Workshop consolidatie

Workshop consolidatie - Beleidsmatige en financiële consolidatie bij lokale besturen

Omschrijving opleiding

Lokale besturen hebben de afgelopen decennia, vrijwillig of verplicht, een belangrijk deel van hun werking overgedragen aan externe entiteiten. We denken hierbij aan de politiezones, de hulpverleningszones, de verschillende types intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, AGB’s, enz. Meer en meer ontstaat hierdoor de nood aan een coherent geconsolideerd beleid en rapportering om het totaalbeeld te behouden, de beleids- en beheersmogelijkheden vanuit de lokale besturen te vrijwaren en te voorzien in een goed bestuur en democratische controle.

Na een algemene introductie van het concept ‘consolidatie’ en het waarom ervan, wordt tijdens het eerste deel van de opleiding ingezoomd op de financiële consolidatie aan de hand van de volgende vragen:

  • Aan welke geconsolideerde financiële informatie is er behoefte?
  • Welke entiteiten moeten worden opgenomen in de consolidatieperimeter?
  • Welke consolidatiemethode is het meest aangewezen en hoe kunnen de gegevens hiervoor worden verzameld?
  • Welke scenario’s zijn er mogelijk om tot de financiële consolidatie te komen?
  • Welke governance-aspecten houden verband met deze consolidatieoefening?

Tijdens het tweede deel wordt dieper ingegaan op het concept van beleidsmatige consolidatie over de verschillende fasen van de beleidscyclus (voorbereiding, bepaling, uitvoering en evaluatie) heen. Voor elke fase van de beleidscyclus worden een aantal aspecten uitgelicht. Er zal worden gekeken naar de interpretatie van deze aspecten, hoe ze het best worden toegepast op lokaal niveau, wie hierbij betrokken moet worden en welke de voornaamste valkuilen & aanbevelingen zijn.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich vooreerst op (financiële) medewerkers van lokale besturen die werk willen maken van een geconsolideerd (financieel) beleid en rapportering. Daarnaast richt deze opleiding zich ook tot beleidsmedewerkers van toezichthoudende overheden en adviserende instanties met een specifieke interesse in het concept van beleidsmatige en financiële consolidatie in een overheidscontext.

Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht om, al dan niet vanuit eigen ervaringen, mee te denken over de praktische uitwerking van de aangereikte concepten.

Praktische informatie

De eerstvolgende sessie van deze opleiding staat ingepland op:

Voor zover de omstandigheden het toelaten, zal deze opleiding on campus georganiseerd worden.

Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

De deelnamekost bedraagt € 350 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauze.

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per workshop.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de onlineopleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijke verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Docenten

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent en dhr. Mattias Stepman die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven. Beiden hebben de afgelopen jaren binnen het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing onderzoek verricht naar het concept consolidatie. Hun bevindingen werden samengevat in twee onderzoeksrapporten waarvan de grote krijtlijnen reeds worden toegelicht tijdens studiedagen en samengevat een themanummer van IMPULS rond BBC2020 en consolidatie.