Discriminatie, racisme en vooroordelen

Etnische en religieuze discriminatie; discriminatie op de arbeidsmarkt, woonmarkt, onderwijs en gezondheidszorg

Alle kleuren van de regenboog? Een gevalstudie van seksuele oriëntatie en genderidentiteit rechten in de Belgische asielprocedure

Omschrijving: Vluchtelingen worden in populaire discours vooral beschouwd als heteroseksuele, cisgender (en homofobe/transfobe) mannen. Veel mensen ontvluchten hun thuisland echter omwille van hun angst om vervolgd te worden op basis van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI). Om als vluchteling erkend te worden, moet hun seksuele oriëntatie en genderidenteit als geloofwaardig worden beschouwd, en hun vrees voor vervolging als gegrond. De uitdaging hierbij schuilt in de onderhandeling tussen SOGI vluchtelingen en staatsactoren binnen/met het wettelijke kader om tot dezelfde betekenis van SOGI rechten te komen, ondanks de verschillende culturele achtergronden en de dominante Westerse denkkaders. Verder bouwend op de kritische inzichten van queer en post-koloniale auteurs, zal dit onderzoek de narratieven van SOGI vluchtelingen en staatsactoren in de Belgische asielprocedure analyseren.
Promotor(en): Ellen Desmet, Marlies Casier
Onderzoek(st)er(s): Liselot Casteleyn
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2021 - 2025

Classroom Justice in etnisch diverse klasgroepen: Het perspectief van etnisch culturele minderheden over generaties heen

Omschrijving: Het gevoel eerlijk behandeld worden in de klas en op school is belangrijk voor leerlingen. Eerder onderzoek toont aan dat deze percepties bij leerlingen samenhangen met positieve schooluitkomsten zoals motivatie, plezier en interesse in leren. Daartegenover hangt de perceptie oneerlijk behandeld te worden op school samen met hogere mate van agressie, vijandigheid en weerstand tegen leerkrachten. Dit onderzoek bestudeert classroom justice percepties voor het eerst in een etnisch diverse context met aandacht voor het perspectief van etnisch culturele minderheden. Met kwalitatieve studies bestuderen we classroom justice bij verschillende leeftijdsgroepen (ouders, jongeren en lagere school kinderen) over generaties heen. Om een beter begrip te ontwikkelen over dit fenomeen bestuderen we hierbij ook hoe ouderlijke socialisatie, maatschappelijke veranderingen over generaties en de ontwikkeling van het kind deze percepties mee vormen.
Promotor(en): Bart Van de Putte , Alain Van Hiel
Onderzoek(st)er(s): Fien Geenen
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Periode: 2020 - 2024

Cultuursensitieve mentale gezondheidszorg: culturele conversaties in psychotherapie met etnische minderheidscliënten

Omschrijving: Er is heel wat onderzoek in de context van psychotherapie dat het belang van cultureel sensitieve hulpverlening onderstreept, zowel vanuit het perspectief van de therapeut als van de cliënt. Ondanks het erkende belang is er een gebrek aan richtlijnen over de implementatie van cultureel responsieve methoden die een positief effect hebben op zowel procesvariabelen als uitkomstvariabelen. Dit is in het bijzonder van belang bij cliënten uit ethische minderheidsgroepen waar er verhoogde kans is op vroegtijdige uitval en verminderd therapiesucces. Eén van de redenen hiervoor is onvoldoende of (onbedoeld) insensitieve integratie van de etnisch-culturele identiteit van cliënten binnen therapeutische gesprekken. In mijn doctoraat onderzoek ik waarom en hoe deze betekenisvolle gesprekken over de culturele identiteit van een cliënt – i.e. broaching - al dan niet geïntegreerd worden in therapie, en wat de effecten ervan zijn op de therapeutische relatie en de tevredenheid met de therapie.
Promotor(en): Alain Van Hiel , Bart Van de Putte , Piet Bracke
Onderzoek(st)er(s): Hilde Depauw
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2020 - 2025

De Mythe van de niet-Westerse Ethnische ander': Een exploratie van structureel en cultureel racisme in de geestelijke gezondheidszorg

Omschrijving: Ethnische minderheden worden vaak geconfronteerd met racisme, wat de kans op mentale gezondheidsproblemen significant vergroot. Nochtans wijst onderzoek uit dat deze groep minder adequate geestelijke zorgverlening krijgt dan de dominante groep. Recent onderzoek toonde het belang van negatieve attitudes en interpersoonlijk racisme aan. Echter, tot nog toe werd de impact van structurele vormen van racisme in de mentale gezondheidszorg amper onderzocht. Dit project bouwt verder op het theoretisch kader ontwikkeld door Fanon en Hook en tracht structureel en cultureel racisme binnen de geestelijke gezondheidszorg bloot te leggen, via een reeks kwalitatieve studies die focussen op de subjectieve ervaring van zowel professionals als patiënten van etnische minderheden.
Promotor(en): Stijn Vanheule
Onderzoek(st)er(s): Lotte Morel
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2023 - 2027

De transformatieve capaciteit van bloeddonatie door etnische minderheden in de herdefiniëring van burgerschap en solidariteit in etnisch diverse samenlevingen

Omschrijving: In Europa wordt bloed voor transfusie ingezameld bij vrijwillige, onbezoldigde donoren. In het publieke discours wordt bloeddonatie voorgesteld als een daad van burgerschap en solidariteit bij uitstek. Hoewel de bloedvoorziening voldoende is, geeft slechts een klein percentage van de bevolking bloed, en zijn in het bijzonder etnisch-culturele minderheden ondervertegenwoordigd. Voorgaand onderzoek identificeerde een aantal culturele en structurele barrières die minderheden ervaren. Dit project argumenteert dat er teveel klemtoon ligt op donor-gecentreerde benaderingen, waardoor de basisarchitectuur van het bloedcollectiesysteem, als een Westers baken van burgerschap en solidariteit, onvoldoende in vraag wordt gesteld. Hiertoe wordt een vergelijkende studie tussen België en het Verenigd Koninkrijk (2 verschillende bloedcollectiesystemen), opgezet. Hierbij wordt nagegaan hoe etnische minderheden de organisatie van bloedcollectie uitdagen.
Promotor(en): Lesley Hustinx , Pierre Monforte
Onderzoek(st)er(s): Toyah Van der Poten
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2022 - 2026

Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs

Omschrijving: Het hoofddoel van dit onderzoeksproject is een intersectionele analyse van in- en uitsluitingsmechanismen in het hoger onderwijs voor etnische minderheden studenten en studenten uit socio-economisch kwetsbare groepen. Tijdens dit project zullen de onderzoeker(s) barrières & bronnen van steun binnen het hoger onderwijs op een omvattende manier onderzoeken. Daartoe worden twee perspectieven gehanteerd: het agency-perspectief (d.w.z. het perspectief van de student) en het systeemperspectief (d.w.z. het perspectief van de docent en het systeem van hoger onderwijs).
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/diversity-and-inclusion-higher-education
Promotor(en): Wendelien Vantieghem
Onderzoek(st)er(s): Jente De Coninck
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2022 - 2026

Diversiteit in Onderwijs

Omschrijving: Het project Diversiteit in Onderwijs onderzoekt de sociale ongelijkheden in het Belgische onderwijssysteem op basis van etniciteit, socio-economische achtergrond, handicap en geslacht. In samenwerking met de KULeuven en de ULB, heeft het project drie onderzoeksdoelstellingen. 1) Een analytisch overzicht van de huidige kennis betreffende sociale ongelijkheden in het Belgische onderwijssysteem 2) Een analyse van de manier waarop scholen en leerkrachten omgaan met diversiteit op school 3) Een vernieuwende analyse van het oriëntatieproces in scholen
Website onderzoeksproject: https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/diversiteitsbarometer-onderwijs
Promotor(en): Reinhilde Pulinx , Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Wendelien Vantieghem , Iris Roose
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2015 - 2016

EdisTools: Het ontwikkelen van traininginstools om etnische discriminatie te verklaren en te reduceren in onderwijs, gezondheid, huisvesting en arbeid

Omschrijving: EdisTools heeft als doel het krijgen van een beter begrip van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen.
Website onderzoeksproject: https://edistools.org/
Promotor(en): Peter Stevens , Stijn Baert , Eva Derous , Wendelien Vantieghem , Sara Willems , Pieter-Paul Verhaeghe
Onderzoek(st)er(s): Fanny D'hondt , Stijn Schelfhout , Abel Ghekiere , Marloes Hagenaars , Louis Lippens , Robin Vandecasteele
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Economie en Bedrijfskunde , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2019 - 2023

FedDiverse - Ethnische diversiteit in diversity in de Belgische federale overheid

Omschrijving: Etnische minderheden zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de hogere functieniveaus van veel organisaties, waaronder ook de publieke sector. Het overkoepelende doel van dit co-gefinancierd project door BelSpo en BO/SA is het onderzoeken van de factoren dat de etnische diversiteit bevordert (en belemmert) bij de federale publieke diensten, zowel tijdens de initiële screeningfases als bij de latere loopbaan en eventuele promotie. Dit zou de federale publieke diensten in staat moeten stellen om hun rekruteringsstrategieën, -procedures en -praktijken te verbeteren en de etnische diversiteit van hun personeelsbestand te verhogen. Hoewel de focus van dit project ligt bij de etnische diversiteit van de federale overheidsdiensten, passen we telkens een intersectioneel perspectief toe in termen van gender, leeftijd, jobniveau, contracttype en andere relevante variabelen.
Promotor(en): Eva Derous , Donatienne Desmette , Pieter-Paul Verhaeghe
Onderzoek(st)er(s): Eva Derous , Pieter-Paul Verhaeghe , Donatienne Desmette , Aylin Kocack , Bert Leysen
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2023 - 2024

Gender(on)gevoeligheid bij de geloofwaardigheidsbeoordeling van verzoeken op grond van seksueel of gendergerelateerd geweld in de Europese procedure voor internationale bescherming

Omschrijving: Lores PhD weerspiegelt de bezorgdheid van het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR, 2013) dat asielinstanties geloofwaardigheidsbeoordelingen zouden baseren op stereotiepe en onjuiste percepties van gender. Haar onderzoek heeft tot doel de gender(on)gevoeligheden in beoordelingen van verzoeken gebaseerd op seksueel of gendergerelateerd geweld (SGG) in de Europese procedure om internationale bescherming te analyseren (verdergaand dan alleen 'verkrachting' als een vorm van SGG). Haar onderzoek zal gegevens verzamelen uit 3 complementaire bronnen: bestaande literatuur, asielinstanties (via rechtspraakanalyse en KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) surveys) en verzoekers om internationale bescherming zelf (via kwalitatieve interviews). Deze triangulatie van input zal het inzicht in de verzoekprocedure om internationale bescherming en de genderspecifieke juridische uitdagingen erin vergroten en zal bijdragen tot de verdere theorievorming van asielspecifieke genderstudies.
Promotor(en): Ellen Desmet , Ines Keygnaert
Onderzoek(st)er(s): Lore Roels
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie , Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Periode: 2021 - 2025

Het overwegen van etniciteit in forensische geestelijke gezondheidszorg: ervaringen van zorggebruikers uit migranten- en etnische minderheidsgroepen en hun zorgverleners

Omschrijving: De noden van personen behorende tot migranten en etnische minderheden (MEM) in een forensisch psychiatrische context zijn, ondanks hun overrepresentatie in die context, lang buiten beschouwing gebleven. In tegenstelling tot de grote hoeveelheid aan evidentie in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, blijft het onduidelijk hoe MEM forensische zorggebruikers herstellen en stoppen met het plegen van criminele feiten (cf. Good Lives Model). In deze studie, onderzoeken we MEM forensische zorggebruikers hun perspectief op hun noden, en hoe aan deze noden voldaan kan worden. Daarnaast dragen forensische zorgverleners bij tot het in kaart brengen van veelbelovende praktijken, terwijl ze ook aangeven wat hun professionele noden zijn met betrekking tot de behandeling van MEM forensische zorggebruikers. In een laatste fase zullen deze resultaten internationaal gevalideerd worden door experts in de behandeling van MEM zorggebruikers in een forensisch psychiatrische context.
Promotor(en): Freya Vander Laenen , Stijn Vandevelde
Onderzoek(st)er(s): Marjolein De Pau
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2021 - 2025

Hoger onderwijs opnieuw vormgeven: een dekoloniale reis aan de Universiteit Gent

Omschrijving: Dit onderzoek heeft tot doel de dekolonisatie in het hoger onderwijs te herconfigureren door middel van een nieuwe kijk op de manier waarop het hoger onderwijs kan worden georganiseerd met betrekking tot toegankelijkheid en kennisproductie. Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen het aantal personen met een migratieachtergrond neemt toe, maar ook de interne diversiteit van deze groepen neemt toe. Deze ‘superdiversiteit’ van de bevolking in Vlaanderen is een belangrijke uitdaging voor beleidsmakers en de dienstverlenende samenleving (Noppe et al., 2018). We willen begrijpen wat dekolonisatie kan betekenen binnen de context van de Universiteit Gent, terwijl we dicht bij de perspectieven en ervaringen van studenten met een migratieachtergrond blijven en barrières voor deelname aan het hoger onderwijs in kaart brengen. Daarnaast werken met de diversiteitsgevoeligheid van docenten door leernetwerken te monitoren en te kijken naar rolmodellen en leiderschap.
Promotor(en): Elisabeth De Schauwer
Onderzoek(st)er(s): Yasmine Kaied
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2022 - 2028

Hub Ontwikkelen in Diversiteit

Omschrijving: De Hub Ontwikkelen in Diversiteit wil met sociale innovatie de ontwikkelings- en toekomstkansen vergroten voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in Gent. Door diversiteit optimaal te benutten pakken we sociale ongelijkheid in de context van leren aan. De Hub is een ruimte om innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten die zowel overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit beïnvloeden. De experimenten komen tot stand in cocreatie en door kruisbestuiving van kennis en ervaringen, tussen de Gentse hogeronderwijsinstellingen, Stad Gent, Gentse burgers, instellingen en organisaties. We gaan met de hub van start eind 2021. In tussentijd gaan we aan de slag met proefprojecten en bouwen we de organisatie uit.
Website onderzoeksproject: https://www.ontwikkelenindiversiteit.be/
Promotor(en): Wendelien Vantieghem , Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Iris Vandevelde , Sofie Beunen , Eva Dierickx
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2019 - 2035

Inclusieve, holistische zorg voor migranten die slachtoffer zijn van seksueel geweld (INHeRE)

Omschrijving: Migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen lopen een hoog risico op seksueel geweld en dit voor, tijdens en na hun aankomst in Europa. Tot 58% van de vrouwelijke en 32% van de mannelijke vluchtelingen hebben te maken gehad met seksueel geweld. Een inclusieve en holistische aanpak (die forensische, medische en psychosociale zorg omvat) van identificatie tot follow-up wordt erkend als de beste zorg voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Voor migranten wordt de toegang tot deze zorg echter belemmerd door verschillende barrières. Zorgverleners ervaren vaak een gebrek aan kennis, (taal)vaardigheden en tools om inclusieve holistische zorg te verlenen en/of slachtoffers gericht door te verwijzen. De doelstelling van het INHeRE-project was daarom het verbeteren van inclusieve, holistische zorg voor migranten die slachtoffer werden van seksueel geweld, door de capaciteit van eerstelijnswerkers te versterken.
Website onderzoeksproject: https://www.icrhb.org/nl/projecten/inclusive-holistic-care-for-migrant-victims-of-sexual-violence-inhere
Promotor(en): Ines Keygnaert , Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Leni Linthout , Ines Keygnaert , An Verelst , Nikolett Szelei
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2019 - 2021

Islamitische paden naar convivialiteit

Omschrijving: Dit project onderzoekt convivialiteit vanuit het perspectief van moslimminderheden in België als een alledaagse praktijk waarbij religieus en cultureel verschil wordt overbrugd. Het poogt de Islamitische referentiekaders en ethiek in beeld te brengen die individuen mobiliseren bij het streven naar harmonieus samenleven langsheen religieus verschil. Het project onderzoekt het begrip 'tolerantie' in Islamitische theologische en filosofische teksten met betrekking tot Westerse stedelijke contexten. Deze inzichten worden aangevuld door antropologisch veldwerk. Het project doet empirisch onderzoek naar hoe Belgische moslims ethisch denken en ethische beslissingen nemen bij het streven naar convivialiteit en het zich positioneren op vlak van identiteit. De analyse identificeert onder meer categoriën van ervaringen van succes, falen en obstakels. Op deze manier biedt het onderzoek solide empirisch ondersteunde resultaten over aspecten van moslimleven in Europa die sterk onderbelicht zijn.
Promotor(en): Chia Longman
Onderzoek(st)er(s): An Van Raemdonck
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2022 - 2025

Meertaligheid in het Vlaams Secundair Onderwijs: De Dynamieken van het Talenbeleid

Omschrijving: In veel landen zorgt wereldwijde mobiliteit/migratie voor een meer diverse samenleving. Deze verschuiving in bevolking weerspiegelt zich ook in scholen. Leerlingen hebben echter een grote diversiteit op verschillende vlakken waaronder talige diversiteit; Vlaamse scholen hanteren nog steeds een eentalig taalbeleid, waarbij het Nederlands wordt beschouwd als de standaard onderwijstaal. Veel Vlaamse scholen verbieden de thuistaal van leerlingen volledig. Deze studie wil kijken naar de dynamiek van het taalbeleid van de school en hoe ze elkaar beïnvloeden. Tijdens dit etnografisch onderzoek vindt een interventie plaats, 2 klassen van een Vlaamse secundaire school worden geobserveerd. Er worden interviews afgenomen met leerkrachten, leerlingen, directie, taaldocenten doorheen de onderzoeksfasen. Dit onderzoek wil nagaan hoe de percepties, attitudes, gedragingen van leerkrachten t.o.v. van meertaligheid in de klas veranderen nadat ze FML in hun eigen klas hebben geïmplementeerd.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/multilingualism-secondary-education-flanders-dynamics-language-policy
Promotor(en): Wendelien Vantieghem , Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Maxime Van Raemdonck
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2019 - 2023

Performatief verwantschap met geillegaliseerde migranten. Een vergelijking van de praktijken van gastvrijheid in Brussel en Rome

Omschrijving: Hoewel de zogenaamde Europese migratiecrisis weergalmt in een steeds vijandiger wordend grensbeleid van de EU en in een antimigrantenretoriek, heeft het ook aanzet gegeven tot allerlei solidariteitsinitiatieven van burgers met migranten over het hele continent. In deze context kwam het thuis opvangen van migranten tot stand als een nieuw, raadselachtig en fascinerend fenomeen. Dit onderzoeksproject beoogt om als een van de eersten een systematische analyse uit te voeren van de gastvrijheidspraktijken - het bieden van onderdak aan huis - en de sterk affectieve familie-achtige relaties (fictieve verwantschapspraktijken) die ontstaan tussen migranten die illegaal zijn gemaakt door de staat en hun gastheren en -vrouwen in de stad in Brussel en Rome.
Promotor(en): Robin Vandevoordt , Lesley Hustinx
Onderzoek(st)er(s): Julija Kekstaite
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2021 - 2025

POTENTIAL. Power to teach all. Ontwikkeling van competenties voor het creëren van inclusieve leeromgevingen

Omschrijving: Scholen en leerkrachten over de hele wereld worden geconfronteerd met een toenemende diversiteit en een toenemende complexiteit (sociale ongelijkheid, etikettering, ...). In het verleden hebben de toewijzingen van leerlingen aan klaslokalen en scholen eerder segregatie in de hand gewerkt dan inclusie aangemoedigd. Vandaag zien we een tendens naar meer inclusieve leeromgevingen (cf. o.a. het VN-verdrag van 2007, geratificeerd door België in 2009). Dit stelt echter enorme uitdagingen aan de professionele ontwikkeling van (pre-service) leerkrachten en teams. De hoofddoelstelling van het project 'POTENTIAL', Power to Teach All, is het ontwikkelen van de competenties van (pre-)leerkrachten en schoolteams om inclusieve leeromgevingen te creëren. 
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/potential-power-teach-all-competence-development-create-inclusive-learning-environments
Promotor(en): Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Wendelien Vantieghem , Iris Roose
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2016 - 2019

PRO-M: Bevordering van meertaligheid op jonge leeftijd tijdens de kindertijd en kinderverzorging

Omschrijving: Hoewel taaldiversiteit op korte termijn een uitdaging vormt, bieden vroege meertaligheid en multi-geletterdheid grote voordelen, althans wanneer ze op de juiste manier worden ondersteund. Momenteel zijn veel gezinnen met een taalminderheid (LM) bezorgd over taalkwesties en veel professionals in de vroege kinderjaren (zoals opvoedingsadviseurs en kinderopvangmedewerkers) voelen zich onzeker in hun benadering van LM-gezinnen. Dit project wil dit maatschappelijk probleem ombuigen door meertaligheid en multi-geletterdheid in de vroege kindertijd en kinderopvang in Vlaanderen te promoten. In de eerste fase van het project zullen grootschalige en kleinschalige gegevens worden verzameld. Dit zal kritische inzichten opleveren over de behoeften van LM-gezinnen en de competenties van EC-professionals. In de tweede fase zal deze kennis geïntegreerd worden in vijf valorisatietoepassingen die het brede veld van EC-professionals zullen aanspreken.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/pro-m-promoting-early-multilingualism-childhood-and-childcare
Promotor(en): Wendelien Vantieghem , Piet Van Avermaet
Onderzoek(st)er(s): Victoria Van Oss
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2018 - 2022

Ruimte, plaats, identiteit, mobiliteiten, politiek van minderheden, geschiedenis van geografisch denken

Omschrijving: Mijn onderzoek spitst zich toe op ruimte, identiteit, minderheden en mobiliteiten in het algemeen. Ik heb specifiek geschreven over moslimminderheden in de Verenigde Staten en Europa, minderheden in Turkije en de geschiedenis van geografisch denken. Ik ben vooral geïnteresseerd in de rol van plaats bij het construeren van identiteiten, het trekken van grenzen en het behouden van verschillen. Ongelijke machtsverhoudingen staan centraal in mijn analyse. Ik geloof dat zonder begrip van machtsverhoudingen en de rol van plaats in machtsstrijd, men de contextualiteit, contingentie en complexiteit van mobiliteit, ruimte en identiteit niet volledig kan begrijpen. Geproduceerde discoursen, gevormd beleid, gecreëerde verhalen en gecreëerde herinneringen weerspiegelen complexe machtsverhoudingen. Het vermogen om te definiëren, grenzen te trekken, te domineren, weerstand te bieden, verschillen te creëren en in stand te houden staat centraal in mobiliteiten en identiteiten.
Promotor(en): Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Ilhan Kaya
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2022