Meten en beheersen van overhead

Omschrijving opleiding

Overhead is een gevoelig onderwerp zowel in de private, publieke als non-profit sector. Vaak heeft het een negatieve bijklank en wordt het gepercipieerd als overbodige kosten die nooit laag genoeg kunnen zijn. Over de waarde en het nut ervan wordt zelden gesproken. Omwille van deze gevoeligheid en hun maatschappelijke functie, maken non-profit instellingen uit bepaalde sectoren (bv. NGO’s) van tijd tot tijd cijfers openbaar omtrent hun overhead en dit ter legitimering van hun werking. Maar waar geeft men het eigenlijk over? Hoe komt men tot deze cijfers? Vaak wordt een eigen invulling gegeven aan het begrip overhead en de concrete berekening ervan. Hierdoor is ‘benchmarking’ vaak onmogelijk . Ook de diverse subsidiërende overheden hanteren elk hun eigen definitie van overhead.

Tijdens deze opleiding van een halve dag wordt een methodiek aangereikt om de overhead op een uniforme manier in kaart te brengen en te analyseren. Hierbij zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • Bespreken van enkele internationale studies m.b.t. overhead en het meten ervan
  • Afbakening van het begrip overhead (overheadkosten versus overheadlaten; generieke versus sectorspecifieke overheadkosten)
  • Het meten van overhead aan de hand van een overheadmeetinstrument vertrekkende vanuit de jaarrekening
  • Berekening van overheadratio’s (bv. “passthrough rate”)
  • Verklaring overheadratio’s aan de hand van verklarende factor (bv. grootteorde van de instelling)

 Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken, als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben. 

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.