Leerstoel Agrotopia

De leerstoel Agrotopia brengt een inspirerend kader tot stand om de ontwikkeling van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren.

Duurzame glastuinbouw

De glastuinbouwsector realiseert op een beperkte oppervlakte van net geen 2000 ha meer dan 15% van de landbouwproductiewaarde. Toch daalt het areaal glas in Vlaanderen systematisch. Aan de grondslag van deze trend liggen onder andere de discussies tussen vestiging van glastuinbouw en het regionaal en lokaal beleid rond ruimtelijke ordening en anderzijds de toenemende productiekosten. 

Reeds in 2003 werd een Vlaams actieplan in gang gezet dat voor een nieuwe dynamiek in de sector zorgde, getuige de grote productiviteitsstijgingen die zijn gerealiseerd in de vruchtgroenten. Toch blijft de problematiek actueel en zijn vernieuwende oplossingen nodig.

Zowel de problematiek van de ruimtelijke integratie als van de productiekosten kan potentieel getackeld worden door een vergaande integratie van glastuinbouw met andere functies en sectoren en door in te zetten op innovaties om meervoudig ruimtegebruik in de serre mogelijk te maken.

Inagro zal daarom in 2018 een nieuwe onderzoeks- en demonstratiesite openen met accenten op meervoudig ruimtegebruik in de serre, innovatieve energiebesparende of –recupererende technieken, logistieke ondersteuning door robotisatie en smartfarming en gefinetunede teeltsturing. De infrastructuur moet als een platform functioneren waarbinnen technologiebedrijven samen met kenniscentra en telers kunnen samenwerken volgens de principes van co-creatie. We spreken over een living lab voor high tech urban farming technologie.

Met deze leerstoel willen de UGent, REO Veiling en Inagro de geschikte randvoorwaarden creëren om duurzame glastuinbouw verder te ondersteunen door onderzoek en innovatieve toepassingen in een unieke pilot plant te demonstreren.

"Dit sluit aan bij de duurzame ontwikkeling van de glastuinbouwsector die we voor ogen hebben. Wel komen hier een aantal technologische uitdagingen bij kijken. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met onze Vlaamse kenniseconomie in staat zijn om hier antwoorden op te vinden. Met deze nieuwe vorm van glastuinbouw gaan we op zoek naar nieuwe kansen voor de sector. We sluiten hiermee ook naadloos aan op de actuele ideeën rond stadslandbouw die steeds meer terrein winnen. Zo dragen we bij aan de mogelijke oplossingen om de groeiende stedelijke bevolking van veilig en vers voedsel te voorzien.” 
                                                                                                                                                                                                       -- Bart Nayaert (voorzitter Inagro)

Doelstellingen

Met deze leerstoel willen UGent, REO Veiling en Inagro een inspirerend kader tot stand brengen dat in binnen- en buitenland gekend is voor zijn visionaire concepten betreffende vertical en urban farming.

Doelen:

  • Een breed internationaal draagvlak creëren bij telers en consumenten voor hoogtechnologische stadslandbouw en verticale plantproductie in meerlagenteelt om een versnelde implementatie van deze landbouwinnovaties te bekomen.    
  • Het verduurzamen van de glastuinbouw in Vlaanderen ondersteunen door innovatieve technieken te ontwikkelen die rendabiliteitsstijging mogelijk maakt in een kader van een verstedelijkte omgeving (beperkte ruimte) en van de circulaire economie.
  • Wetenschappelijk onderzoek op een proactieve en constructieve manier inzetten om economische en ecologische waarde op te leveren.

Schenkers

Periode

2017-huidig

Promotor

Prof. dr. ir. Jan Pieters, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Jan Pieters is als hoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep Biosysteemtechniek van de vakgroep Plant en gewas. Zijn onderzoek is in gericht op de land- en tuinbouwtechniek met focus op precisielandbouw en klimaatbeheersing in tuinbouwconstructies. Binnen de leerstoel is hij voorzitter van de stuurgroep waarin meerdere professoren actief zijn en waarin expertise in de diverse domeinen van de verticale (stads)tuinbouw samengebracht is. 

Links