuszone gebruiken ECTS. Voor die bestemmingen worden de credits van de uitwisselingsvakken integraal overgenomen. Voor bestemmingen buiten de Erasmuszone moeten de credits omgerekend worden naar ECTS volgens de omrekeningssleutel. De student rekent de credits dus eerst om vooraleer de uitwisselingsvakken in Oasis op te nemen.