Kies een onderwerp

Volg het stappenplan

1. Brainstorm

Zoek een onderwerp door lukraak onderwerpen neer te schrijven. Je kan je afvragen:

 • Wat interesseert mij?
 • Waar gaat het in de cursus van mijn promotor over?
 • Over welk onderwerp bestaat er discussie in mijn vakgebied?

2. Bepaal je onderzoeksdoel

Ik wil als onderzoeker...

 • beschrijven: Wat zijn de kenmerken? Welke eigenschappen heeft het? Wat zijn de belangrijkste stappen?
 • vergelijken: Wat zijn de verschillen, wat zijn de gelijkenissen?
 • definiëren: In welke klasse kan het ondergebracht worden? Wat is de plaats in het grotere geheel?
 • evalueren: Wat is de waarde? Hoe goed werkt het? Wat zijn de positieve of negatieve punten?
 • verklaren: Waarom is het zo? Waarvan is het een gevolg? Hoe kon dit gebeuren?
 • ontwerpen of optimaliseren: Wat kan eraan gedaan worden? Hoe kan het verbeterd worden? Hoe moet het?

3. Bepaal je onderzoeksopzet

 • Wanneer en waar zal je het onderzoek uitvoeren?
 • Welk soort onderzoek is het?
 • Wat zal de relatie zijn tussen onderzoeker en onderzoeksveld, en de eventuele opdrachtgever? Is het een onafhankelijk onderzoek? In welke mate en op welke wijze is er samenwerking? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?
 • Wie of wat ga je onderzoeken? Gaat het om individuele personen of organisaties en om welke groepen of typen? Is er een steekproef? Hoe wordt de steekproef getrokken? Hoe vergelijk je verschillende groepen?
 • Wat is de planning van de uit te voeren metingen? Wat is de verdeling van de metingen over de groepen?
 • Welke soort meetinstrumenten zal je gebruiken? Wat zijn de constructie, de afnamecondities en de wijze van gegevensverzameling?
 • Welke analysetechnieken gebruik je en op welk niveau zal je analyseren?
 • Welke precisie zal je nastreven en hoe rapporteer je de resultaten?

4. Zoek bronnen

5. Baken je onderwerp af

Wanneer je de boodschap krijgt dat je onderwerp te ruim is, pas dan de metafoor van de ui toe, namelijk ‘zoeken van breed naar smal’. Zoek in de literatuur wat over je onderwerp geschreven is, maak een overzicht van deelonderzoeken binnen je onderwerp en bepaal aan de hand daarvan je onderwerp.

6. Praat met je docent over je ideeën en de haalbaarheid ervan

7. Maak een bouwplan

Vind de oplossing voor jouw probleem

Ik vind geen onderwerp.

Ga na of er binnen je opleiding een lijst met voorgestelde onderwerpen bestaat.

Zoek in cursussen, scripties, ... om ideeën op te doen.

Zorg dat je een onderwerp kiest dat jou interesseert, iets waar je meer over wil weten.

Ik kreeg een onderwerp toegewezen, maar krijg er geen zicht op.

Lees verkennend om zo te zien welke elementen binnen je onderwerp interessant zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest dat jou interesseert, iets waar je mee wil over weten.

Raadpleeg je promotor/begeleider of praat erover met medestudenten of afgestudeerden.

Overleg met deskundigen uit het vakgebied (binnen en/of buiten de universiteit).

Ik wissel steeds van onderwerp.

Tijdens het globaal doornemen van de literatuur kunnen nieuwe ideeën opduiken, zodat het oorspronkelijke idee wat naar de achtergrond verdwijnt. Stap niet helemaal af van je oorspronkelijke onderwerp, maar zoek eerder nuanceringen of andere benaderingen van dat onderwerp.

Houd rekening met administratieve deadlines: mag je nog wel veranderen van onderwerp?

Ik heb weinig of geen interesse voor het mij toegewezen onderwerp.

Lees verkennend om andere invalshoeken te ontdekken.

Ga na wat het nut van je onderzoek kan zijn voor je opleiding.

Praat met deskundigen uit het vakgebied (binnen en/of buiten de universiteit) om je interesse aan te wakkeren.

Ik twijfel tussen kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief = als onderzoeker wil je beschrijven, observeren, interviewen. <-> Kwantitatief = als onderzoeker wil je vaststellen, meten en dus zijn je gegevens cijfers.

Je keuze wordt bepaald op basis van je probleemstelling en in overleg met je promotor.

Kies geen kwalitatief onderzoek enkel omdat je niet graag werkt met statistieken.

Denk eventueel aan een combinatie: kwalitatief onderzoek kan geschikt zijn als verkennend onderzoek, voorstudie of aanvulling op kwantitatieve methoden.