SIOD Leerstoel ter vermindering van sociale fraude en sociale dumping

INLEIDING

Sociale fraude en sociale dumping is een omvangrijk probleem met grote gevolgen. Bijdragen worden niet betaald of uitkeringen worden ten onrechte verkregen. Niet alleen loopt de overheid hierdoor jaarlijks grote bedragen mis, wat de financiering en houdbaarheid van ons sociaal model ondermijnt, er ontstaat ook oneerlijke concurrentie en het heeft het afbouwen van sociale rechten tot gevolg. Daarnaast tast het ook de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in ons sociaal model alsook de bereidheid tot solidariteit in zijn fundamenten aan. Het hoeft geen betoog dat in het huidig economisch klimaat sociale dumping in nagenoeg alle lidstaten van de Europese Unie steeds hoger op de politieke agenda komt te staan. Ook België heeft van de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een belangrijke prioriteit gemaakt zowel op nationaal als internationaal vlak.

Een succesvolle strijd tegen sociale fraude en sociale dumping veronderstelt een grondige kennisverwerving en onderzoek. Maar onderzoek naar sociale fraude en sociale dumping mag geen vrijblijvende academische oefening zijn, maar dient uit te monden in kennis die vertaalbaar is naar en toepasbaar en inzetbaar in de praktijk. Deze kennis moet toelaten sociale dumping beter te voorkomen en te bestrijden en het sociaal model efficiënter, rechtvaardiger en performanter te maken. Zo veronderstelt het bestrijden van sociale dumping een gedegen kennis van de structuur van de — nationale of internationale — juridische systemen die in het spel zijn en dit niet enkel op louter theoretisch vlak. Daarenboven zijn ervaringen uit de praktijk onontbeerlijk voor het tijdig en alert bijsturen van het juridisch-technisch kadersysteem.

Om deze wisselwerking tussen de academische wereld en de betrokken actoren in de strijd tegen sociale dumping verder uit te bouwen, richt de FOD WASO/SIOD aan de UGent (onderzoeksinstituut IRIS)  een “SIOD leerstoel Verminderen van sociale fraude en sociale dumping” op die verder onderzoek moet toelaten naar de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping en dat de verschillende inspectiediensten hierbij ondersteuning en juridische omkadering dient te bieden.

DOELSTELLINGEN

De Leerstoel heeft tot doel de expertise van de leerstoelhouder en SIOD te versterken rond de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. Deze expertise zal worden ingezet in het verstrekken van onderwijs binnen de Masteropleiding rechten. Daarnaast biedt de Leerstoel ook de mogelijkheid aan de promotor om onderzoek en dienstverlening (opleiding) te verrichten en IRIS verder uit te laten groeien tot een breder kenniscentrum en academisch steunpunt voor de actoren uit het veld om verdere synergiën teweeg te brengen tussen de academische wereld en de lessen en ervaringen uit de praktijk.

Bij de organisatie van de activiteiten zal de promotor tevens structureel nauw samenwerken met de ULB (Université Libre de Bruxelles) bv. in het kader van workshops en publicaties.

SCHENKER(S)

Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst

PERIODE

2023-2028

PROMOTOR

prof. Yves JorensProf. Yves Jorens is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij heeft een langdurige ervaring in het managen van grote Europese projecten rond de arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke tewerkstelling van migrerende personen in de Europese Unie, de tewerkstellingssituatie in de luchtvaartsector en de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. Hij is directeur van IRIS, (International Research Institute on Social Fraud), een kenniscentrum dat relevante informatie vergaart over en onderzoek verricht naar sociale fraude in de ruime zin van het woord. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen de academische wereld enerzijds en de verschillende actoren betrokken in de strijd tegen sociale fraude anderzijds. Hij is mede-oprichter en directeur van LIISA (Lab for International & Interdisciplinary Social Affairs) en Honorary Professor School of Sociology and Social Policy, University of Nottingham. Hij is ook senior research associate, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Johannesburg (SA).