Stap 4: Bespreking van de resultaten in de CKO

De Onderwijsdirecteur maakt in samenwerking met de beleidsmedewerker een ontwerp op van syntheseverslag van de resultaten van de onderwijsevaluatie per opleidingsonderdeel. Het syntheseverslag bestaat uit de volgende elementen:

  • een volledig verslag van de respons op alle gestelde vragen (omdat dit een objectief gegeven is en omdat op die wijze de toekomstige gebruiker of lezer van het syntheserapport kan zien op welke gegevens de CKO zich gebaseerd heeft voor haar beoordeling);
  • een samenvatting van de positieve punten en de aandachtspunten (ook tegen de achtergrond van de respons op de open vraag);
  • eventueel een opmerking of advies van de CKO (indien noodzakelijk).

Het letterlijk verslag van de respons op de open vraag wordt niet opgenomen in het syntheseverslag. Enkel de Onderwijsdirecteur, de beleidsmedewerker en de betrokken lesgever krijgen een afdruk van de volledige respons van de studenten op de open vraag.

De leden van de CKO krijgen vooraf een afdruk van de ontwerpen van syntheseverslagen opgemaakt door de onderwijsdirecteur en de beleidsmedewerker.

De ontwerpen van syntheseverslagen worden op de vergadering van de CKO besproken en indien nodig bijgestuurd. Vervolgens worden de verslagen formeel goedgekeurd door de CKO. Indien nodig, worden afspraken gemaakt voor de opvolging met de betrokken lesgever, eventueel ook met de voorzitter van de betrokken Opleidingscommissie.

De leden van de CKO leveren op de vergadering de voorbereidende documenten terug in.

De door de CKO goedgekeurde syntheseverslagen worden overgemaakt aan de verantwoordelijke lesgevers, de Voorzitters van de functionele Opleidingscommissie en de Voorzitters van de vakgroepen waartoe de betrokken lesgevers behoren. Indien het gaat om serviceonderwijs wordt een kopij van het syntheseverslag overgemaakt aan de Onderwijsdirecteur van de betrokken faculteit. De lesgevers worden in de begeleidende brief uitgenodigd om, indien zij dit wensen of nodig achten, de resultaten en/of beoordeling te becommentariëren. De eventuele commentaar van de lesgever wordt toegevoegd aan het syntheseverslag.