Facultair Archief voor Onderzoeksgegevens

[english]

Volgens de APA Ethics Code Standard (sectie 8.14a) dienen onderzoekers hun data beschikbaar te houden om andere gekwalificeerde onderzoekers toe te laten de analyses en resultaten te bevestigen. Zowel de ruwe data als andere informatie gerelateerd aan het onderzoek moeten tot minimaal 5 jaar na de publicatie van het onderzoek bewaard blijven (APA Publication Manual, 6th Ed., sectie 1.08, p. 12, Data Retention and Sharing). Om tegemoet te komen aan deze richtlijnen kunnen onderzoekers van de FPPW voor de bewaring van analoog onderzoeksmateriaal gebruik maken van het Facultair Archief voor Onderzoeksmateriaal

Algemene informatie

  • Het archief is enkel bedoeld voor de tijdelijke bewaring van onderzoeksdata.
  • Zorg ervoor dat alle gegevens binnen een 'collectie' inhoudelijk verband houden met elkaar.
  • In het archief kunnen enkel collecties bewaard worden van onderzoek waarbij onderzoekers van de FPPW betrokken zijn. 
  • In het archief kunnen collecties maximaal 5 jaar na een vooraf vastgelegde begindatum worden bewaard. De begindatum is standaard de publicatiedatum van de bij de data horende publicatie. In overleg kan de begindatum op een ander moment worden vastgelegd.
  • De capaciteit van het archief is beperkt. Indien er geen ruimte meer beschikbaar is worden geen collecties meer aanvaard.
  • Archiefdozen worden door de vakgroepen zelf besteld. Bij voorkeur worden types gebruikt die in de procedure vermeld staan. 

  • Voor meer informatie over de procedure om uw onderzoeksgegevens over te dragen aan het archief contacteer (tel. 6349).

Procedure

Opvolging

  • De bewaartermijn begint te lopen vanaf de opgegeven begindatum. De begindatum is typisch de publicatiedatum van de (laatste) wetenschappelijke publicatie die verband houdt met de collectie. Indien er tijdens de bewaartermijn nieuwe publicaties volgen, kan de begindatum (en dus ook de einddatum) aangepast worden.
  • Begin oktober van elk kalenderjaar wordt de bewaartermijn van alle collecties in het facultair archief gecontroleerd. Voor elke collectie die op dat moment de bewaartermijn heeft overschreden wordt aan de opgegeven contactpersoon gevraagd de collectie uit het archief te verwijderen.