Takenpakket CBKc 2024

In de Vlaamse wetgeving staan de vaste taken van de CBKc beschreven. Daarnaast worden ook extra taken door de overheid toegewezen. Het volledige takenpakket kan worden samengevat als volgt:

 1. Verlenen van advies en bijstand aan slachthuizen, overheid en derde partijen
  De belangrijkste taak van de CBKc is het delen van expertise en nieuwe wetenschappelijke inzichten met alle partijen betrokken bij karkasclassificatie. Slachthuizen kunnen rechtstreeks en op elk moment beroep doen op de kennis en diensten van CBKc.
 2. Opleiding en evaluatie van classificeerders en indelingsverantwoordelijken in Vlaamse runder- en varkensslachthuizen
  Classificeerders en indelingsverantwoordelijken die hun erkenning willen behalen moeten een opleiding volgen bij de CBKc. Voor classificeerders wordt deze opleiding gevolgd door een examen.  Op basis van de controles van het Agentschap Landbouw & Zeevisserij (ALZ) maakt de CBKc één keer per jaar een evaluatie van de classificeerders.
 3. Opvolging van de wetenschappelijke en praktische evolutie op het gebied van karkasclassificatie
  De binnen- en buitenlandse ontwikkelingen op wetenschappelijk of praktisch vlak betreffende karkasclassificatie en gerelateerde domeinen, worden opgevolgd. Relevante informatie wordt gerapporteerd (o.a. via een jaarlijks document aan ALZ met een stand van zaken van karkasclassificatie in Vlaanderen, België en buurlanden en via artikels in de vulgariserende pers).
 4. Uitvoering van testprocedures van het afgeschermd registratiesysteem (ARS) en de indelingsmethode van slachthuizen
  De indelingsmethode wordt twee keer per jaar gecontroleerd (dit is enkel van toepassing bij varkensslachthuizen), het ARS één keer (van toepassing bij alle slachthuizen). De testprocedure wordt elk jaar geëvalueerd en aangepast indien nodig.
  Specifiek voor de varkens wordt de indelingsmethode gecontroleerd met behulp van simultane metingen met een andere erkende indelingsmethode, en dit voor minstens 0.05% van de jaarlijkse geslachte varkens. Daarnaast wordt ook een proefversnijding uitgevoerd op 15 karkassen.
 5. Test van nieuwe indelingsmethoden en -apparaten met het oog op erkenning
  Wanneer er een aanvraag wordt ingediend voor het opnemen van een nieuwe indelingsmethode (runderen of varkens) in de Vlaamse wetgeving, is het de taak van de CBKc om een schema op te stellen met de verdeling van kwaliteitsklassen van karkassen die gemeten of versneden moeten worden. De CBKc evalueert ook het technische luik en dient telkens een ontwerp in voor communicatie naar de EU toe.
 6. Technisch-wetenschappelijke ondersteuning van ambtenaren van ALZ
  De ambtenaren van het Agentschap Landbouw & Zeevisserij (ALZ) die bevoegd zijn voor de karkasclassificatie, dienen een opleiding te volgen bij de CBKc. De CBKc zal deze ambtenaren nadien ook ondersteuning bieden op het terrein en advies verlenen.
 7. Deelname aan de vergaderingen van de CLIP-commissie
  De CBKc neemt deel aan de vergaderingen van de CLIP-commissie en heeft hier een advies verlenende functie.
 8. Optreden als expert voor het Vlaamse Gewest tijdens vergaderingen en controlemissies van de EU
  De CBKc neemt deel aan expertenvergaderingen van rund-, varkens- en schapenvlees. Hun aanwezigheid is ook vereist bij controlemissies.
 9. Advisering van ALZ betreffende de regelgeving
  De CBKc geeft advies wanneer er een nieuwe wetgeving wordt geschreven, en geeft voorstellen over hoe de controles erop kunnen worden georganiseerd.