Studievoortgang en leerkrediet

De Vlaamse overheid verwacht dat je binnen een redelijke termijn je diploma in het hoger onderwijs behaalt. Om na te gaan of je voldoende vordering maakt tijdens je studies, worden je studievoortgang en je leerkrediet opgevolgd.

Studievoortgang

Studievoortgang is de mate waarin je vordering maakt in je opleiding en studiesucces behaalt. Dit wordt in kaart gebracht door het berekenen van je studierendement.

Studierendement is de verhouding tussen het aantal verworven studiepunten en het aantal opgenomen studiepunten in je curriculum (vakkenpakket).

Studiepunten (sp) drukken de studietijd en het gewicht van een opleidingsonderdeel (vak) uit binnen een opleiding. Elk jaar neem je per vak het aantal studiepunten op dat aan het vak verbonden is. Het aantal verworven studiepunten zijn de studiepunten van de vakken waar je effectief voor slaagt. Men noemt dit ook credits.

Studierendement
Voorbeeld: Je neemt het volledige vakkenpakket van 60 sp op in een jaar (= opgenomen sp), maar na de 2de zit van datzelfde jaar ben je geslaagd voor slechts een deel ervan, nl. 45 sp (= je verworven sp of credits). Je studierendement komt dan neer op 75%.

Als je voor te weinig vakken slaagt, en dus niet voldoende studierendement behaalt, kan een studievoortgangsmaatregel (bindende voorwaarde of weigering) worden opgelegd bij jouw volgende inschrijving.

Hou je studierendement dus zelf goed in het oog:

Studievoortgangsmaatregelen

Een studievoortgangsmaatregel staat op je puntenlijst. Deze kan bestaan uit:

 • een bindende voorwaarde. Bij een volgende inschrijving in de opleiding zal je aan die opgelegde voorwaarde moeten voldoen.
 • een weigering. Een weigering kan onmiddellijk worden opgelegd, of kan toegepast worden als je na een herinschrijving niet voldoet aan de bindende voorwaarde die je was opgelegd.

Ben je ingeschreven in meerdere opleidingen tegelijk (vb. enkele vakken uit de bachelor in combinatie met de master)? Dan wordt je studievoortgang per opleiding apart berekend.

Bindende voorwaarden gelden over taalvarianten van opleidingen heen. Als je dus switcht van de Nederlandstalige variant van een opleiding naar de Engelstalige, blijft je bindende voorwaarde gelden.

Studievoortgangsmaatregelen voor studenten 1ste bachelor

Om onderstaande maatregelen toe te passen kijkt men naar jouw initieel pakket: d.w.z. het vakkenpakket dat je in jouw 1ste inschrijvingsjaar in de opleiding hebt opgenomen. Het is verplicht om in je 1ste jaar 60 studiepunten en dus het volledig modeltraject op te nemen. Hierop zijn enkele uitzonderingen: een kleiner vakkenpakket wordt soms toegestaan bij een laattijdige inschrijving, het veranderen van opleiding tijdens het academiejaar (heroriëntering), of bij sommige studenten met een bijzonder statuut.

Je bent gestart in je bacheloropleiding vóór 2023-24

 • Je behaalt <50% studierendement

Je zal een bindende voorwaarde krijgen: je moet op het einde van het 2de jaar geslaagd (of gedelibereerd) zijn voor je volledig initieel pakket, met uitzondering van 8 studiepunten. Is dat niet het geval, dan zal je niet meer opnieuw kunnen inschrijven voor dezelfde opleiding aan de UGent.

Ben je al student aan de UGent maar start je volgend academiejaar in een nieuwe opleiding? Dan is het scenario ‘je start in een bacheloropleiding vanaf 2023-24’ op jou van toepassing.

Je start in een bacheloropleiding vanaf 2023-24

Als gevolg van het nieuwe onderwijsdecreet gelden deze nieuwe maatregelen:

 • Je behaalt na 1 jaar <20% studierendement

Dan zal je niet meer opnieuw kunnen inschrijven in dezelfde opleiding aan de UGent.

Ben je ingeschreven voor een opleiding met een starttoets (=verplichte ijkingstoets)? Wanneer je niet geslaagd was voor de toets én de verplichte remediëring niet hebt gevolgd, moet je 30% studierendement behalen i.p.v. 20% om de opleiding te mogen verderzetten..
 • Je bent na 2 jaar niet geslaagd voor alle vakken

Je krijgt 2 academiejaren de tijd om te slagen voor alle vakken van je initieel pakket. Ben je op het einde van het 2de inschrijvingsjaar niet geslaagd (of gedelibereerd)? Dan zal je niet meer opnieuw kunnen inschrijven in de opleiding, in geen enkele Vlaamse universiteit.

  Studievoortgangsmaatregelen voor alle UGent-studenten

   Deze maatregelen gelden voor elke UGent-student na afloop van elk academiejaar, ongeacht opleiding en curriculum.

   Ze gelden voor bacheloropleidingen, masteropleidingen, voorbereidingsprogramma's, schakelprogramma's en micro-credentials.

   Je behaalt <50% studierendement

   Bij je volgende inschrijving voor dezelfde opleiding zal je een bindende voorwaarde krijgen: je zal voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten credits moet verwerven.

   Lukt dat niet? Dan zal je geweigerd worden om in te schrijven aan de UGent in diezelfde opleiding via een diplomadoelcontract.

   Je bent na 3 jaar studeren aan de UGent geslaagd voor <1/3de van alle studiepunten die je in totaal hebt opgenomen

   Je krijgt een weigering voor alle opleidingen aan de UGent. Je kan dan voor geen enkel contracttype en geen enkele opleiding nog inschrijven aan de UGent. De weigering geldt voor een periode van 6 academiejaren.

   Voorbeeld:
   In academiejaar 2015-2016 behaalde je credits voor 3 van de 60 studiepunten (je hebt dus een bindende voorwaarde voor academiejaar 2016-2017)
   In academiejaar 2016-2017 behaalde je credits voor 30 van de 60 studiepunten (de bindende voorwaarde vervalt)
   In academiejaar 2017-2018 behaalde je credits voor 18 van de 60 studiepunten.

   Gedurende deze 3 inschrijvingen behaalde je dus 51 van de 180 studiepunten, wat minder is dan 1/3.
   Na de tweedekansexamenperiode wordt op je puntenlijst vermeld dat je je niet opnieuw kan inschrijven aan de UGent, ongeacht de opleiding of het contracttype.

   Je bent 2x ingeschreven voor eenzelfde opleidingsonderdeel zonder te slagen

   Je kan voor dit opleidingsonderdeel niet meer inschrijven via een creditdoelcontract. Inschrijven via diplomadoelcontract is wel nog mogelijk, zolang je tegen geen andere studievoortgangsmaatregel aanloopt.

   Leerkrediet

   Naast de studievoortgangsmaatregelen (opgelegd vanuit de overheid en binnen de UGent) heeft de Vlaamse overheid ook het systeem van het leerkrediet. Aan de hand van het studiepuntensysteem wordt gekeken of je voor voldoende vakken slaagt. De stand van je leerkrediet kan je zelf checken via 'Mijn Burgerprofiel' van de Vlaamse overheid.

   FAQ

   Hoe kan ik weten welke maatregelen er op mij van toepassing zijn?

   Een studievoortgangsmaatregel staat altijd vermeld op je puntenlijst. Neem bij twijfel of vragen contact op met de trajectbegeleider van je opleiding.

   Blijven studievoortgangsmaatregelen gelden als ik van onderwijsinstelling verander?

   • Schrijf je in voor een opleiding die je al eerder volgde aan een andere universiteit en heb je daar minder dan de helft van de opgenomen studiepunten verworven? Dan krijg je ook aan de UGent een bindende voorwaarde opgelegd.
   • Heb je bij je laatste 2 inschrijvingsjaren voor die opleiding aan een andere universiteit voor minder dan de helft van de opgenomen studiepunten credits verworven? Dan zal de inschrijving in die opleiding worden geweigerd/geannuleerd aan de UGent.
   • De drempel na 2 jaar voor 1ste bachelor geldt over alle Vlaamse universiteiten heen. Ook als je verandert van instelling, zal je dus binnen de 2 jaar na je 1ste inschrijving voor alle vakken moeten slagen.

   Dit geldt ook in omgekeerde richting: als je je in één van bovenstaande situaties bevindt aan de UGent en overstapt naar een andere universiteit, zal jouw nieuwe onderwijsinstelling hier ook rekening mee houden.

   Is een weigering tot inschrijving definitief?

   Wanneer je een weigering tot inschrijving hebt gekregen zal je niet kunnen herinschrijven. Dit kan gaan om een bepaalde opleiding, of kan gelden voor alle opleidingen aan de UGent. Dit is afhankelijk van de reden voor je weigering (zie ‘studievoortgangsmaatregelen’).

   • Een weigering vervalt na een periode van 6 academiejaren.
   • Een weigering voor een initiële bacheloropleiding vervalt wanneer je een ander bachelordiploma hebt behaald.

   Kan ik beroep aantekenen?

   Zowel tegen het opleggen van bindende voorwaarden als tegen weigering tot inschrijving, kan jaarlijks intern beroep worden aangetekend bij de Institutionele Beroepscommissie. Deze commissie kan omwille van overmacht of uitzonderlijke individuele omstandigheden je inschrijving alsnog toestaan. Ze kan je daarbij wel bindende voorwaarden opleggen.

   Opgelet: voor leerkrediet gelden er andere procedures, zie leerkrediet.

   Regelgeving

   Contact

   Twijfel je welke maatregelen op jou van toepassing zijn of wat je in jouw situatie het beste doet?