Stap 6: Definitief verslag en opvolging

Op basis van de bespreking in de Opleidingscommissie kan het syntheseverslag nog worden aangepast. Daarna is het syntheseverslag definitief. De gewijzigde syntheseverslagen worden overgemaakt aan de Voorzitters van de functionele Opleidingscommissies, de Voorzitters van de vakgroepen en bij service onderwijs, aan de Onderwijsdirecteur van de betrokken faculteit.

Indien nodig wordt de lesgever uitgenodigd voor een gesprek met de Onderwijsdirecteur om te bekijken hoe één en ander kan worden bijgestuurd. De Onderwijsdirecteur kan vragen dat ook de Voorzitter van de functionele Opleidingscommissie op het gesprek aanwezig is. De lesgevers kunnen ook steeds een gesprek vragen met de Onderwijsdirecteur en/of de beleidsmedewerker voor advies en ondersteuning. In elk geval wordt een opleidingsonderdeel dat slecht werd geëvalueerd na een volgende aanbodsessie opnieuw geëvalueerd.

De CKO probeert ook een cultuur te ontwikkelen waarin lesgevers elkaar helpen en ondersteunen. In overleg met de Voorzitters van de Opleidingscommissies worden regelmatig didactische onderwerpen geagendeerd, bijvoorbeeld over good practices m.b.t. meerkeuzevragen, de organisaties van praktische oefeningen, de verdediging van masterproeven, enz.

De syntheseverslagen vormen een onderdeel van de globale onderwijsevaluatie van een lesgever naar aanleiding van de tweejaarlijkse (voor docenten) en vierjaarlijkse (voor hoogleraren) ZAP-evaluatie. De syntheseverslagen worden ook gebruikt voor de samenstelling van het onderwijsdossier bij de ZAP-bevorderingsprocedure.