Participatie, integratie en transnationale relaties

Beschermt sociaal kapitaal op schoolniveau tegen eenzaamheid bij jonge anderstalige nieuwkomers? Een mixed-method studie in Vlaamse secundaire scholen met onthaalklassen

Omschrijving: De sterke toename in het aantal jonge anderstalige nieuwkomers (JANs) in Europa heeft onderzoekers ertoe aangezet de gezondheidsgevolgen van migratie bij kinderen nader te bestuderen. Theoretische inzichten suggereren dat JANS dubbel kwetsbaar zijn voor eenzaamheid, gezien hun leeftijd en migratieachtergrond. Het onderzoek streeft drie doelstellingen na. Ten eerste zullen we de prevalentie van eenzaamheid bij JANs in kaart brengen en zullen we aandacht besteden aan migratiegerelateerde determinanten. Ten tweede zullen we nagaan of sociaal kapitaal op schoolniveau een beschermende invloed heeft op eenzaamheid. Ten derde zullen we ons richten op de onderliggende mechanismen in de relatie tussen sociaal kapitaal op schoolniveau en eenzaamheid. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zal er een mixed-method studie worden opgezet in secundaire scholen met onthaalklassen.
Promotor(en): Benedicte Deforche , Piet Bracke
Onderzoek(st)er(s): Sarah Devos , Katrijn Delaruelle
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2021 - 2025

Een functioneel-contextuele evaluering van professioneel tolken: entekstualisering in meer-fasige institutionele procedures

Omschrijving: Dit project analyseert tolkpraktijken in Belgische schijnhuwelijkprocedures. Die worden gekenmerkt door een complexe keten aan interviews en verslagen die uitmondt in een beslissing over de oprechtheid van een huwelijksaanvraag ingediend door een koppel. Zowel professionele als niet-professionele tolken worden daarbij ingezet om de verklaringen en antwoorden te tolken gegeven door aanvragers die het Nederlands of het Frans niet voldoende begrijpen tijdens gemeentelijke of politieverhoren. Tijdens de tolkgemedieerde interactie wordt een schriftelijke verklaring of een proces-verbaal opgesteld door de verhoorder. Dit project focust op de rol van de tolk in het entekstualiseringsproces van de mondelinge verklaringen. Het project beoogt ook stakeholders bewust te maken van de cruciale rol die tolkselectie en entekstualisering spelen in een schijnhuwelijkprocedure en hoe complex de mechanismen ervan zijn.
Promotor(en): Mieke Vandenbroucke , Bart Defrancq
Onderzoek(st)er(s): Sari Goukens
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2023 - 2026

Gezinnen onderweg. Een longitudinale etnografie naar de trajecten van gezinnen in het Belgische asielregime

Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek bestaat uit een longitudinale etnografie naar de ervaringen van gezinnen tijdens de asielprocedure in België. Door het proces van de asielaanvraag als startpunt te nemen, volgt het een aantal gezinnen doorheen de verschillende fasen van hun asieltraject: van hun verblijf in het opvangcentrum, totdat zij zich ofwel vestigen in lokale gemeenschappen, ofwel te maken krijgen met een negatieve beslissing en geconfronteerd worden met terugkeer/uitzettingsmaatregelen. Gebruik makend van verschillende etnografische methoden - participerende observatie, huisbezoeken, narratieve interviews - analyseert de onderzoeker hoe gezinnen betekenis geven aan, en ingaan tegen processen van in/uitsluiting in hun dagelijks leven, in deze verschillende geografische en institutionele settings. Daarnaast besteedt het onderzoek in het bijzonder aandacht aan de manier waarop (dominante) familienormen vorm geven aan migratiepolitiek.
Website onderzoeksproject: https://soc.kuleuven.be/anthropology/staff/00134571/view
Promotor(en): Karel Arnaut , Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Elsemieke van Osch
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2019 - 2024

High-stakes taaltoetsen, migratiebeleid en ethische codes

Omschrijving: Steeds vaker worden taaltestresultaten gebruikt om beslissingen te nemen die een fundamentele impact hebben op het leven van mensen, maar we weten weinig over de besluitvormingsprocessen die ten grondslag liggen aan deze praktijken. Dit doctoraal onderzoek zal zich bevinden op het snijvlak van toegepaste taalkunde, ethiek en mensenrechtenstudies om drie onderzoeksdoelstellingen te bereiken: Het onderzoeken van de beleidsgeletterdheid van taaltestontwikkelaars in interactie met beleidsmakers; Het beoordelen van de rol die testontwikkelaars toekennen aan bestaande ethische codes en validiteitsprincipes bij het nemen van beslissingen met ethische implicaties; Bepalen of testontwikkelaars de mensenrechten van alle kandidaten gelijk respecteren in hun testbeleid.
Promotor(en): Bart Deygers
Onderzoek(st)er(s): Laura Schildt
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2025

Ruimte, plaats, identiteit, mobiliteiten, politiek van minderheden, geschiedenis van geografisch denken

Omschrijving: Mijn onderzoek spitst zich toe op ruimte, identiteit, minderheden en mobiliteiten in het algemeen. Ik heb specifiek geschreven over moslimminderheden in de Verenigde Staten en Europa, minderheden in Turkije en de geschiedenis van geografisch denken. Ik ben vooral geïnteresseerd in de rol van plaats bij het construeren van identiteiten, het trekken van grenzen en het behouden van verschillen. Ongelijke machtsverhoudingen staan centraal in mijn analyse. Ik geloof dat zonder begrip van machtsverhoudingen en de rol van plaats in machtsstrijd, men de contextualiteit, contingentie en complexiteit van mobiliteit, ruimte en identiteit niet volledig kan begrijpen. Geproduceerde discoursen, gevormd beleid, gecreëerde verhalen en gecreëerde herinneringen weerspiegelen complexe machtsverhoudingen. Het vermogen om te definiëren, grenzen te trekken, te domineren, weerstand te bieden, verschillen te creëren en in stand te houden staat centraal in mobiliteiten en identiteiten.
Promotor(en): Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Ilhan Kaya
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2022

Toegang tot onderwijs, werk en huisvesting voor begunstigden van tijdelijke en internationale bescherming in België: een analyse vanuit het perspectief van non-discriminatie

Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek richt zich op de toegang tot onderwijs, werk en huisvesting voor begunstigden van tijdelijke of internationale bescherming in België. Het tracht obstakels (zowel in praktijk als in beleid) te identificeren die gezinnen tegenkomen in hun poging zichzelf toegang te verschaffen tot onderwijs, werk en/of huisvesting alsook te onderzoeken in welke mate deze obstakels het gevolg zijn van de verschillende beschermingsstatuten waar de gezinnen aan onderhevig zijn. Na het identificeren van deze obstakels worden – waar relevant – verschillen in behandeling geanalyseerd vanuit een non-discriminatie perspectief. Dit onderzoek maakt deel uit van het REFUFAM project “From policy gaps to policy innovations. Strengthening the well-being and integration pathways of refugee families”, een BRAIN-be 2.0 project gefinancierd door Belspo en uitgevoerd door een consortium van onderzoekspartners.
Promotor(en): Ellen Desmet , Robin Vandevoordt , Milena Belloni
Onderzoek(st)er(s): Roos-Marie van den Bogaard
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2021 - 2025