Bijzonder statuut op basis van functiebeperking

Bijzonder statuut tijdens coronacrisis
De coronacrisis stelt ons allemaal op de proef, maar ze brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor een aantal specifieke doelgroepen van studenten. De UGent is bekommerd om de gezondheid en het welzijn van al haar studenten en biedt daarom de studenten die het hardst getroffen worden de mogelijkheid om een bijzonder statuut aan te vragen. Met dit statuut kan de student desgewenst aanspraak maken op onderwijs- en/of examenfaciliteiten of op logistieke ondersteuning bij de participatie aan het online onderwijs.

Vereisten

Je hebt een blijvende of langdurige uitval op één of meerdere lichaamsfuncties opgesomd in de International Classification of Functioning (ICF) (leerstoornis, chronische ziekte, motorische, visuele, auditieve, psychiatrische, overige of meervoudige functiebeperking).

Bij interuniversitaire opleidingen neemt de UGent de erkenning van de functiebeperking over van de thuisuniversiteit van de student. Het toekennen van de faciliteiten gebeurt door de onderwijsinstelling waar de student het vak opneemt.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Uiterste aanvraagdata:
  • 2 juli 2021 voor de tweedekansexamenperiode
  • 5 november 2021 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 25 maart 2022 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 1 juli 2022 voor de tweedekansexamenperiode
  • Uitzonderingen kunnen worden toegestaan wanneer de functie-uitval onverwacht optreedt en/of de diagnose later wordt gesteld
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen
 • Het Aanspreekpunt student & functiebeperking staat in voor de verdere opvolging en deelt haar advies mee aan de directeur Onderwijsaangelegenheden. Dit advies vermeldt of het bijzonder statuut voor één of meer academiejaren of voor de hele studieloopbaan wordt toegekend.

Faciliteiten

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking kent jaarlijks onderwijs- en examenfaciliteiten toe volgens het principe van gelijke behandeling en waarborgt het recht op redelijke aanpassingen die verenigbaar zijn met de opleidingsvereisten.

Het treedt bemiddelend op en raadpleegt de facultaire en/of institutionele ombudspersonen waar nodig.

Medische diagnoses worden nooit vermeld om de privacy te garanderen.

Je moet hiertoe tijdig contact op te nemen met het Aanspreekpunt student & functiebeperking volgens de deadlines en richtlijnen die via het UGent-e-mailaccount gecommuniceerd worden.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

 • 6 augustus 2021 voor de tweedekansexamenperiode
 • 10 december 2021 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 29 april 2022 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 5 augustus 2022 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Voor het bijzonder statuut op basis van functiebeperking geldt dat het Aanspreekpunt student & functiebeperking automatisch goedgekeurde faciliteiten kan toekennen op basis van het individuele dossier van de student. Deze kunnen in geen geval geweigerd worden aan de student.

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Meer info en Contact

Studeren met een functiebeperking

Gerelateerde inhoud