Informatie voor studenten master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid die stage lopen in het academiejaar 2020-2021

Stagehandleiding voor studenten

Neem voor je begint met de voorbereiding en de start van de stage grondig de stagehandleiding door (handleiding 2020-21). Je vindt daarin algemene informatie over de stage (visie, soorten, doelstellingen, begeleiding, intervisie, beoordeling, vinden van stageplaats, stage-administratie). Specifieke informatie voor de stage die je volgend academiejaar gaat volgen, vind je verder op de website hieronder. Het gaat dan over specifieke informatie inzake de voorbereidingsfase, soorten stages, de stageduur, de stage-administratie, de stagekalender en alle belangrijke links (naar formulieren of andere pagina’s) die van toepassing zijn voor de stage.

 

Voorbereiding 

 • Maandag 25 november 2019: Practicum Get Recruited (Leszaal 1.2)
  • 14:30-15:45: Infosessie over de stage in AJ 2020-2021 door Bart Verloo (stagecoördinator) en Prof. dr Eva Derous (universitaire stageverantwoordelijke)
  • 16:00-18:00: parallelle workshops (Eerste Hulp Bij Solliciteren) ter voorbereiding van de stage gespreid over 2 leszalen.
   • Aanwezigheid op de infosessie en de workshops is verplicht en telt mee voor 0,5 punt practica Recente Trends HRM
  • 18:30-21:30: stagebeurs  (= inspiratiemarkt georganiseerd door de studenten 2de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid) voor de studenten master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid die in het academiejaar 2020-2021 stage op hun curriculum hebben staan. 
   • Locatie: Resto FPPW
   • Aanwezigheid op de stagebeurs is verplicht en telt mee voor 0,5 punt practica Recente Trends HRM
 • Dinsdag 17 december 2019: Stagebeurs Get Recruited (speeddates)
  • Deelname aan de speeddates is verplicht en telt mee voor 1 punt practica Recente Trends HRM 

Hoe verloopt de registratie en de voorbereiding van de Stagebeurs Get Recruited?

  •  vanaf dinsdag 26 november tot ten laatste vrijdag 29 november 2019 (12u00):registeren op Stagebeurs Get Recruited
  • Vanaf dinsdag 26 november: lijst van deelnemende bedrijven aan Stagebeurs Get Recruited te raadplegen door aan te melden op Get Recruited
  • Vanaf zaterdag 1 december (09u00) tot ten laatste donderdag 5 december (17u00) kiest u 10 bedrijven om met te speeddaten door aan te melden op Get Recruited
   • de toekenning aan een bedrijf gebeurt op basis van het principe "first come first served"
   • de aan u toegewezen bedrijven zal u vanaf maandag 9 december kunnen raadplegen door aan te melden op Get Recruited
   • deelname aan de speeddates telt mee voor 1 punt practica Recente Trends HRM
Op dinsdag 17 december meldt u zich tussen 08u30 en 09u00 aan op de Stagebeurs Get Recruited in het Flex Meeting Center van Flanders Expo

 

Sollicitatieperiode stage

 • u zoekt naar een potentiële stagegever die voldoet aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden
  • via sollicitatiegesprekken worden wederzijdse verwachtingen in kaart gebracht
  • indien tot een akkoord wordt gekomen, vult u een taakomschrijving in. 
  • u kan potentiële stagegevers zoeken tot aan de deadline om de taakomschrijving in te dienen (15 juni )
  • Pas nadat de taakomschrijving is goedgekeurd kan u een stageovereenkomst aanmaken
   • de taakomschrijving wordt goed- of afgekeurd op basis van:
    • voldoet de stagegever aan de voorwaarden
    • de leerdoelen en de doelstellingen
   • deadline indienen stageovereenkomst: 1 juli 

 

 Soorten stage wanted.png

Stage en deontologie

Student

Inzake de te volgen deontologie wordt verwezen naar de deontologische code beschreven voor Belgische Psychologen, zoals is voorgeschreven door de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).
De student is verplicht deze code grondig te lezen vooraleer de stage aanvangt.

De code omvat vier luiken:

 Naleven van de deontologische code behoort tot de te evalueren competenties. In het geval de student de code overtreedt, is de stagegever verplicht de universitaire stageverantwoordelijke te verwittigen, die dan een klacht aan de Universitaire Ethische Commissie kan voorleggen.

Stagegever

 • Ook van de stagegevers verwachten we inzake deontologie een engagement
 • Stagementoren ondertekenen bij aanvang stage de gedragscode voor bedrijven
 • Met het ondertekenen van de code geeft men aan:
  1. Stagehandleiding voor begeleiders gelezen te hebben
  2. Op de hoogte te zijn van de stagekalender (zie website)
  3. Afspraken kennen en naleven (o.a. inzake begeleiding; feedback,…)
  4. Te zorgen voor een deontologisch correct en inhoudelijk interessante stage
Bij aanvang van de stage overloopt de student samen met de stagementor de gedragscode. De stagementor ondertekent de gedragscode. De stagiair laadt de gedragscode op in Ufora voor de eerste intervisiebijeenkomst.

 Stageduur en -periode

 • In het academiejaar 2020-2021:
  • Duur: 24 aaneensluitende weken van 5 dagen (= 120 dagen)
   • Periode:
    • start: maandag 21 september 2020 (start academiejaar 2020-2021)
     • Van de startdatum (nl. aanvang academiejaar) kan niet worden afgeweken voor een binnenlandse stage.
    • einde: vrijdag 5 maart 2021 
     • De einddatum kan verlengd worden tot maximum vrijdag 19 maart 2021 (mogelijke inhaalperiode vanwege ziekte)
  • Tijdens de stageperiode zijn er 8 terugkomdagen voor intervisiebijeenkomsten, waarbij de student/stagiair terug naar de universiteit komt. 
   • Deze terugkomdagen tellen mee als reguliere stagedag.
  • Ziekte:
   • moet direct worden gemeld aan de stagegever
   • moet steeds worden geregistreerd en verantwoord met een doktersattest via absent.ugent.be
   • moet steeds worden ingehaald
 • Verlof
   • Tijdens de stageperiode heeft de student recht op 4 vakantiedagen die in onderling overleg (student – stagegever)
   • vrij in te plannen zijn (bijv. aansluitend tussen kerst en nieuw, op een ander moment, of versnipperd over de stageperiode).
   • Collectieve sluiting en of feestdagen
    • worden gelijkgesteld met een stagedag
    • moeten niet worden ingehaald

Stage-administratie administratie.png

 

 • Gelieve onderstaande procedure te volgen:

 • Indien een akkoord wordt bereikt over uw stage dan vult u een taakomschrijving in.
 • u ontvangt via e-mail een exemplaar in pdf.
  • ook de stagegever ontvangt via e-mail een bevestiging hiervan
 • u laadt de taakomschrijving (in pdf formaat) op in Ufora ten laatste op 15 juni.
 • De taakomschrijving wordt goedgekeurd op basis van:
 • voldoet de stage aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden (zie stagehandleiding)
 • de leerdoelen en de projecten
 • u ontvangt daarover tekstuele feedback en u zal ook toegewezen worden aan een interne stagebegeleider en een intervisiegroep
 • Na goedkeuring van de taakomschrijving maakt u een stageovereenkomst aan via de web applicatie van de afdeling juridische zaken (Engelstalige overeenkomsten voor een buitenlandse stage)
  • U vult de stagegegevens in en u selecteert Prof. dr. Eva Derous als promotor
  • Na goedkeuring van de stageovereenkomst , print u de stageovereenkomst samen met de rechten en plichten uit en zorgt u voor de handtekening van de stagegever en uzelf.
  • U laadt de stageovereenkomst (ondertekend door de stagegever en uzelf) op in pdf formaat in Ufora ten laatste op 1 juli.
   • de stageovereenkomst die u heeft aangemaakt via de web applicatie kan u niet wijzigen. Indien de stagegever daar toch om vraagt, neem dat contact op met de stagecoördinator.
 • De stagecoördinator zorgt voor:
  • de handtekening van de universitaire stageverantwoordelijke (= Prof. dr. Eva Derous) op de stageovereenkomst
  • dat u (=toekomstig stagiair) en de stagegever voor aanvang van de stage een door alle partijen ondertekende overeenkomsten goedgekeurde taakomschrijving ontvangen
   • Indien de stagegever een origineel exemplaar wenst van de stageovereenkomst, gelieve dit te melden aan de stagecoördinator.
 • Voor aanvang van de stage moet er ook een risicoanalyse opgemaakt worden.
  • u laadt de risicoanalyse zelf op via de webpagina van het departement medisch toezicht.
  • ten laatste op 1 juli
  • als contactpersoon voor de faculteit vult u de contactgegevens in van stagecoördinator Bart Verloo
  • risicoanalyses van de stagegever zelf worden ook aanvaard
  • u vult het document werkpostfiche pas in, indien blijkt uit de risicoanalyse dat een medisch onderzoek vereist is.

 

 Overzicht workflow voor de stageworkflow.png

Actie

Opladen van de goedgekeurde taakomschrijving in Ufora

 

Opladen van de stageovereenkomst ondertekend door stagegever
en uzelf 
in Ufora

Opladen risicoanalyse

via DMT

Communicatie met o.a. de goedgekeurde taakomschrijving
en stageovereenkomst aan de stagegever en de student

Wie

Student

Student

Student

Stagecoördinator

Deadline 15 juni 1 juli 1 juli voor aanvang van de stage

 Aanvragen attest korting abonnement openbaar vervoer

Het aanvragen van een attest om korting te verkrijgen bij de aankoop van een abonnement openbaar vervoer om u te verplaatsen van en naar de stage kan u aanvragen door een e-mail te sturen naar de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning. Stuur uw  stageovereenkomst mee als bewijs van uw stageperiode.

Stagekalender 2019-2021 

 

Actie

Datum / deadline

Wie verantwoordelijk?

Registeren op de Ufora cursussite “Voorbereidingstraject stage en deontologie" 
Vrijdag 22 november (12u00) Student
Verplichte informatiesessie workshops en stagebeurs (inspiratiemarkt) Maandag 26 november (14u30-21u30) Opleiding en student
Preview van deelnemende bedrijven aan Stagebeurs Get Recruited Vanaf dinsdag 26 november via Ufora cursussite Student
Registeren op Get Recruited Vanaf dinsdag 26 november tot vrijdag 29 november Student
Kiezen van 10 bedrijven om met te speeddaten door aan te melden 
Get Recruited Stagebeurs

Van zaterdag 30 november (10u00) tot ten

laatste donderdag 5 december 2018 (17u00)
Student
Stagebeurs Get Recruited  Dinsdag 17 december 2019 Student, opleiding en stagegevers
Deadline aanvragen uitzondering diplomavoorwaarde stagegever 1 mei 2020 Student

Deadline indienen goedgekeurde taakomschrijving via Ufora cursussite

15 juni 

 Student

Deadline indienen stageovereenkomst via via Ufora cursussite

1 juli 

Student 

Deadline indienen risicoanalyse via departement medisch toezicht

1 juli 

Student 

Start stageperiode buitenlandse stage

Maandag31 augustus 2020

Student, stagegever en opleiding

Start stageperiode binnenlandse stage

Maandag 21 september 2020

Student, stagegever

en opleiding

Maandelijkse terugkomdagen met intervisies

Data zie documenten op Ufora cursussite

 

Student en interne stagebegeleiders

Gedragscode

Overlopen en ondertekenen van gedragscode en opladen in Ufora voor de 1ste intervisie

Student en stagegever

Registratie van een tussentijdse evaluatie

In de 12de week stage

Stagegever en student

Einde stageperiode

Vrijdag 5 maart 2021

Student en stagegever

Opladen stageverslag via
Ufora cursussite

 

Tot ten laatste
vrijdag 12 maart 2021

Student

2 mogelijke inhaalweken stage

wegens ziekte of overmacht

Tot ten laatste
vrijdag 19 maart 2021

Student en stagegever

Registratie van één eindevaluatie

Tot ten laatste
vrijdag 19 maart 2021

Student en stagegever

Feedback over de eindscore

Na afspraak met de interne stagebegeleider op de officiële feedback dag academiejaar 2020-2021

Student en interne stagebegeleiders

Update stagegegevens tijdens de stage

Indien er stagegegevens (bv. contactgegevens stagementor,leerdoelen, projecten, ...) wijzigen tijdens uw stage en u wenst dit te registeren, gelieve dit te doen via het webformulier update taakomschrijving

Ziek tijdens de stage

Kan u tijdens uw stage wegens ziekte niet aanwezig zijn op stage of intervisie?
Verwittig dan zo vlug als mogelijk uw stagementor en meld jouw afwezigheid via absent.ugent.be.

Contact

Stagecoördinator:

Bart Verloo