Voorwaarden vastleggen of wijzigen curriculum

Soorten curricula

Diplomadoelcontract

 • Modeltraject (MOT) (zoals in de studiekiezer)
 • Geïndividualiseerd traject (GIT)
 • Omvat alle opleidingsonderdelen die je volgt (uitwisselingsvakken inbegrepen), vrijstellingen en eerder behaalde credits

Creditdoelcontract

 • Wordt per academiejaar en per faculteit door de curriculumcommissie vastgelegd
 • Omvat alle opleidingsonderdelen die je volgt

Curriculum vastleggen:  werkwijze

Meer info

Vastleggen van je curriculum (onder diplomadoelcontract)

Dien een voorstel in via oasis.ugent.be volgens de richtlijnen en deadlines van je faculteit.

Bacheloropleiding

Indien je start in een bacheloropleiding moet je als initieel vakkenpakket alle studiepunten van het 1ste MOT-jaar (BA1) opnemen.
De curriculumcommissie kan uitzonderingen toestaan voor studenten met bijzonder statuut functiebeperking met de faciliteit ‘klein curriculum’, voor studenten met bijzonder statuut topsport of werkstudentenstatuut en voor studenten die reeds een bachelordiploma hebben behaald. Daarnaast kunnen ook individuele gemotiveerde uitzonderingen worden toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden.

Indien je nog niet voor alle opleidingsonderdelen van je initieel vakkenpakket geslaagd bent, moet je bij een volgende inschrijving in dezelfde opleiding minstens nog alle resterende opleidingsonderdelen van je initieel vakkenpakket opnemen.
De curriculumcommissie kan hierop uitzonderingen toestaan voor studenten met de faciliteit klein curriculum, voor studenten met een bijzonder statuut topsport of werkstudentenstatuut en voor studenten die reeds een bachelordiploma hebben verworven.

GIT

Een GIT tussen een bacheloropleiding en een aansluitende masteropleiding (of aansluitend schakel-­ of voorbereidingsprogramma) is pas mogelijk wanneer je voor alle opleidingsonderdelen uit het 1ste MOT-jaar van BA1 credits hebt verworven, gedelibereerd bent of vrijstellingen hebt verworven.

Omvang

Je hebt de mogelijkheid om een curriculum samen te stellen van ten minste 60 studiepunten, tenzij

 • Je nog geen GIT kan opnemen tussen een bacheloropleiding en een aansluitende masteropleiding (of aansluitend schakel- of voorbereidingsprogramma) omdat je nog niet voor alle opleidingsonderdelen uit het 1ste MOT van de bacheloropleiding credits hebt verworven.
 • Er volgtijdelijkheid geldt,
 • De curriculumcommissie beslist dat je de masterproef nog niet kan opnemen. 

Elke student aan wie bij zijn inschrijving geen bindende voorwaarde werd opgelegd, heeft het recht om binnen die opleiding opleidingsonderdelen op te nemen ten belope van 72 studiepunten, tenzij een volgtijdelijkheid dat niet toelaat.

Vanaf het 2de MOT-jaar kan een student, die minstens 750/1000 voor het 1ste deliberatiepakket van het voltijdse MOT behaalde, een gemotiveerde aanvraag indienen bij de curriculumcommissie om binnen die opleiding meer dan 72 studiepunten op te nemen.

Surnumeraire opleidingsonderdelen zijn niet toegelaten. Het totale aantal studiepunten van de behaalde creditbewijzen, vrijstellingen en gedelibereerde tekorten dat uiteindelijk op het diplomasupplement komt, kan enkel afwijken van de totale studieomvang van de opleiding als gevolg van keuzevakken, programmawijzigingen of uitwisseling.

Het is mogelijk dat je geweigerd wordt om een bepaald keuzevak op te nemen indien het door jou gekozen opleidingsonderdeel maar een beperkt aantal studenten kan toelaten omwille van bijvoorbeeld het veiligheidskader, minder werkplekken, … en er voorrang moet worden gegeven aan studenten die dit als plichtvak moeten volgen. In dat geval zal je een ander keuzevak moeten kiezen. 

Uitwisselingsstudent

Voor uitgaande uitwisselingsstudenten legt de curriculumcommissie een pakket uitwisselingsvakken vast op basis van het Learning Agreement.

Indien een uitgaande uitwisselingsstudent bij afloop van het academiejaar niet slaagt voor een uitwisselingsvak, bepaalt de curriculumcommissie (via oasis.ugent.be vóór 15 november) welk opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar in de plaats daarvan wordt opgenomen.

Curriculumcommissie

De curriculumcommissie brengt je uiterlijk vóór 15 november via oasis.ugent.be op de hoogte van je vastgelegde curriculum.

Indien je zelf geen curriculumvoorstel hebt ingediend vóór 15 november, stelt de curriculumcommissie zelf een vakkenpakket samen (en hoef je dus zelf niets te doen).

Meer lezen: Onderwijs- en examenreglement artikel 30.

Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum (d.i. toevoegen en/of verwijderen van opleidingsonderdelen onder eender welk contracttype) moet je bij de curriculumcommissie aanvragen

 • Uiterlijk 14 november voor eerstesemestervakken (uitzondering: veranderen van afstudeerrichting)
 • Uiterlijk laatste dag februari voor tweedesemester- en jaarvakken

De curriculumcommissie kan in uitzonderlijke omstandigheden en gemotiveerd op eigen initiatief vakken verwijderen uit een reeds goedgekeurd curriculum.

Een wijziging aan een (door de faculteit en de student) vastgelegd curriculum kan nooit leiden tot overgang naar een andere opleiding.

Voor micro-credentials wordt het curriculum automatisch vastgelegd. De student kan geen wijzigingen (toevoegen of verwijderen van opleidingsonderdelen) aan het curriculum aanvragen.

Opgelet:
Schrappen van vakken uit je curriculum is geen stopzetting; voor stopzetting gelden andere deadlines.
Studenten uit 1ste bachelor kunnen niet minder dan 60 studiepunten opnemen.

Gevolgen wijziging curriculum

Studiegeld

 • Indien de omvang van je curriculum toeneemt, zal je moeten bijbetalen.
 • Indien de omvang afneemt, krijg je geld terug:
  • Bij aanvraag vóór 15 november wordt studiegeld teruggegeven voor alle betrokken opleidingsonderdelen.
  • Bij aanvraag vanaf 15 november en vóór 1 maart wordt studiegeld teruggegeven voor de tweedesemestervakken, niet voor jaarvakken en eerstesemestervakken.

Bovenvermelde terugbetalingsregeling:

 • Geldt enkel voor diplomacontract en creditcontract. Bij examencontract moet je het volledige studiegeld betalen en krijg je geen kwijtschelding.
 • Geldt niet voor het surplusbedrag van sommige ManaMa’s en postgraduaatsopleidingen met bijzonder (=hoger) studiegeld: het surplusbedrag blijft verschuldigd, tenzij de betrokken faculteit beslist dat een gedeeltelijke kwijtschelding in bepaalde gevallen kan.
 • Geldt voor postgraduaatsopleidingen, enkel voor het bedrag dat per studiepunt aangerekend wordt. Het bedrag dat voor de postgraduaatsopleiding in zijn geheel aangerekend wordt, blijft verschuldigd tenzij de academie voor levenslang leren beslist dat dit kwijtgescholden kan worden.
 • Geldt niet voor initiatieven in het kader van levenslang leren.

Leerkrediet

 • Bij aanvraag vóór 15 november krijg je leerkrediet terug voor alle betrokken opleidingsonderdelen.
 • Bij aanvraag vanaf 15 november en vóór 1 maart krijg je leerkrediet terug voor tweedesemester- en jaarvakken.

Let op: leerkrediet krijg je enkel terug bij diplomacontract; nooit bij creditcontract!

  Studievoortgangsmaatregelen

  Meer info over studievoortgangsmaatregelen

  Meer info

  Onderwijs- en examenreglement art. 30

  Contact

  Facultaire studentenadministratie