Diversiteitsteam

Het Diversiteitsteam is een overlegorgaan dat is opgericht met als opdracht het diversiteitbeleid vorm te geven op facultair niveau. Deze facultaire commissie koppelt terug naar het interfacultair diversiteitsnetwerk en rapporteert aan de faculteitsraad.

Opdracht

Doelgroep

Zowel studenten als personeel, maar ook alle externe personen die met de faculteit in contact komen, kunnen met vragen en/of voorstellen betreffende diversiteit terecht bij het facultair diversiteitsteam (diversiteitge@ugent.be).

Bij eventuele problemen betreffende diversiteit verwijst het diversiteitsteam door naar de bevoegde organen en/of personen.

Samenstelling

Het diversiteitsteam bestaat uit een vaste kern van medewerkers (ZAP, OAP en ATP) en studenten die belangstelling hebben voor het diversiteitsthema. Indien wenselijk, kan het team ook interne of externe experten aanspreken ter versterking.

Diversiteitscoördinator

Miet De Letter
De facultaire diversiteitscoördinator leidt het facultaire diversiteitsteam en vertegenwoordigt de faculteit in de UGent.

Leden