Leerstoel Marine Bio-Economy: From research to sustainable business

Inleiding

De mariene of blauwe economie omvat alle economische activiteiten die een link hebben met de zee. Ondanks het enorme potentieel – de oceaan neemt meer dan 70% van de oppervlakte van de aarde in – en substantiële investeringen in onderzoek, vertaalt dit zich momenteel nog niet ten volle in jobs, producten en toegevoegde waarde. De blauwe economie is dus een sector die zich nog volop aan het ontwikkelen is (‘emerging’). Veel nieuwe, blauwe technologie bevindt zich nog in een opschalingsfase en wordt nog niet op commerciële schaal toegepast. Het opkomend karakter van de sector leidt er ook toe dat de competenties die het werkveld en de overheden verwachten van een blauwe professional nog evolueren. Nu al is het duidelijk dat het werkveld niet voldoende mensen kan aantrekken met een aangepaste skill set om in zo’n snel evoluerende en kennisintensieve omgeving te werken. Tegelijkertijd stijgt de maatschappelijke en economische druk om onze energie- en voedselvoorziening sneller dan verwacht op een andere, meer duurzame manier te organiseren. Op veel van deze noden bieden blauwe alternatieven een goed antwoord.

Doelstellingen

De leerstoel ‘Marine Bio-Economy: From Research to Sustainable Business’ is erop gericht om de factoren die opschaling in de blauwe economie beïnvloeden beter te begrijpen en de synergieën tussen diverse subsectoren van de blauwe economie, zoals visserij en aquacultuur, te versterken. Deze leerstoel wordt bovendien versterkt met een deeltijds ZAP-mandaat met onderwijsinvulling. Op die manier zal er een wisselwerking verzekerd worden met het onderwijsaanbod van de UGent, in eerste instantie met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Meer specifiek zullen volgende aspecten in het opleidingsaanbod van de vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie versterkt worden: bedrijfsbeheer, ondernemerschap en innovatiemanagement in het domein van de blauwe economie.

De invulling van de leerstoel vormt een aanvulling op en versterking van de huidige activiteiten van de Universiteit Gent, via de consortia BLUEGent en Marine@UGent, de vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Bovendien is de leerstoel in lijn met de visie die de UGent op Ostend Science Park wil uitbouwen.

Schenker(s)

European Food Centre nv

Het European Food Centre is een logistiek platform dat bestaat uit twee clusters van visserijbedrijven, met de visveilingen van Oostende en Zeebrugge als motor. Deze twee clusters bevatten samen ca. 130 bedrijven en stellen ca. 800 mensen tewerk in de visserijsector. Zowel in de vissershaven van Zeebrugge als in deze van Oostende wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling en organische groei van de lokale cluster. De aanwezige bedrijven zijn enerzijds actief in de vishandel en -verwerking, wat de vraag naar vis ondersteunt. Anderzijds is de aanwezigheid van dienstverlenende bedrijven onontbeerlijk voor de continuïteit van de hele sector.

Periode

2023-2026

Promotor

Prof. dr. Colin Janssen is gewoon hoogleraar Ecotoxicologie en Mariene Ecologie aan het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab) van de Universiteit Gent. Hij doceert cursussen in aquatische ecologie, milieugezondheid & toxicologie en risicobeoordeling aan Bachelor- en Masterstudenten. Prof. dr. Colin Janssen is momenteel co-supervisor van een onderzoeksteam van ca. vijftien medewerkers en (gemiddeld) vijf tot tien Masterstudenten per jaar, die actief onderzoek doen naar de ecologische risico’s van chemicaliën en andere stressoren in zoetwater- en mariene systemen, stress- en evolutionaire ecologie, en het ontwikkelen van modellen / procedures voor ecologische risicobeoordeling voor chemicaliën en milieustressoren zoals klimaatverandering.

Naast zijn academische loopbaan op het gebied van milieugezondheid, verleent Prof. dr. Colin Janssen onafhankelijke wetenschappelijke diensten aan talrijke organisaties, zoals de Belgische Gezondheidsraad, en aan diverse nationale milieuagentschappen en internationale organisaties zoals de OESO, EU en WHO. Momenteel is hij voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en waarnemend ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Prof. dr. Colin Janssen verstrekt onafhankelijk wetenschappelijk advies aan zowel nationale als internationale beleids- / regelgevende instellingen en aan internationale industriële organisaties over fundamentele wetenschappelijke en regelgevende kwesties met betrekking tot het vaststellen van milieukwaliteitscriteria, risicobeoordeling van nieuwe en bestaande stoffen en andere kwesties in verband met milieugezondheid.

Leerstoelhouder

Prof. dr. ir. Margriet Drouillon, EMBA is Senior Business Developer bij BLUEGent, één van de consortia van het Industrieel Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent. Als Chief Business Officer voor de Onderzoeks- en Ontwikkelingsactiviteiten van de universiteit in het domein van aquacultuur en de blauwe levenswetenschappen overziet ze de commercialisering van nieuwe onderzoeksresultaten tot marktrijpe technologieën en producten, in nauwe samenwerking met collega-professoren en senior onderzoekers. Prof. dr. ir. Margriet Drouillon, EMBA heeft meer dan 15 jaar ervaring in technologietransfer: ze leidde de pre-seed fase van vier UGent-spin-offs en heeft, als een belangrijke vertegenwoordiger van de universiteit, een groot aantal deals gesloten met partnerbedrijven van de UGent.

Prof. dr. ir. Margriet Drouillon, EMBA heeft talrijke onderzoeksprojecten begeleid, voornamelijk in samenwerking met partners uit de industrie en/of met het oog op een commerciële toepassing (spin-off, licentie, technologietransfer in het algemeen). Daarnaast vertegenwoordigt ze de Universiteit Gent in het Blue Economy Cooperative Research Center in Australië, een prestigieus samenwerkingsverband (329 miljoen AU$, 10 jaar) dat 44 bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidspartners over de hele wereld verenigt om de opschaling en toepassing van nieuwe, blauwe technologieën te bevorderen. Vanaf 1 september 2023 treedt Prof. dr. ir. Margriet Drouillon, EMBA op als titularis van de leerstoel, meer bepaald als professor in blauwe innovatie en acceleratie.