Wie we zijn

UGent @ Work verenigt meer dan professoren en hun onderzoeksteams van pre- en postdoctorale onderzoekers uit 7 UGent-faculteiten en 13 UGent-vakgroepen die onderzoek doen naar werk en arbeidsmarkt.

Stijn Baert (hoofdpromotor)

Stijn BaertVakgroep Economie (EB21)

Persoonlijke website, Research Explorer, Twitterprofiel en Instagramprofiel

Bio: Het onderzoek van Stijn Baert is hoofdzakelijk gesitueerd in het brede veld van de arbeidseconomie. Zijn specifieke onderzoeksinteresses zijn de overgang van school naar werk, arbeidsmarktdiscriminatie en werk en gezondheid. Op methodologisch vlak is hij een expert in het opzetten van veldexperimenten.

Brecht Neyt (coördinator)

Brecht Neyt

LinkedInprofiel

Bio: Brecht Neyt behaalde een doctoraat in de arbeidseconomie. Nadien ging hij voltijds aan de slag als coördinator van UGent @ Work, het onderzoeksconsortium gericht op (i) het verhogen van interdisciplinaire (en transdisciplinaire) onderzoekssamenwerking rond werk en arbeidsmarkt en (ii) het verhogen van de impact van het onderzoek rond werk en arbeidsmarkt dat aan de Universiteit Gent gedaan wordt.

   

Lieven Annemans

Lieven AnnemansVakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (GE39)

Persoonlijke website, Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Het onderzoek van Lieven Annemans is hoofdzakelijk gesitueerd in het brede veld van de gezondheidseconomie. Zijn onderzoeksinteresses zijn levenskwaliteit en de kostenefficiëntie en het management van de gezondheidszorg. Zijn methodologische expertise bestaat uit meta-analyses en ‘randomised controlled trials’ (veldexperimenten).

Frederik Anseel

Frederik AnseelVakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie (PP09)

Persoonlijke website, Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: In zijn onderzoek bestudeert Frederik Anseel hoe individuen bijdragen aan het succes van ondernemingen en welke rol motivatie en leiderschap daarin speelt. Recente studies focussen op hoe individuen obstakels op vlak van motivatie kunnen overwinnen tijdens het innovatie- en ondernemingsproces. Zijn methodologische expertise bestaat uit ‘randomised controlled trials’ (veldexperimenten).

Mieke Audenaert

Mieke AudenaertVakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (EB23)

Research Explorer

Bio: Mieke Audenaert doet voornamelijk onderzoek in het veld van Humanresourcesmanagement (HRM). Haar onderzoeksinteresses zijn prestatiemanagement, jobtevredenheid en burn-out.

Piet Bracke

Piet BrackeVakgroep Sociologie (PS04)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Piet Bracke doet voornamelijk sociaal-demografisch en gezondheidssociologisch onderzoek. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn scholing- en gezondheidsongelijkheid, reproductieve gezondheid, mentale gezondheid en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg en formeel zorggebruik en/of medische consumptie vanuit een medicalisatieperspectief. Op methodologisch vlak is hij een expert in crossnationaal, comparatief onderzoek.

Lutgart Braeckman

Lutgart BraeckmanVakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (GE39)

Research Explorer

Bio: Lutgart Braeckman doet voornamelijk onderzoek naar gezondheid op het werk. Haar onderzoeksinteresses zijn beroepsziektes en arbeidsongevallen, job stress, burn-out, depressie en re-integratie op de arbeidsmarkt na uitval. Op methodologisch vlak heeft ze expertise in survey-onderzoek.

Dirk Buyens

Dirk BuyensVakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (EB23)

Research Explorer

Bio: Het onderzoek van Dirk Buyens situeert zich in het veld van Humanresourcesmanagement (HRM). Zijn onderzoeksinteresses zijn jobtevredenheid, people management en leiderschap, carrièremanagement, strategisch personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Els Clays

Els ClaysVakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (GE39)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Els Clays doet onderzoek naar de impact van de werkomgeving op gezondheid en welzijn van werknemers. Haar specifieke onderzoeksinteresses zijn psychosociale risico’s en fysieke werkbelasting en hoe beiden in relatie staan tot duurzame tewerkstelling. Op methodologisch vlak wordt in zowel observationeel als interventieonderzoek gebruik gemaakt van vragenlijstinstrumenten gecombineerd met objectieve metingen via bewegingsmeters, fysiologische monitoring toestellen en smartphone sensoren.

Bart Cockx

Bart CockxVakgroep Economie (EB21)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Bart Cockx doet onderzoek naar evaluatie van arbeidsmarktbeleid. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn de determinanten van het werkzoekgedrag van werklozen. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de rol van motivatie en in de rol van vertekende verwachtingen over de kans om een baan te vinden en over de lonen die men in deze jobs kan verdienen. In een derde onderzoekslijn bestudeert hij determinanten van arbeidsproductiviteit (zoals flexibele arbeidstijdregimes en de kwaliteit van de woning). Op methodologisch vlak is hij onderlegd in micro-econometrische methoden die gebruikt worden om de causale effecten van beleidsmaatregelen te schatten. 

Tijl De Bie

Tijl De Bie

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (EA06)
Persoonlijke website, Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Tijl De Bie is geïnteresseerd in data-gedreven Artificiële Intelligentie (AI) en meer bepaald in de grondslagen en toepassingen van (exploratieve) Data Science. Zijn focus ligt steeds meer op het automatiseren van Data Science, mensgerichte AI (interactiviteit, privacy, verklaarbaarheid, eerlijkheid) en gestructureerde data zoals grafieken.

Adelien Decramer

Adelien DecramerVakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (EB23)

Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Het onderzoek van Adelien Decramer situeert zich in het veld van Humanresourcesmanagement (HRM). Haar onderzoeksinteresses zijn prestatiemanagement, ‘team effectiveness’ en jobtevredenheid.

Filip De Fruyt

Filip De FruytVakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (PP07)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Filip De Fruyt ontwikkelt methoden om verschillen tussen mensen (persoonlijkheid, interesses, aspecten van cognitief functioneren, …) te meten. Hij onderzoekt ook hoe deze verschillen zich ontwikkelen in de levensloop en tijdens de loopbaan. Daarnaast onderzoekt en adviseert hij organisaties en overheden omtrent employability en vaardigheden voor de 21ste eeuw en hoe deze in onderwijs en op de werkvloer aan bod komen en kunnen ontwikkeld worden.

Eva Derous

Eva DerousVakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie (PP09)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Eva Derous haar onderzoek richt zich op de werving- en selectieprocedures in organisaties. In het bijzonder zijn haar onderzoeksinteresses gerelateerd aan diversiteit en discriminatie- gerelateerde kwesties (etniciteit, leeftijd en geslacht) in werving en selectie.

Marc De Vos

Marc De Vos

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23)

Persoonlijke website, Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Marc De Vos is jurist met decennia ervaring op het snijpunt van expertise, beleid, samenleving en bedrijf. Als strategie consultant verbindt hij de markt- en niet-markt-trends transnationaal voor bedrijven, organisaties en overheden in groei of verandering. Hij doceert en exploreert over sociaal recht, de Europese Unie, globalisering en grondrechten in ondernemingen. 

Inger De Wilde

Inger De Wilde

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23)

Research Explorer

Bio: Inger De Wilde haar expertise situeert zich in het brede doemein van het arbeids- en socialezekerheidsrecht met een bijzondere interesse voor de juridische facetten van de tewerkstelling in de overheidssector. Thema's waarmee ze zich de afgelopen jaren heeft beziggehouden zijn onder andere de contractualisering in de publieke sector, de (financiering) van de ambtenarenpensioenen, het bijzondere stelsel van sociaal overleg in de overheissector (vakbondsstatuut), arbeidstijd, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van ambteraren.

Wouter Duyck

Wouter DuyckVakgroep Experimentele Psychologie (PP02)

Persoonlijke website, Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Het onderzoek van Wouter Duyck situeert zich voornamelijk in de cognitieve psychologie. Zijn onderzoeksinteresses zijn psycholinguïstiek en tweetaligheid, taalontwikkeling, onderwijs, oriëntatie- en selectieproeven voor het hoger onderwijs, dyslexie en afasie. Op methodologisch vlak heeft hij expertise in experimentele software en apparatuur, computationele modellering en ‘eyetracking’ in toegepast onderzoek zoals bij sollicitatiegesprekken.

Bert George

Bert GeorgeVakgroep Bestuurskunde en Publiek Management (EB25)

Persoonlijke websiteResearch Explorer en Twitterprofiel

Bio: Bert George doet voornamelijk onderzoek in het veld publieke strategie en gedrag. Zijn onderzoeksinteresses focussen op hoe strategische beslissingen van beleidsmakers en managers in de (semi-)publieke sector kunnen worden verbeterd opdat deze helpen beleidsdoelen te realiseren. Op methodologisch vlak maakt hij gebruik van survey data, meta-analyses en (veld)experimenten.

Patrick Humblet

Patrick HumbletVakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23)

Research Explorer

Bio: Patrick Humblet doet onderzoek binnen het arbeidsrecht. Zijn onderzoeksinteresses zijn collectief arbeidsrecht, stakingsrecht, sociaal overleg, sociale dialoog en sociale verkiezingen.

Jelle Janssens

Jelle Janssens

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (RE23)
Research Explorer

Bio: Jelle Janssens focust in zijn onderzoek op overgangsjustitie, radicalisering, georganiseerde misdaad, corruptie en politiehervorming in België en in het buitenland.

Gosia Kozusznik

gosiakozusznik.png

Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (EB23)
Research Explorer

Bio: Gosia Kozusznik richt zich op het brengen van stress naar het teamniveau als voorspeller van welzijn en prestatiedynamiek in organisaties. Ze bestudeert de beoordeling van stress en de rol van collectieve processen (bv. conflict, conflictmanagement, collectieve coping) voor teamuitkomsten. Daartoe vult ze zelfrapportages aan met biomarkers (bv. hormonen, cardiovasculaire markers, slaap).

Emelien Lauwerier

Emelien LauwerierVakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (GE39)

Research Explorer

Bio: Emelien Lauwerier is gepassioneerd door onderzoek naar gedragsverandering en gezondheidscommunicatie en houdt ervan om innovatieve maar duurzame opties te bedenken en te implementeren om gezond leven te bevorderen.

Katia Levecque

Katia LevecqueVakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie (PP09)

Research Explorer

Bio: Katia Levecque is gespecialiseerd in tewerkstelling en welzijn op het werk. In het bijzonder is ze geïnteresseerd in onzekere tewerkstelling, psychosociale werkomstandigheden, werkbaar werk, onderhandelingen en mediatie en gender en diversiteit. Als directeur van ECOOM is ze ook geïnteresseerd in het welzijn en presteren van doctoraatsstudenten en hun latere carrièreverloop.     

Eveline Schollaert

Eveline SchollaertVakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (EB23)

Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Eveline Schollaert focust in haar onderzoek op facetten die een duurzame relatie tussen organisaties en medewerkers kunnen ondersteunen. Haar huidige onderzoeksinteresses zijn hierbij voornamelijk ‘ambassadorship’ bij medewerkers, stimuleren van ‘lifelong learning’, een alternatieve kijk op feedback en evaluatie, en de driehoek leiderschap-organisatiedesign-HRM.

Sarah Van Hoof

Sarah Van HoofVakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (LW22)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Het onderzoek van Sarah Van Hoof bevindt zich voornamelijk in de sociolinguïstiek. Haar onderzoeksinteresses zijn de rol van taal in de tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers en attitudes tegenover taalvariatie in professionele contexten en ‘gatekeeping’ contexten zoals sollicitatiegesprekken. Op die manier tracht ze ‘accent bias’ en discriminatie op basis van taalgebruik te identificeren.

Greet Van Hoye

Greet Van HoyeVakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (EB23)

Research Explorer

Bio: Binnen het bredere domein van Humanresourcemanagement (HRM) onderzoekt Greet Van Hoye voornamelijk de instroom van mensen in organisaties. Centraal daarbij staat de aantrekkelijkheid van organisaties als werkgever, zowel voor potentiële sollicitanten als voor huidige medewerkers. Haar specifieke onderzoeksinteresses zijn rekrutering, employer branding, werkgeversimago, mond-tot-mond communicatie en werkzoekgedrag.

Mariek Vanden Abeele

mariekvandenabeele.png

Vakgroep Communicatiewetenschappen (PS01)

Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Mariek Vanden Abeele onderzoekt hoe ‘altijd en overal bereikbaar zijn’ ons leven en onze maatschappij verandert. In haar ERC project over Digitaal Welzijn verkent Mariek de rol van digitale connectiviteit in de balans tussen ons werk- en privéleven. Op methodologisch vlak maakt Mariek gebruik van intensieve longitudinale data (smartphone logging, experience sampling) en etnografische onderzoeksmethoden.

Amy Van Looy

amyvanlooy.png

Vakgroep Beleidsinformatica en Operations Management (EB24)
Persoonlijke website, Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Amy Van Looy bestudeert de werkprocessen van bedrijven, en hoe deze bijdragen tot betere bedrijfsprestaties. Haar onderzoek gaat na hoe nieuwe technologie (zoals robotica, Internet of Things, blockchain) hierbij kan helpen om te innoveren (via digitale transformatie), inclusief de adoptie van eindgebruikers en de bijhorende veranderingen in werk en vaardigheden. Verdere interesse gaat uit naar de IT sector als knelberoep, alsook de ondervertegenwoordiging van vrouwen daarbinnen.

Luc Van Ootegem

Luc Van OotegemVakgroep Economie (EB21)

Research Explorer

Bio: Luc Van Ootegem focust zich op de meting en evaluatie van individueel welzijn. Dit wordt toegepast in het algemeen (levenskwaliteit) zowel als specifiek op de arbeidssituatie (jobkwaliteit). Hij zoekt naar alternatieven voor de populaire geluks- en tevredenheidsmetingen en probeert daarbij op een objectieve manier individueel welzijn of jobkwaliteit te meten met respect voor individuele voorkeuren. Aandacht gaat daarbij ook naar (de uitdagingen bij) het wegen van verschillende dimensies die onderdeel zijn van of die bepalend zijn voor levenskwaliteit. Aanvullend doen hij ook onderzoek naar arbeidskwaliteit van specifieke groepen zoals oudere werknemers.

Elsy Verhofstadt

Elsy VerhofstadtVakgroep Economie (EB21)

Research Explorer

Bio: Elsy Verhofstadt focust zich op de meting en evaluatie van individueel welzijn. Dit wordt toegepast in het algemeen (levenskwaliteit) zowel als specifiek op de arbeidssituatie (jobkwaliteit). Ze zoekt naar alternatieven voor de populaire geluks- en tevredenheidsmetingen en probeert daarbij op een objectieve manier individueel welzijn of jobkwaliteit te meten met respect voor individuele voorkeuren. Aandacht gaat daarbij ook naar (de uitdagingen bij) het wegen van verschillende dimensies die onderdeel zijn van of die bepalend zijn voor levenskwaliteit. Aanvullend doen zij ook onderzoek naar arbeidskwaliteit van specifieke groepen zoals oudere werknemers.

Peter Vlerick

Peter VlerickVakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie (PP09)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Peter Vlerick doet voornamelijk onderzoek in het veld van arbeids-en gezondheidspsychologie. Zijn onderzoeksinteresses bestaan uit het ontwikkelen en toepassen van bedrijfspsychologische kennis met oog op het verhogen van de kwaliteit van arbeid en het beschermen en bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Daarnaast actief in interdisciplinaire vakgebieden zoals 'human engineering' (bv. monitoring van mentale belasting; adoptie nieuwe technologieën en ‘telepressure’), 'human bioengineering' (bv. voedselveiligheidscultuur en voedselfraude), en 'human surgery' (bv. stralingsveiligheidsklimaat, 'human factors' en 'human error').

Bert Weijters

Bert WeijtersVakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie (PP09)

Persoonlijke website en Research Explorer

Bio: Het onderzoek van Bert Weijters is gesitueerd binnen het veld van consumenten- en organisatiegedrag. Zijn onderzoeksinteresses bestaan uit methodologische uitdagingen bij het opstellen van surveys en de daaropvolgende data-analyse (bijvoorbeeld ‘response styles’, ‘measurement equivalence’, ‘item wording’, ‘context effects’). De methodologische inzichten die hieruit voortkomen past hij toe in onderzoek over onder andere ‘employer branding’.

Bart Wille

Bart WilleVakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie (PP09)

Persoonlijke website, Research Explorer en Twitterprofiel

Bio: Bart Wille bestudeert verschillen tussen mensen en hoe deze een impact hebben op hun gedrag binnen professionele organisaties en op de keuzes die zij maken bij het uitbouwen van een professionele loopbaan. Hij onderzoekt ook de verschillende niveaus waarop taken, jobs, organisaties en loopbanen van mekaar te onderscheiden zijn en hoe deze op hun beurt een impact hebben op het welbevinden, het functioneren en de ontwikkeling van mensen. Het onderzoek van Bart Wille heeft een sterke methodologische focus waarbij het de bedoeling is om via innovatieve technieken deze verschillen tussen mensen en hun professionele omgevingen in kaart te brengen.

Gerelateerde inhoud