Interne controle/organisatiebeheersing

Omschrijving opleiding

Steeds meer organisaties maken werk van de uitbouw van hun interne controle of organisatiebeheersing. Vaak gaat het hierbij in eerste instantie om het in kaart brengen van en koppelen van reeds bestaande initiatieven, om vervolgens leemte te detecteren en een bepaalde systematiek aan te brengen in het geheel zodat er sprake kan zijn van een interne controle- of organisatiebeheersingssyteem.

Ook in steeds meer regelgeving wordt het belang hiervan benadrukt (o.a. ngo-sector, Vlaamse woonzorgcentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse lokale besturen, Hogescholen en Universiteiten, …) en zien we een tendens ontstaan waarbij toezichthoudende entiteiten steeds meer autonomie geven aan instellingen voor zover deze instellingen over een adequaat en doeltreffend systeem van interne controle/organisatiebeheersing beschikken.

Desalniettemin stellen we naar aanleiding van diverse berichtgeving in de media vast dat bij veel organisaties het intern controlesysteem niet naar behoren heeft gefunctioneerd, of erger nog, er geen enkele vorm van interne controle bleek te bestaan.

Tijdens deze opleiding wordt, vertrekkende vanuit een algemeen theoretisch (COSO) kader en geïnspireerd op een aantal praktijkcases, een algemene methodiek aangereikt voor de opzet en evaluatie van het intern controlesysteem/organisatiebeheersingssystem van organisaties met een focus op non-profit en overheidsinstellingen. Hierbij zullen o.a. volgende aspecten aan bod komen:

  • Wat is een intern controlesysteem/organisatiebeheersingssysteem, wat is het belang ervan en wat zijn de belangrijkste interne (financiële) controledoelstellingen? Wat zijn de belangrijkste componenten ervan?
  • Beoordeling van de controleomgeving
  • Risico-inschatting en opstellen van een risicomatrix
  • Implementatie van controlemaatregelen
  • Belang van informatie en communicatie
  • Belang van monitoring en sturing
  • Detectie en preventie van fraude

Tijdens de opleiding wordt de nadruk legt op intervisie zodat de deelnemers (in)zicht krijgen in hoe ander organisaties het aanpakken, welke problemen zij ondervinden en welke lessen zij geleerd hebben.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot in eerste instantie tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, algemene en financiële directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…), beleidsmedewerkers die werk willen maken van de uitbouw van aan interne controlesysteem/organisatiebeheersingssysteem in hun organisatie. 

Praktische informatie

 Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.