Fiscaliteit

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer naar academisch afgestudeerden die bedrijfseconomische en fiscale inzichten bundelen. Omdat dit belangrijke troeven zijn op de werkvloer kan je bij de opleiding Bedrijfseconomie, afstudeerrichting Fiscaliteit volgen. Die afstudeerrichting, gericht naar economen en niet-economen, wil voldoen aan de hoge eisen van werkgevers en aan de toelatingsvoorwaarden voor het beroep van accountant en belastingconsulent op (inter)nationaal niveau (IAB).

Opbouw

De opleiding Fiscaliteit bestaat uit:

I. Voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma wordt verschillend ingevuld naargelang je gevolgde opleiding. In dat programma doe je de noodzakelijke basiskennis economie en bedrijfskunde op om de opleiding succesvol te doorlopen.

Bekijk het voorbereidingsprogramma online.

II. Masterprogramma

De master Bedrijfseconomie beslaat in totaliteit 60 studiepunten. De master Bedrijfseconomie - Fiscaliteit legt de klemtoon op conceptuele en fundamentele vraagstukken op nationaal en internationaal niveau. Terwijl de afstudeerrichting Fiscaliteit binnen de Handelswetenschappen zich meer richt op de fiscaliteit van kmo's met voornamelijk aandacht voor compliance.

De masterproef bestaat uit twee luiken: een seminariewerk over een actueel fiscaal thema en een praktijkgerichte 'tax game', ontwikkeld door Deloitte Belastingconsulenten. De 'tax game' stimuleert een creatief en kritisch denkpatroon en dompelt je meteen onder in de fiscale adviespraktijk, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Bekijk het masterprogramma online.

Vrijstellingen

Studenten kunnen op basis van eerder behaalde credits vrijstellingen krijgen voor zowel de opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma als het masterprogramma. In hun vooropleiding kunnen studenten al rekening houden met de doorstroom naar de masteropleiding Bedrijfseconomie - Fiscaliteit door hun keuzevakken af te stemmen op het desbetreffende voorbereidings- of masterprogramma.

Toegang

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een academische vooropleiding. Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is.

De opleiding komt in aanmerking voor financiering door de Vlaamse Gemeenschap, zodat het inschrijvingsgeld zich beperkt tot het gewoon inschrijvingsgeld. Er wordt niet langer een verhoogd inschrijvingsgeld gevraagd. Ook de kostendekkende som wordt afgeschaft, zodat de student individueel alle cursusmateriaal zal moeten aanschaffen.

Arbeidsmarkt

Door de groeiende complexiteit van de fiscale wetgeving en de grote impact van de fiscaliteit zowel in de privésfeer als in het ondernemingsgebeuren, neemt de vraag naar fiscale deskundigen gestaag toe. Afgestudeerden kunnen een carrière uitbouwen als belastingconsulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfsrevisor, of een kaderfunctie bekleden in de privésector of bij de overheid.

Troeven

  • De arbeidsmarkt zoekt afgestudeerden met bedrijfseconomisch en fiscaal inzicht, waardoor afgestudeerden van de master Fiscaliteit zich vlot integreren op de werkvloer.
  • De master verdiept eerder verworven kennis op bedrijfseconomisch en fiscaal vlak.
  • De master Fiscaliteit is een wetenschappelijke opleiding met een praktijkgerichte invalshoek. Zo schakelt de opleiding bv. gastprofessoren uit fiscale kantoren in.
  • Het uitgangspunt van het programma is dat fiscaliteit op het raakvlak ligt van het juridisch en economisch denken. De kern bestaat uit fiscale vakken die samen de discipline van de fiscaliteit volledig bestrijken.

Contact

Laure Janssens
Trajectbegeleider
09 264 32 67
laure.janssens@UGent.be