Visietekst Vakgroep Kunst-, Muziek- & Theaterwetenschappen

Kunst daagt het denken uit.

Kunst daagt het denken uit. Het reikt ons visuele, auditieve, en belichaamde vormen van kennis en betekenis aan die perspectiefwissels in het denken mogelijk maken. Kunst vormt een essentieel onderdeel van een cultureel waardensysteem waarmee mens en maatschappij zichzelf bevragen, vormgeven en legitimeren. Het bestuderen van kunst werpt zo een unieke blik op culturen, hun onderlinge intersecties en continue transformaties. De waarde van de Kunstwetenschappen ligt in het bieden van oriëntatiepunten om onze steeds complexere audiovisuele cultuur beter te begrijpen, organiseren en waarderen, ook in het licht van de belangrijke uitdagingen die onze huidige samenleving kenmerkt. Het studiegebied van de Kunstwetenschappen bewijst ook haar nut door co-creatieve, activerende en pro-actieve allianties aan te gaan met het culturele veld en met andere wetenschappelijke disciplines. Zij denkt mee met en loopt vooruit op culturele ontwikkelingen en helpt deze door middel van wetenschappelijke inzichten op een duurzame manier uit te bouwen. Tegelijkertijd hechten de Kunstwetenschappen belang aan een blijvende kritische reflectie op de historische ontwikkeling van de eigen discipline en haar methodes, agenda’s, apparaten en strategieën.

De vakgroep Kunst-, Muziek en Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent bestudeert de kunsten vanuit een unieke combinatie van expertise in de beeldende kunsten, fotografie en film, architectuur, interieur, mode, muziek, dans, theater en performance (art). De vakgroep profileert zich als een interdisciplinair team dat zowel (technologische) innovatie als (historische en theoretische) reflectie in de kunstwetenschappen verknoopt. Als verbindende schakel tussen studenten, onderzoekers en professoren ondersteunt de vakgroep projecten waarin innovatief onderzoek, kritisch onderwijs en maatschappelijke dienstverlening samenkomen en elkaar beïnvloeden. Prioritaire actoren daarbij zijn het Art and Science Interaction Lab (ASIL) en het interfacultair studiecentrum VANDENHOVE Centrum voor Kunst en Architectuur, waar projecten met zowel een academische als maatschappelijke impact worden gerealiseerd.

De interdisciplinaire profilering gebeurt vanuit een respect voor de specifieke expertise, en met oog voor complementariteit in de verschillende benaderingswijzen binnen de Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen. De vakgroep vertaalt haar interdisciplinaire profiel op drie niveaus:

Ten eerste wordt gestreefd naar de ontwikkeling van nieuwe methodologieën die de relaties tussen de verschillende artistieke disciplines belichten en onderzoeken. (Inter)artistieke ontwikkelingen op het vlak van beeldende kunst, architectuur, design, mode, podiumkunsten en muziek worden niet alleen in een gezamenlijk verband bestudeerd, er wordt ook ingezet op wisselwerking tussen de aan deze disciplines verbonden paradigma’s.

Ten tweede worden kunstwetenschappelijke inzichten gecombineerd met de nieuwe ontwikkelingen in andere, vakgroepoverschrijdende disciplines binnen de alfa-, beta- engammawetenschappen. Deze samenwerkingen geven aanleiding tot proactieve kennis met nieuwe toepassingsmogelijkheden. De Digital Humanities en Augmented Humanities bieden hierbij mogelijkheden die de vakgroep actief wil verkennen.

Ten derde onderschrijft de vakgroep het belang van een Art & Science benadering, waarin een unieke samenwerking tussen de kunstwetenschappen en de kunstensector kan resulteren in een transformatieve innovatie. Om ons kunstwetenschappelijk project maatschappelijk te valoriseren is interactie met het culturele veld immers een grote meerwaarde.

De vakgroep vormt zo de motor voor een duurzame waardering van diverse vormen van artistieke kennisproductie. Haar medewerkers excelleren op internationaal niveau, op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De vijf facultair erkende onderzoeksgroepen hebben een gerenommeerde expertise verworven die zij op een actieve manier terugkoppelen naar het onderwijs. Naast een sterk internationaal profiel, onderscheidt de vakgroep zich ook met een uitgesproken lokale verankering. Dit wordt versterkt door samenwerkingen met kunstenaars en institutionele partners uit het Belgische kunstenlandschap. Een dergelijke onderzoeks- en leeromgeving bereidt de student maximaal voor op de arbeidsmarkt. De vakgroep wil op die manier een zo breed mogelijk perspectief bieden, om te durven denken in een wereld die ingevolge digitalisering, klimaatverandering en globalisering in volle transitie is.