Meertaligheid, vertalen, tolken en talige ongelijkheid

‘We voelen ons thuis, maar we voelen ons niet welkom’: integratieprocessen in een multi- en intergenerationeel perspectief

Omschrijving: Dit doctoraat bestudeert ‘integratie’ door een combinatie van een multidimensioneel met een multi- en intergenerationeel perspectief. We verruimden de bestaande kennis door niet alleen migranten en hun kinderen, maar ook hun kleinkinderen te betrekken en door integratie niet alleen vanuit een multi-, maar ook vanuit een intergenerationeel perspectief te bestuderen. Verder toonden we aan hoe het concept van ‘(politics of) belonging’ helpt om de discussie over de definiëring en de processen van integratie te verruimen met de perspectieven van migranten en hun (klein)kinderen zelf, om hun transnationale belongings samen met hun lokale belongings te beschouwen en om beter grip te krijgen op de dynamische wisselwerking tussen migranten en hun (klein)kinderen en de bredere (ontvangende) samenleving. We concludeerden dat integratie(onderzoek) niet enkel mag gaan over toenemende gelijk(waardig)heden, maar ook over het kritisch bevragen van de mainstream en haar capaciteit voor tegenspraak.
Promotor(en): Ilse Derluyn , Lieve Bradt
Onderzoek(st)er(s): Floor Verhaeghe
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2012 - 2019

Assimilatieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief

Omschrijving: Assimilatieprocessen van verschillende generaties migranten (1ste, 2de, 3de generatie) in verschillende periodes (jaren 60, jaren 80 en nu) staan centraal in dit onderzoek. Assimilatie wordt niet gezien als een te bereiken ideaal, wel als een mogelijke manier van kijken naar de processen die migranten doormaken in het gastland. Assimilatie is een begrip dat verschillende dimensies omvat: structureel (onderwijs, arbeidsmarkt), cultureel (taal, vrije tijd), sociaal (netwerk, lidmaatschap organisaties) en identificationeel (zelf- identificatie in termen van etnische/regionale/nationale belonging). Er is aandacht voor objectieve en subjectieve componenten (de eigen perceptie van migranten) van assimilatie. Er zijn drie deelstudies gepland: een survey onderzoek bij jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs in Genk en Sint-Niklaas, familie-interviews met migranten van verschillende generaties en een discoursanalyse van krantenartikels uit verschillende periodes.
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lieve Bradt
Onderzoek(st)er(s): Floor Verhaeghe
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2012 - 2018

Diaspora-gerelateerde meertaligheid op de sociale media: taalselectie en codeswitching door Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België.

Omschrijving: Een onderzoek naar meertaligheid bij Facebookgebruikers van Iraanse afkomst in België. De focus ligt op drie aspecten: (i) de distributie en het relatieve gewicht van de verschillende gebruikte talen, (ii) de functionele rol van het codeswitchen in de interactionele dynamiek die tot stand komt, (ii) en hoe de meertalige gebruiken bijdragen tot de constructie van een diasporische ruimte.
Promotor(en): Slembrouck Stef, De Bot Kees
Onderzoek(st)er(s): Elmianvari Azadeh
Vakgroep / onderzoeksgroep: Taalkunde
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Institutionele meertaligheid in asiel- en migratiesettings: een linguïstisch-etnografische studie van globaal Engels taalgebruik in lingua franca en getolkte interactie bij de Belgische asielinstanties

Omschrijving: Het project bestudeert lingua franca Engels in dialogische en triadische interactie met asielzoekers bij de Belgische asielinstanties. Het omvat een linguïstisch-etnografische analyse van interview data (zowel authentieke asielverhoren als semi-gestructureerde interviews met asielzoekers, dossierbehandelaars en tolken) verzameld bij de verschillende asielinstanties in België. Vanuit een geïntegreerde visie op de participatiestructuur van het asielinterview (met betrekking tot zowel dialogische als triadische interactiestrategieën en onderzoeksperspectieven), wil deze studie bijdragen tot fundamentele en toegepaste onderzoeksinzichten in globaal Engels taalgebruik in asielsettings waar het Engels geen officiële status heeft. Het project onderzoekt wat de pragmatische en indexicale impact is van deze meertalige praktijken op de interactie tussen de participanten, en gaat na hoe deze praktijken de discursieve constructie van sociaal-juridische identiteiten in het asielproces beïnvloeden.
Promotor(en): Katrijn Maryns
Onderzoek(st)er(s): Katrijn Maryns
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Taalkunde
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Onderzoeksproject Evaluatie Zanzu.be

Omschrijving: Dit project beoogt een empirisch onderbouwde evaluatie van de 14-talige website van Sensoa vzw, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. De website (zanzu.be) is gemaakt voor nieuwkomers, asielzoekers en mensen zonder verblijfsstatuut. De website is eveneens gebouwd als ondersteuningsmiddel voor professionals tijdens counseling en vorming. Het project richt zich op de volgende drie doelstellingen: (1) evaluatie van Zanzu.be; (2) evaluatie van de huidige implementatiestrategie and (3) formuleren van aanbevelingen ter verbetering van de website en de implementatie ervan. Op basis van een combinatie van onderzoeksmethoden (context analyse, digitale enquête, interviews, video-opnames van gesprekken en hieraan gekoppeld een benchmarksessie), wil dit project een empirisch onderbouwd antwoord bieden op een aantal onderzoeksvragen met betrekking tot de communicatie over seksuele gezondheid met kwetsbare migranten.
Promotor(en): Katrijn Maryns, Ellen Van Praet, July De Wilde
Onderzoek(st)er(s): Pauline Van Daele
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie - Onderzoeksgroep MULTIPLES
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Taal en tewerkstelling. Een sociolinguïstisch-etnografische studie van de activering van anderstalige werkzoekenden in Vlaanderen

Omschrijving: Dit project behelst een sociolinguïstisch-etnografische analyse van de activeringstrajecten die anderstalige werkzoekenden doorlopen in Vlaanderen. De analyse heeft tot doel inzicht te verwerven in de rol van taal in de verschillende stadia van deze trajecten, waarbij de focus ligt op de relatie tussen kleinschalige interactionele praktijken, beleidsvereisten en publieke macro-discoursen over integratie, taaldiversiteit en werk.
Promotor(en): Sarah Van Hoof, Alfonso Del Percio
Onderzoek(st)er(s): Sara Nyssen
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Taal, etniciteit en beveiliging in Brussel

Omschrijving: Sinds de aanslagen in Brussel in 2016 besloot de regering van het Nederlands-Franse tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 107 extra veiligheidsagenten in dienst te nemen voor het openbaarvervoersysteem. Terwijl het Frans de lingua franca van Brussel is, is de Nederlands-Franse tweetaligheid formeel vereist voor de aanwerving van veiligheidsagenten bij openbare diensten. Slechts 7,5% van de Brusselse werkzoekenden heeft echter een goede kennis van het Nederlands in combinatie met het Frans. Daarom wordt een trainingsprogramma opgezet dat werkzoekenden de kans biedt om Nederlands te leren. Gebaseerd op observaties van deelnemers, semi-gestructureerde interviews en informele gesprekken met leerkrachten, organisatoren en kandidaat- veiligheidsagenten in een opleidingscentrum in Brussel, onderzoekt dit project of en hoe de investering in en de betekenis van talen in Brussel verweven is met vormen van gatekeeping, sociale stratificatie en racialisering.
Promotor(en): Sarah Van Hoof, Alfonso del Percio
Onderzoek(st)er(s): Sibo Kanobana
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vertalen, tolken en communicatie
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Taalbarrières en meertaligheid in seksuele en reproductieve gezondheidszorg: Een linguïstische etnografie van een abortuskliniek

Omschrijving: Dit doctoraatsproject behelst een linguïstisch-etnografische studie van een abortuskliniek in Vlaanderen. Het doel is om inzicht te verwerven in de verschillende manieren waarop meertaligheid en taalbarrières een rol spelen in deze specifieke setting. Daarbij wordt gekeken naar het gebruik van (niet-professionele) tolken en hun prestaties tijdens abortusconsultaties, en naar het gebruik van andere strategieën (zoals Google Translate, meertalige websites, lingua francae), terwijl ook rekening wordt gehouden met institutione(e)l(e) taalbeleid, discoursen, vertaalpraktijken en visies op talige diversiteit. Met het project willen we de discursieve en interactionele aard van meertalige abortusconsulten begrijpen, en willen we de verschillende manieren onderzoeken waarop taal in de kliniek samenhangt met toegang tot informatie en diensten.
Promotor(en): July De Wilde
Onderzoek(st)er(s): Ella van Hest
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2019 - 2023