Leerstoel Poultry Health Science

In het domein van de “poultry health sciences” is er een nood is aan expertise in verschillende disciplines, inbegrepen management, huisvesting en klimaat controle, ziekte bestrijding, dierenwelzijn, volksgezondheid en voeding, en vandaar ook de nood aan getraind personeel en praktische oplossingen voor vele infectieuze en niet-infectieuze problemen, waarvoor fundamenteel en toegepast onderzoek noodzakelijk is.

Doelstellingen

  • Luik 1: uitbouwen van een gezamenlijke leerstoel in Poultry Health Sciences en inrichting van een postgraduaatsopleiding ter zake binnen de vakgroepen van de Hoofdonderzoekers

    Partijen hebben de intentie om nauw samen te werken bij de inrichting van een postgraduaatopleiding inzake Poultry Health Sciences met als vooropgestelde start bij het begin van het academiejaar 2020-2021, waarbij naast de UGent er ook een actieve participatie zal zijn van de Sponsors. UGent zal in de organisatie van de postgraduaatopleiding instaan voor de inhoudelijke aspecten van deze opleiding, terwijl Vetworks zal zorgen voor de logistieke ondersteuning. Vetworks is bereid haar expertise m.b.t.  het geven en organiseren van trainingscursussen en workshops in te zetten onder meer in de vorm van ter beschikkingstelling van bestaande nota’s en lessen die Vetworks nu reeds gebruikt in haar internationale workshops. Vetworks is eveneens bereid om vanuit haar uitgesproken expertise van de internationale pluimveesector en kennis van de noden van pluimvee industrie de postgraduaatsopleiding te ondersteunen zodat deze opleiding voldoet aan de noden van pluimvee industrie.
  • Luik 2: ontwikkeling van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en valorisatieprojecten binnen het Domein met de focus op het “Poultry one health paradigm” met name (i) “Healthy people” m.b.t. de impact van pluimvee op de publieke gezondheid, (ii) “Healthy animals” m.b.t. de gezondheid van dieren en dierenwelzijn en tot slot (iii) “Healthy environment” m.b.t. duurzame productie in de pluimveesector, en waarbij Sponsors bereid zijn om dat onderzoek aan UGent financieel, materieel en inhoudelijk te ondersteunen.

Schenkers

VETWorks bvba     Poulpharm bvba

Periode

2019-heden

Promotor

Prof. dr. Filip Van Immerseel (vakgroep Pathologie, Bacteriologie & Pluimveeziekten)

Filip Van Immerseel behaalde in 1999 een Master in Bio-ingenieurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en in 2004 een Master in Laboratorium Dierwetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde in 2004 in de Veterinaire Medische Wetenschappen aan de Universiteit Gent en bestudeerde de infiltratie van darmimmuniteitscellen na Salmonella-infectie bij kippen en de omgevingsfactoren in de darm die de Salmonella-invasie beïnvloeden. Na een post-doc periode werd hij in 2008 door de Universiteit Gent benoemd tot onderzoekshoogleraar. Momenteel is hij hoogleraar aan de Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Vogelziekten van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent in België en staat hij aan het hoofd van een onderzoeksgroep die de interactie tussen gastheer en bacterie bestudeert. Filip Van Immerseel heeft momenteel meer dan 170 wetenschappelijke papers in internationale peer-reviewed tijdschriften, heeft hoofdstukken en boeken geschreven over Salmonella en Clostridium perfringens en is een bekende spreker op internationale evenementen. Hij is redacteur van het tijdschrift Avian Pathology en betrokken bij vele internationale samenwerkingsverbanden van onderzoeksnetwerken.

Prof. dr. Siska Croubels (vakgroep Farmacologie, Toxicologie & Biochemie)

Prof. dr. Siska Croubels studeerde in 1992 met grote onderscheiding af als apotheker (UGent). Na het behalen van haar doctoraat in 1997 in het domein van de bio-analyse van residuen van diergeneesmiddelen in voeding (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, UGent), startte ze onmiddellijk haar postdoctoraal onderzoek aan het Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent). In 2004 werd ze aangesteld als assistent-professor in de diergeneeskundige toxicologie aan dezelfde faculteit. Sinds 2014 is ze hoogleraar en momenteel hoofd van het departement Farmacologie, Toxicologie en Biochemie. Zij is geassocieerd lid van de European College of Veterinary Pharmacology and Toxicology (ECVPT) en extern expert voor het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), de Belgische Hoge Gezondheidsraad en het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie). Ze is ook lid van de Onderzoeksraad van de Universiteit Gent (BOF), het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) en van verschillende wetenschappelijke comités van internationale symposia, zoals het International Symposium for Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis (VDRA), de European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT) en Antimicrobial Agents in Veterinary Medicine (AAVM) conferenties. Zij is tevens redactielid van het tijdschrift Mycotoxin Research. Zij is manager van de afdeling GLP die zich bezighoudt met farmacokinetiek, bio-equivalentie en residustudies van geneesmiddelen.

Leerstoelhouder

Prof. dr. Gunther Antonissen

Leerstoelhouder leerstoel Poultry Health Science

Prof. dr. Gunther Antonissen is sinds april 2019 benoemd tot leerstoelhouder van de leerstoel Poultry Health Sciences aan de Universiteit Gent. Hij behaalde een Master in de Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent (België) in 2011. In 2015 behaalde hij een doctoraat in de Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent, waarbij hij de interactie tussen mycotoxinen en de pathogenese van bacteriële infectie bij vleeskippen bestudeerde. Vervolgens onderzocht hij als FWO-postdoctoraal onderzoeker de impact van mycotoxinen op het intestinale ecosysteem bij vleeskuikens. Gunther Antonissen heeft momenteel meer dan 40 wetenschappelijke artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften en is een bekend spreker op internationale evenementen.