Over de vakgroep

De vakgroep Geschiedenis heeft een zeer ruime expertise in huis. Enerzijds worden zowat alle perioden bestudeerd, van de oudheid tot hedendaagse geschiedenis,  en anderzijds komen uiteenlopende theorieën, invalshoeken en methodologieën aan bod, bv. ecologische geschiedenis, sociale geschiedenis en mondelinge geschiedenis. De huidige vakgroep Geschiedenis is het succesvolle resultaat van de fusie in 2010 tussen de voormalige periodegebonden vakgroepen geschiedenis aan de Universiteit Gent. Sindsdien is de kruisbestuiving over tijdvakken en onderzoekstradities alleen maar versterkt. De vakgroep geschiedenis telt meer dan 100 leden verdeeld over zes onderzoeksgroepen.

De vakgroepvoorzitter is prof. dr. Jeroen Deploige.  Hij wordt bijgestaan door de secretaris van de vakgroep,  Astrid Schoeters.

Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie van de vakgroep Geschiedenis, voorgezeten door prof. dr. Steven Vanderputten en bijgestaan door dr. Julie Van Bogaert (onderzoekscoördinator), ondersteunt de onderzoeksgroepen met advies en praktische hulp, verwelkomt de evaluatiecommissies, beheert het interne gebruik van de onderzoeksmiddelen, etc.

De Opleidingscommissie Geschiedenis (voorzitter: prof. dr. Peter Van Nuffelen , secretaris:  dr. Jonas Roelens en curriculummanager: Astrid Schoeters) leidt de opleiding geschiedenis in goede banen. Dit orgaan is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de organisatie van het onderwijs en bepaalt de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs en voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen. De Opleidingscommissie waakt over de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. In de Opleidingscommissie Geschiedenis zetelen niet alleen alle professoren Geschiedenis, maar ook vertegenwoordigers van de assistenten en onderzoekers en studenten. Deze laatsten hebben een belangrijke stem in de Opleidingscommissie; ze maken een derde uit van het totale aantal leden.

Examencommissie

Een tweede belangrijk orgaan in de Opleiding Geschiedenis is de Examencommissie Geschiedenis (secretaris: prof. dr. Antoon Vrints). Ze bestaat uit alle titularissen van vakken (of "opleidingsonderdelen") binnen de Opleiding Geschiedenis. De Examencommissie gaat na of een bepaalde student geslaagd is voor een opleiding of een programma en beslist of het diploma of getuigschrift al dan niet kan worden uitgereikt. Zij oordeelt ook over de toekenning van de graad van verdienste aan de geslaagde studenten (voldoening, onderscheiding, grote onderscheiding, de grootste onderscheiding). Wanneer er examenfraude wordt vastgesteld, neemt de examencommissie conform het Onderwijs- en Examenreglement de passende beslissingen.

Bibliotheek

Alles over de bibliotheek Geschiedenis

De bibliotheek Geschiedenis voor medewerkers