Grondige kennismaking met de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse lokale besturen

Omschrijving opleiding

Met de beleids- en beheercyclus (BBC) werd voor de Vlaamse lokale besturen een kader gecreëerd om meer en meer te evolueren naar een resultaatgericht (financieel) management. Echter, opdat dit nieuwe gedachtegoed ten volle tot zijn recht zou kunnen komen, dienen zowel de beleidsverantwoordelijken als de medewerkers van de lokale besturen de achterliggende filosofie en het vakjargon ervan te beheersen en moeten zij in staat zijn om met de nodige kennis van zaken de verschillende beleidsrapporten die de BBC moet genereren  zinvol op te bouwen, te lezen en te interpreteren. Zo niet dan kan de BBC een belangrijk deel van zijn waarde verliezen.   

Tijdens deze opleiding wordt vooreerst kort de algemene opzet, de filosofie en het belangrijkste vakjargon van de BBC toegelicht, waarna de opleiding verder zal opgebouwd worden rond de volgende vragen:

  • Uit welke onderdelen bestaan de wettelijke beleidsrapporten die uit de BBC voortvloeien?
  • Hoe en aan de hand van welke parameters kan men vaststellen of een gemeente financieel gezond is?
  • Waar kan men informatie terugvinden omtrent de schulden/uitgaven/investeringen/…van een bestuur?
  • Hoe kan men zien hoeveel er begroot is per beleidsdoelstelling?
  • Hoe staat een gemeente ervoor in vergelijking met gelijkaardige gemeenten?  

Voor wie

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor lokale mandatarissen die zich meer vertrouwd willen maken met de beleids- en beheercyclus van de lokale besturen. Daarnaast richt de opleiding zich ook tot de (nieuwe) medewerkers van verschillende diensten van lokale besturen die nog weinig vertrouwd zijn met de algemene opzet en filosofie van de BBC. Tot slot staat de opleiding ook open voor eenieder die op een of andere manier betrokken of geïnteresseerd is in het financiële en beleidsmatige gebeuren in lokale besturen (bv. medewerkers toezichthoudende en subsidiërende overheden, consultants, …).

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.