Kampen en opvangcentra

Welzijn; opvoeding in opvangcentra

Geweld en de impact op welzijn, gezondheid en identiteit bij mannelijke migranten in transit in België en Frankrijk, onderweg naar het Verenigd Koninkrijk

Omschrijving: Na aankomst in Europa zet een toenemend aantal vluchtelingen hun reis verder naar het Verenigd Koninkrijk door het Kanaal over te steken. De media schildert deze mannen en jongens vaak af als gevaarlijk, ongewenst en als een bedreiging voor de samenleving. Door deze genderstereotypen worden zij, in vergelijking met vrouwen en kinderen, vaak als minder kwetsbaar beschouwd. Weinig onderzoek werd gevoerd naar mannelijke migranten die in transitzones in onze regio verblijven. Nochtans wordt elke migrant, of het nu mannen, vrouwen of kinderen zijn, tijdens de migratie en in transit geconfronteerd met uitdagingen op verschillende niveaus. Ons onderzoeksproject (2021-2025) wil daarom een beter begrip krijgen van de impact van geweld op de gezondheid, het welzijn en de genderidentiteit van mannelijke migranten die in transit verblijven in België en Frankrijk. De bevindingen van het onderzoek zullen leiden tot beleidsaanbevelingen en responsstrategieën voor de praktijk.
Promotor(en): Ines Keygnaert , Ilse Derluyn , Massil Benbouriche , Caroline Desombre
Onderzoek(st)er(s): Leni Linthout
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2025

Gezinnen onderweg. Een longitudinale etnografie naar de trajecten van gezinnen in het Belgische asielregime

Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek bestaat uit een longitudinale etnografie naar de ervaringen van gezinnen tijdens de asielprocedure in België. Door het proces van de asielaanvraag als startpunt te nemen, volgt het een aantal gezinnen doorheen de verschillende fasen van hun asieltraject: van hun verblijf in het opvangcentrum, totdat zij zich ofwel vestigen in lokale gemeenschappen, ofwel te maken krijgen met een negatieve beslissing en geconfronteerd worden met terugkeer/uitzettingsmaatregelen. Gebruik makend van verschillende etnografische methoden - participerende observatie, huisbezoeken, narratieve interviews - analyseert de onderzoeker hoe gezinnen betekenis geven aan, en ingaan tegen processen van in/uitsluiting in hun dagelijks leven, in deze verschillende geografische en institutionele settings. Daarnaast besteedt het onderzoek in het bijzonder aandacht aan de manier waarop (dominante) familienormen vorm geven aan migratiepolitiek.
Website onderzoeksproject: https://soc.kuleuven.be/anthropology/staff/00134571/view
Promotor(en): Karel Arnaut , Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Elsemieke van Osch
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2019 - 2024

MaTIAS - Machine Translation to Inform Asylum Seekers

Omschrijving: Met dit project willen we een open source prototype ontwikkelen van een meertalig berichtensysteem waarmee eenvoudige boodschappen kunnen worden vertaald en doorgestuurd via een bestaande berichtenapplicatie (bv. WhatsApp). Het berichtensysteem wordt ontwikkeld in samenwerking met Fedasil, het Belgische federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Het berichtensysteem zal medewerkers van asielopvangcentra toelaten om praktische boodschappen en instructies naar centrumbewoners over te brengen (bv. centrumbewoners informeren over een activiteit of technisch probleem), ook voor de zogenaamde ‘knelpunttalen’. Voor de vertaling baseert het berichtensysteem zich zowel op een context-specifiek vertaalgeheugen als op automatische vertaling.
Website onderzoeksproject: https://research.flw.ugent.be/en/projects/matias-machine-translation-inform-asylum-seekers
Promotor(en): July De Wilde , Katrijn Maryns , Lieve Macken , Arda Tezcan
Onderzoek(st)er(s): Ella van Hest , Michaël Lumingu
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2023 - 2025