Anesthesie grote dieren - FAQ

Waar moet ik als eigenaar op letten bij het aanbieden van mijn dier voor operatie?

  • Kijk de vaccinatiestatus van uw dier na, contacteer ons bij twijfel
  • Controleer bij paarden steeds of de hoefijzers nog goed vastliggen en verwijder deze indien nodig
  • Breng indien mogelijk het dier daags vóór de operatie binnen
  • Het dier moet voldoende lang uitgevast zijn (volwassen dieren 12u, volwassen runderen 24u vóór de operatie)
    • plaats het hiervoor in een lege box (geen stro) of gebruik een muilkorf
    • drinken is toegelaten, behalve bij herkauwers gedurende de laatste 4 uur vóór de operatie
  • Meld alle bijzonderheden ivm gezondheid, allergieën of problemen bij eventuele vorige operaties
  • Ga na of uw dier correct geïdentificeerd is en, indien het om een paard gaat, of het al dan niet uitgesloten is uit de voedselketen

 

Wat wordt gedaan om het risico van de recovery na de anesthesie bij paarden te beperken?

Aan de Faculteit Diergeneeskunde zijn alle recoveryboxen (waar de paarden wakker worden en opstaan na de operatie) niet alleen voorzien van een zachte (maar stevige) vloer en zachte wanden, maar ook van een touwensysteem (en indien nodig een takelsysteem) om de paarden recht te helpen ('assisted recovery'). De anesthesist kiest de beste strategie voor elk paard, afhankelijk van de leeftijd, het ras en het karakter van het paard, de aandoening op zich, het verloop van de anesthesie, etc.. Heel vaak wordt gekozen voor een 'assisted recovery' met touwen, alhoewel dit in bepaalde gevallen tegenaangewezen is (bv. bij paarden met nekproblemen). Ook verloopt de recovery van paarden die weinig of niet gewend zijn aan omgang met mensen (bv. erg jonge dieren) of die niet graag aangebonden worden vaak veel rustiger zonder de hulp van de touwen. Dankzij de jarenlange ervaring van het anesthesieteam wordt voor elk individueel paard een weloverwogen beslissing genomen en is het aantal complicaties in de recoveryfase aan de Faculteit Diergeneeskunde bijzonder laag vergeleken met rapporten in de literatuur.  

 

Moet elk dier dat geopereerd wordt volledig in slaap?

Neen, vele ingrepen kunnen onder sedatie uitgevoerd worden op het staande (of liggende) dier. Bij paarden gebeuren steeds vaker operaties op het staande dier, aan de Faculteit Diergeneeskunde gaat dit o.a. over laparoscopische ingrepen (kijkoperatie), tandheelkundige procedures, operaties aan de sinussen of bovenste luchtwegen (incl. chirurgie voor cornage), behandeling van rugproblemen (bv. 'kissing spines'), etc.  

 

Houdt anesthesie van dieren een groter risico in dan bij mensen?

Het risico bij dieren is inderdaad groter dan bij mensen. Vooral bij grote, zware dieren, is er een grotere kans op problemen met de ademhaling, de doorbloeding van de spieren, etc., maar ook het ontwaken is een gevaarlijke periode, omwille van de kans op blessures bij het opstaan. Om het risico te beperken wordt gebruik gemaakt van moderne anesthesie-apparatuur, waarmee de anesthesist de dieren kunstmatig kan beademen en de vitale functies (ECG, bloeddruk, ademhalingsfunctie, etc.) nauwkeurig kan opvolgen, om meteen te kunnen ingrijpen waar nodig. De recovery gebeurt in een speciaal daarvoor ontworpen box met zachte wanden en een zachte vloer, die ook uitgerust is met een touwensysteem om paarden te helpen bij het opstaan.

 

Is het mogelijk dat een dier bewust ervaart wat er gebeurt tijdens een operatie onder algemene anesthesie?

Neen. Dit is enkel mogelijk indien producten toegediend worden die de spieren verlammen, wat bij grote dieren zelden gebeurt (in tegenstelling tot anesthesie bij de mens). De anesthetica zorgen voor een volledig verlies van het bewustzijn, zodat de dieren niets beseffen van wat er tijdens de operatie gebeurt.

 

Andere vragen?

Contacteer ons