Studievoortgang en leerkrediet

De Vlaamse overheid verwacht dat je binnen een redelijke termijn je diploma in het hoger onderwijs behaalt. Om na te gaan of je voldoende vordering maakt tijdens je studies, worden je studievoortgang en je leerkrediet opgevolgd.

Studievoortgang

Studievoortgang is de mate waarin je vordering maakt in je opleiding en studiesucces behaalt. Dit wordt in kaart gebracht door het berekenen van je studierendement.

Studierendement is de verhouding tussen het aantal verworven studiepunten en het aantal opgenomen studiepunten in je curriculum (vakkenpakket).

Studiepunten (sp) drukken de studietijd en het gewicht van een opleidingsonderdeel (vak) uit binnen een opleiding. Elk jaar neem je per vak het aantal studiepunten op dat aan het vak verbonden is. Het aantal verworven studiepunten zijn de studiepunten van de vakken waar je effectief voor slaagt. Men noemt dit ook credits.

Studierendement
Voorbeeld: Je neemt het volledige vakkenpakket van 60 sp op in een jaar (= opgenomen sp), maar na de 2de zit van datzelfde jaar ben je geslaagd voor slechts een deel ervan, nl. 45 sp (= je verworven sp of credits). Je studierendement komt dan neer op 75%.

Als je voor te weinig vakken slaagt, en dus niet voldoende studierendement behaalt, kan een studievoortgangsmaatregel (bindende voorwaarde of weigering) worden opgelegd bij jouw volgende inschrijving. Hou je studierendement dus zelf goed in het oog:

Studievoortgangsmaatregelen

Een studievoortgangsmaatregel staat op je puntenlijst. Deze kan bestaan uit:

 • een bindende voorwaarde. Bij een volgende inschrijving in de opleiding zal je aan die opgelegde voorwaarde moeten voldoen.
 • een weigering. Een weigering kan onmiddellijk worden opgelegd, of kan toegepast worden als je na een herinschrijving niet voldoet aan de bindende voorwaarde die je was opgelegd.

Ben je ingeschreven in meerdere opleidingen tegelijk (vb. enkele vakken uit de bachelor in combinatie met de master)? Dan wordt je studievoortgang per opleiding apart berekend.

Bindende voorwaarden gelden over taalvarianten van opleidingen heen. Als je dus switcht van de Nederlandstalige variant van een opleiding naar de Engelstalige, blijft je bindende voorwaarde gelden.

Studievoortgangsmaatregelen voor studenten 1ste bachelor

Om de maatregelen toe te passen kijkt men naar jouw initieel vakkenpakket: d.w.z. het vakkenpakket dat je in jouw 1ste inschrijvingsjaar in de opleiding opneemt.

Het is verplicht om in je 1ste jaar 60 sp (alle vakken van het modeltraject in 1ste bachelor) op te nemen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Een kleiner initieel vakkenpakket wordt soms toegestaan bij:

 • een laattijdige inschrijving
 • het veranderen van opleiding tijdens het academiejaar (heroriëntering)
 • sommige studenten met een bijzonder statuut die recht hebben op de faciliteit klein curriculum

JE STARTTE IN DE BACHELOROPLEIDING VANAF 2023-2024

Als gevolg van het nieuwe onderwijsdecreet gelden deze maatregelen:

StudievoortgangBA1

Je behaalt na je 1ste inschrijvingsjaar <20% studierendement

 • Je mag niet meer opnieuw inschrijven in dezelfde opleiding aan de UGent.

Ben je ingeschreven voor een opleiding met een starttoets (=verplichte ijkingstoets)?
Wanneer je niet slaagde voor de starttoets én de verplichte remediëring niet hebt afgewerkt, moet je 30% studierendement behalen i.p.v. 20% om de opleiding te mogen verderzetten.

Je bent na 2 inschrijvingsjaren niet geslaagd (of gedelibereerd) voor alle vakken van je initieel pakket

 • Je mag niet meer opnieuw inschrijven, in geen enkele Vlaamse universiteit..

Is je initieel pakket <60 sp omwille van faciliteit klein curriculum?
Dan geldt diezelfde maatregel. Met de resterende vakken in het modeltraject van de 1ste bachelor wordt hierbij geen rekening gehouden.

Is je initieel pakket <60 sp omwille van heroriëntering of laattijdige inschrijving?
Dan geldt diezelfde maatregel. Bovendien moet je bij een volgende inschrijving alle resterende vakken van het 1ste deliberatiepakket van de opleiding opnemen. Ook voor dit resterend vakkenpakket krijg je 2 inschrijvingsjaren de tijd om te slagen:

studievoortgangBA1optie2

   JE STARTTE IN DE BACHELOROPLEIDING VOOR 2023-2024

   Je behaalt <50% studierendement

   • Je krijg een bindende voorwaarde: je moet op het einde van het 2de inschrijvingsjaar geslaagd (of gedelibereerd) zijn voor je volledig initieel vakkenpakket, met uitzondering van 8 studiepunten. Is dat niet het geval, dan kan je niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan de UGent.
   Startte je in academiejaar '23-'24 in een nieuwe opleiding? Dan is het scenario 'je startte in de bacheloropleiding vanaf 2023-2024' op jou van toepassing.

   Studievoortgangsmaatregelen voor alle UGent-studenten

    Deze maatregelen gelden voor elke UGent-student na afloop van elk academiejaar, ongeacht opleiding en curriculum. Ze gelden voor bacheloropleidingen, masteropleidingen, voorbereidingsprogramma's, schakelprogramma's en micro-credentials.

    Je behaalt <50% studierendement

    • Bij je volgende inschrijving voor dezelfde opleiding krijg je een bindende voorwaarde: je moet voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten credits verwerven.
     Lukt dat niet? Dan mag je niet opnieuw inschrijven aan de UGent in diezelfde opleiding via een diplomadoelcontract.

    Je bent na 3 jaar studeren aan de UGent geslaagd voor <1/3de van alle studiepunten die je in totaal hebt opgenomen

    • Je krijgt een weigering voor alle opleidingen aan de UGent. Je kan dan voor geen enkel contracttype en geen enkele opleiding nog inschrijven aan de UGent.
     De weigering geldt voor een periode van 6 academiejaren.
    Voorbeeld:
    In academiejaar 2015-2016 behaalde je credits voor 3 van de 60 studiepunten (je hebt dus een bindende voorwaarde voor academiejaar 2016-2017)
    In academiejaar 2016-2017 behaalde je credits voor 30 van de 60 studiepunten (de bindende voorwaarde vervalt)
    In academiejaar 2017-2018 behaalde je credits voor 18 van de 60 studiepunten.

    Gedurende deze 3 inschrijvingen behaalde je dus 51 van de 180 studiepunten, wat minder is dan 1/3.
    Na de tweedekansexamenperiode wordt op je puntenlijst vermeld dat je je niet opnieuw kan inschrijven aan de UGent, ongeacht de opleiding of het contracttype.

    Je bent 2x ingeschreven voor eenzelfde opleidingsonderdeel zonder te slagen

    • Je mag voor dit opleidingsonderdeel niet meer inschrijven via een creditdoelcontract. Inschrijven via diplomadoelcontract is wel nog mogelijk, zolang je tegen geen andere studievoortgangsmaatregel aanloopt.

    Leerkrediet

    Naast de studievoortgangsmaatregelen (opgelegd vanuit de overheid en binnen de UGent) heeft de Vlaamse overheid ook het systeem van het leerkrediet. Aan de hand van het studiepuntensysteem wordt gekeken of je voor voldoende vakken slaagt. De stand van je leerkrediet kan je zelf checken via 'Mijn Burgerprofiel' van de Vlaamse overheid.

    Gevolgen bij stopzetten of veranderen van opleiding

    Regelgeving en beroep

    Onderwijs- en examenreglement

    Is een weigering tot inschrijving definitief?

    Wanneer je een weigering tot inschrijving hebt gekregen zal je niet kunnen herinschrijven. Dit kan gaan om een bepaalde opleiding, of kan gelden voor alle opleidingen aan de UGent. Dit is afhankelijk van de reden voor je weigering (zie ‘studievoortgangsmaatregelen’).

    • Een weigering vervalt na een periode van 6 academiejaren.
    • Een weigering voor een initiële bacheloropleiding vervalt wanneer je een ander bachelordiploma hebt behaald.

    Kan ik beroep aantekenen?

    Zowel tegen het opleggen van bindende voorwaarden als tegen weigering tot inschrijving, kan jaarlijks intern beroep worden aangetekend bij de Institutionele Beroepscommissie. Deze commissie kan omwille van overmacht of uitzonderlijke individuele omstandigheden je inschrijving alsnog toestaan. Ze kan je daarbij wel bindende voorwaarden opleggen.

    Opgelet: voor leerkrediet gelden er andere procedures, zie leerkrediet.

    Contact

    Twijfel je welke maatregelen op jou van toepassing zijn of wat je in jouw situatie het beste doet?