Masterproef Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Als slotstuk van hun opleiding voeren alle masterstudenten Industrieel Ontwerpen een masterproef uit in samenwerking met een bedrijf of onderzoeksinstelling. Op deze pagina vindt U meer informatie over de modaliteiten hiervan.

masterproeven IO bedrijven

De masterproef biedt de student de mogelijkheid om aan te tonen in hoeverre hij of zij zelfstandig en met inzicht in alle aspecten van het industrieel ontwerpen een voorgestelde problematiek tot een goed einde kan brengen. Naast het verwerven en implementeren van de kennis om de proef tot een goed einde te brengen, zijn ook het doorzettingsvermogen en de omgang van de student met de betrokken partijen belangrijke aspecten die bij de beoordeling van het werk in acht worden genomen.

De masterproef moet tevens een antwoord bieden op een onderzoeksvraag waarbij de gebruikte methodologie en de onderzoeksresultaten beschreven worden. De output is een geschreven neerslag (in de vorm van een thesis) en een prototype.

Een masterproef is een samenwerkingsverband tussen 3 partijen: een bedrijf of onderzoeksinstelling, de student en de opleiding industrieel ontwerpen. Elk met zijn eigen verwachtingen.

Ontwikkeling van een User Interaction in VRWat verwacht de opleiding van de student ?

 • In staat zijn om een onderzoeksvraag te formuleren en om een projectplanning op te maken.
 • Een probleemoplossende (onderzoek)houding hebben.
 • Een adequate onderzoeksmethode kunnen ontwikkelen/toepassen.
 • De reeds verworven competenties uit de bachelor en masteropleiding toepassen bij het oplossen van een reëel probleem en bij het uitvoeren van onderzoek.
 • Door zelfstudie zijn/haar kennis kunnen uitbreiden.
 • Informatie kunnen opzoeken en deze kritisch kunnen verwerken.
 • Kritisch kunnen omgaan met (onderzoek)resultaten (zowel van anderen als van zichzelf).
 • Verantwoorde keuzes kunnen maken en beslissingen nemen.
 • Adequaat kunnen communiceren over de eigen masterproef en deze ook wetenschappelijk gefundeerd kunnen presenteren, zowel voor vakgenoten als niet-vakgenoten.
 • Alle aspecten van het industrieel ontwerpen systematisch te onderzoeken door gebruik te maken van gematerialiseerde ontwerpoplossingen om het gedrag van producten en systemen te onderzoeken

Alle verwachtingen vanuit de opleiding zijn gebundeld in de studiefiche van de masterproef

Wat verwacht de opleiding van het bedrijf/onderzoeksinstelling ?

 • De bedrijfspromotor is één à tweewekelijks beschikbaar voor overleg met en begeleiding van de student. Indien mogelijk en na overleg kan de student ook b.v. 1 dag per week op kantoor werken.
 • Er zijn 2 presentatiemomenten waarop de bedrijfspromotor uitgenodigd is: een tussentijdse presentatie midden december en de masterproefverdediging eind juni.
 • Materialisatie-kosten voor het maken van prototypes worden doorgaans door de bedrijfspromotor gedragen. In onderling overlegd wordt op voorhand bepaald 'hoe' en 'in welke grootteorde'.
 • De bedrijfspromotor geeft een eindscore op basis van de persoonlijke aspecten van de student (communicatie, inzet, kritische zin, zelfstandigheid), realisatie, masterproeftekst en eindpresentatie.

Wat mag het bedrijf/onderzoeksinstelling verwachten van de opleiding ?Ontwerp van een digitaal geproduceerde fysieke toolkit voor arm protheses

 • Ook vanuit de opleiding wordt de student begeleid tijdens één à tweewekelijkse overlegmomenten en een aantal vaste gemeenschappelijke infosessies.
 • De student krijgt de beschikking over het volledig arsenaal aan prototyping-tools in de werkplaats.
 • Het masterproefcontract stipuleert dat de intellectuele eigendomsrechten van de resultaten van de thesis gratis en exclusief zullen toebehoren aan het bedrijf/onderzoeksinstelling. De rechten op de bestaande achtergrondkennis blijven bij de respectievelijke partijen.
 • Indien vertrouwelijke informatie verwerkt wordt in de thesis, bestaat de mogelijkheid om de publicatie van de thesis te voorkomen en een eindpresentatie in besloten kring te geven.

Wat mag het bedrijf/onderzoeksinstelling verwachten van de student ?

 • In veel gevallen liggen de verwachtingen van een bedrijf/onderzoeksinstellingen in lijn met wat de opleiding van de studenten verwacht. Mocht dit niet zo zijn, dan stemmen we graag af.
 • De masterstudent is 1 dag per week lesvrij om volledig te besteden aan zijn masterproef (meestal op vrijdag) . De ervaring leert dat aanwezigheid op het bedrijf/instelling een hele grote meerwaarde heeft voor het verloop van de masterproef en wordt dan ook vanuit de opleiding sterk aangemoedigd.
 • Een thesis (Nl of Eng) en een prototype (in de mate van het mogelijke) als eindresultaat: Voorbeelden van thesissen en korte video's

Praktische richtlijnen

Timing

 1. Bedrijven kunnen het ganse jaar masterproefvoorstellen doorsturen naar info.kortrijk@ugent.be  ter attentie van Olivier Rysman. Indien het voorstel voor 31 mei ingediend wordt, kan het in principe nog opgenomen worden voor het daaropvolgende academiejaar.
 2. Vanaf begin april van de 3e bachelor (het jaar voorafgaand aan het masterjaar) kunnen studenten hun voorkeur en eigen voorstellen voor masterproeven aangeven
 3. Voor eind mei : laatste moment om masterproefvoorstellen in te dienen en definitieve toekenning masterproefonderwerpen
 4. Eind september: start van de masterproef (samen met start van het academiejaar)
 5. Eind oktober: student levert projectfiche af met onderzoeksvraag, doelstellingen en beperkingen en een initiële planning
 6. Eind december: tussentijdse presentatie
 7. Eind februari: eerste draft thesis
 8. Eind mei: indienen van de thesis
 9. Eind juni: masterproef-presentatie

Hebt U zelf een masterproefvoorstel ?

Bedankt om dit aanvraag-formulier in te vullen en door te sturen naar info.kortrijk@ugent.be  ter attentie van Olivier Rysman.

Waaraan voldoet een goed masterproef-onderwerp ? Bij voorkeur sluit het onderwerp aan bij één van de leerlijnen uit de opleiding industrieel ontwerpen:

- Engineering / Production

- Product Design / Smart Products

- System Design / Duurzaam ontwerp / Entrepreneurship

Voorbeelden van masterproef-onderwerpen uit het verleden (zie ook Voorbeelden van thesissen ):

- Ontwerp van een Bioprinting DIY 3D Printhead i.s.m. UZ Gent

- Ontwikkeling van Pols orthese op maat i.s.m. Aqtor!

- Ontwikkeling van een smart-textile ter preventie van lymfoedeem i.s.m. UZ Gent

- Design a circular ecosystem based on the used materials and waste streams of Alsico NV

- Circulair ontwerp van flooring solutions i.s.m. Beaulieu international group

- Ontwikkeling en verbetering van de akoestische eigenschappen van non woven gebaseerde materialen ism TWE group

- Offshore aquacultuur i.s.m. DEME Group

- Ontwikkeling van een PICO waterkrachtturbine i.s.m. Turbulent

- nieuwe concepten voor een decentraal ventilatiesystemen met warmterecuperatie i.s.m. Renson Ventilation

- Improved manual controls of a combine harvester i.s.m. Case New Holland

Indien U meerdere masterproefvoorstellen zou indienen, willen we vragen om op het einde van de selectie-periode slechts 1 student en 1 onderwerp te selecteren tenzij U elke student in een andere afdeling kan onderbrengen en verschillende  interne promotoren kan toewijzen. Ook twee (of meer studenten) op hetzelfde onderwerp willen we liever vermijden vanuit de opleiding.

Nog vragen ?

Mail gerust uw vragen naar info.kortrijk@ugent.be  ter attentie van Olivier Rysman.