Financieel management in vzw's en stichtingen

Financieel management in vzw's en stichtingen voor niet-financiële specialisten

Omschrijving opleiding

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft voor vzw's en stichtingen, naar analogie als voor vennootschappen, een wettelijk kader gecreëerd om een modern resultaatsgericht financieel management uit te werken. De boekhoudkundige en diverse rapporteringsverplichtingen die op vzw's en stichtingen rusten, bevatten de fundamenten om financiële managementtechnieken uit de vennootschapswereld en de publieke sector over te nemen en te verfijnen. Echter, een regelgeving op zich volstaat niet. Om hiervan ten volle te kunnen profiteren, is er bij vzw's en stichtingen nood aan een verdere professionalisering op financieel vlak. Want hoe men het ook draait of keert, uiteindelijk is een op lange termijn leefbare vzw of stichting een financieel gezonde vzw of stichting. Zowel leidinggevenden als bestuurders van vzw's en stichtingen mogen dus het belang van de financiële cijfers niet onderschatten. Zij zijn het die uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor het voeren van een duurzaam financieel beleid en het naleven van de diverse wettelijke verplichtingen (o.a. opmaak begroting, jaarrekening, jaarverslag, ...).

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding bent u in staat om, met de nodige kennis van zaken, de financiële huishouding van uw organisatie beter op te volgen en deze naar de toekomst toe verder helpen uit te werken en te professionaliseren.

 

Programma

Dag 1 Wetgevend kader en bespreking jaarrekening

Na enkele korte beschouwingen rond het begrip financieel management en resultaatsgericht financieel management, staat tijdens de eerste opleidingsdag  het kunnen lezen/begrijpen van de uit de boekhouding voortvloeiende rapportering centraal. Hierbij wordt stilgestaan bij het wetgevend kader en de jaarrekening.

Wetgevend kader:

 • Welke verplichtingen legt de wetgeving op (Wanneer moet jaarrekening worden neergelegd? Wat indien dit niet gebeurt? Quid met de begroting? Wanneer moet een jaarverslag worden opgemaakt? Welke vzw's en stichtingen moeten een commissaris aanstellen? Enz.)?
 • Wat is het verschil tussen een vereenvoudigde boekhouding en een dubbele boekhouding?
 • ...

De jaarrekening

 • Inzicht in de werking van een boekhouding en de totstandkoming van de jaarrekening.
 • Toelichting bij de belangrijkste rubrieken van deze jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting).
   
Dag 2 Financiële managementinstrumenten

Voortbouwend op de eerste opleidingsdag wordt tijdens deze tweede dag de nadruk gelegd op het gebruik van bepaalde financiële managementinstrumenten waarbij o.a. aan bod zullen komen:

 • De opmaak en opvolging van een meerjarenbegroting
 • Het beheer van het werkkapitaal van een vzw of stichting (vorderingen, schulden en voorraden)
 • Het voeren van een analytische boekhouding en de keuze van verdeelsleutels

Tijdens deze sessie zullen ook een aantal belangrijke evenwichtscriteria worden toegelicht aan de hand waarvan de financiële gezondheid van een vzw of stichting kan worden ingeschat en opgevolgd.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met het financiële reilen en zijlen binnen vzw’s en stichtingen. Ook medewerkers van toezichthoudende (subsidiërende) overheden kunnen zich middels deze opleiding een beter beeld vormen omtrent het financiële gebeuren in vzw's en stichtingen. Voor het volgen van deze opleiding is geen financiële voorkennis vereist.

 

Praktische informatie

De eerstvolgende sessie van deze 2-daagse opleiding vindt plaats op:

 • Donderdag 2 en 9 september 2021 (on campus indien de omstandigheden het toelaten) van 9u tot 16u (over de middag wordt voorzien in een broodjeslunch).
Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers per sessie beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om tijdens de sessie over een jaarrekening (bij voorkeur de proef- en saldibalans op basis waarvan de neergelegde jaarrekening werd opgesteld) van een (hun) vereniging of stichting te beschikken zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kan reeds tijdens de opleiding de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

De deelnamekost voor de volledige 2-daagse opleiding bedraagt € 460,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, ingeval van on campus, broodjeslunch en koffiepauze's.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging ervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijk verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd..

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft in het verleden reeds gelijkaardige opleidingen verzorgd voor o.a. de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV), Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrije CLB-koepel, Socius en de School voor Social Profit en Publiek Management (SPPM) en beschikt in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten over een ruime praktijkervaring in de sector. 

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.