Bijzonder statuut op basis van functiebeperking

Vereisten

Vereisten: studenten ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de FOD Sociale Zekerheid of studenten bij wie er een blijvende of langdurige uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties opgesomd in de International Classification of Functioning (ICF) (leerstoornis, chronische ziekte, motorische, visuele, auditieve, psychiatrische, overige of meervoudige functiebeperking).

Bij interuniversitaire opleidingen neemt de UGent de erkenning van de functiebeperking over van de thuisuniversiteit van de student. Het toekennen van de faciliteiten gebeurt door de onderwijsinstelling waar de student het vak opneemt.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Uiterste aanvraagdata:
  • 22 maart 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode 2023-2024
  • 28 juni 2024 voor de tweedekansexamenperiode 2023-2024
  • 5 november 2024 voor de eerstesemesterexamenperiode 2024-2025
  • 21 maart 2025 voor de tweedesemesterexamenperiode 2024-2025
  • 27 juni 2025 voor de tweedekansexamenperiode 2024-2025
  • Uitzonderingen kunnen worden toegestaan wanneer de functie-uitval onverwacht optreedt en/of de diagnose later wordt gesteld
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen indien mogelijk. Indien je hier niet tijdig over kan beschikken, moet de aanvraag ongedocumenteerd ingediend zijn voor de deadline. Je dient de bewijsstukken zo vlug als mogelijk in te dienen.
 • Het Aanspreekpunt student & functiebeperking staat in voor de verdere opvolging en deelt haar advies mee aan de directeur Onderwijsaangelegenheden. Dit advies vermeldt of het bijzonder statuut voor één of meer academiejaren of voor de hele studieloopbaan wordt toegekend.

Faciliteiten

Het Aanspreekpunt student & functiebeperking kent jaarlijks onderwijs- en examenfaciliteiten toe volgens het principe van gelijke behandeling en waarborgt het recht op redelijke aanpassingen die verenigbaar zijn met de opleidingsvereisten.

Het treedt bemiddelend op en raadpleegt de facultaire en/of institutionele ombudspersonen waar nodig.

Medische diagnoses worden nooit vermeld om de privacy te garanderen.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

Academiejaar 2023-2024:

 • 26 april 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 2 augustus 2024 voor de tweedekansexamenperiode

Academiejaar 2024-2025:

 • 5 december 2024 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 24 april 2025 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 7 augustus 2025 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is.
Weigerbare faciliteiten die niet tijdig door de betrokken verantwoordelijk lesgever(s) behandeld zijn, worden bij de start van de betreffende examenperiode automatisch goedgekeurd.
De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).
Studenten met het bijzonder statuut bij wie de verleende faciliteiten inzake onderwijs- en examenmodaliteiten niet toegepast worden, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Voor het bijzonder statuut op basis van functiebeperking geldt dat het Aanspreekpunt student & functiebeperking automatisch goedgekeurde faciliteiten kan toekennen op basis van het individuele dossier van de student. Deze kunnen in geen geval geweigerd worden aan de student.

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Meer info en Contact

Studeren met een functiebeperking

Gerelateerde inhoud