Informatie voor studenten master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid die stage lopen in het academiejaar 2022-2023

 

 Soorten stage wanted.png

Stage en deontologie

Student

Inzake de te volgen deontologie wordt verwezen naar de deontologische code beschreven voor Belgische Psychologen, zoals is voorgeschreven door de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).
De student is verplicht deze code grondig te lezen vooraleer de stage aanvangt.

De code omvat vijf luiken:

 1. Het beroepsgeheim
 2. Eerbied van de waardigheid en de rechten van de persoon
 3. De verantwoordelijkheid van de psycholoog
 4. De Competenties van de psycholoog
 5. Integriteit en eerlijkheid

 Naleven van de deontologische code behoort tot de te evalueren competenties. In het geval de student de code overtreedt, is de stagegever verplicht de universitaire stageverantwoordelijke te verwittigen, die dan een klacht aan de Universitaire Ethische Commissie kan voorleggen.

Stagegever

 • Ook van de stagegevers verwachten we inzake deontologie een engagement
 • Stagementoren ondertekenen bij aanvang stage de gedragscode voor bedrijven.
 • Met het ondertekenen van de code geeft men aan:
  1. Stagehandleiding voor begeleiders gelezen te hebben
  2. Op de hoogte te zijn van de stagekalender (zie website)
  3. Afspraken kennen en naleven (o.a. inzake begeleiding; feedback,…)
  4. Te zorgen voor een deontologisch correct en inhoudelijk interessante stage

 Stageduur en -periode

  • In het academiejaar 2022-2023
    • Duur: 24 aaneensluitende weken van 5 dagen (= 120 dagen)
  start: maandag 26 september 2022 (start academiejaar 2022-2023)
  einde: vrijdag 10 maart 2023 
      • De einddatum kan verlengd worden tot maximum vrijdag 22 maart 2024 (mogelijke inhaalperiode vanwege ziekte)
   • Tijdens de stageperiode zijn er 8 terugkomdagen voor intervisiebijeenkomsten, waarbij de student/stagiair terug naar de universiteit komt. 
    • Deze terugkomdagen tellen mee als reguliere stagedag.
   • Ziekte:
    • moet direct worden gemeld aan de stagegever
    • moet steeds worden geregistreerd en verantwoord met een doktersattest via absent.ugent.be
    • moet steeds worden ingehaald
  • Verlof
   • Tijdens de stageperiode heeft de student recht op 4 vakantiedagen die in onderling overleg (student – stagegever) vrij in te plannen zijn (bijv. aansluitend tussen kerst en nieuw, op een ander moment, of versnipperd over de stageperiode). Deze vakantiedagen zijn surplus bij wettelijke feestdagen maar niet bij eventuele collectieve sluitingen van de organisatie. De student bespreekt met de stagementor wanneer deze dagen opgenomen worden. Vakantiedagen kunnen niet opgenomen worden tijdens de intervisiebijeenkomsten aangezien de student dan op de universiteit (on campus of online) verwacht wordt voor intervisies.
   • De 4 wettelijke feestdagen (1 en 11 november, 25 december en 1 januari) moeten niet ingehaald worden.

  Stage-administratie administratie.png

   

  • Gelieve onderstaande procedure te volgen:

  • Indien een akkoord wordt bereikt over uw stage dan vult u een taakomschrijving in.
  • u ontvangt via e-mail een exemplaar van de taakomschrijving in pdf.
   • ook de stagegever ontvangt via e-mail een bevestiging hiervan
  • u laadt de ontvangen taakomschrijving (in pdf formaat) op in de Ufora crusussite Voorbereiding stage ten laatste op 15 juni.
  • De taakomschrijving wordt goedgekeurd op basis van:
  • voldoet de stage aan de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden (zie stagehandleiding)
  • de leerdoelen en de projecten
   • u ontvangt daarover tekstuele feedback in Ufora 
  • Na goedkeuring van de taakomschrijving maakt u een stageovereenkomst aan via de web applicatie van de afdeling juridische zaken (Engelstalige overeenkomsten voor een buitenlandse stage)
   • U vult de stagegegevens in en u selecteert Prof. dr. Eva Derous als promotor
   • Na goedkeuring van de stageovereenkomst, bezorgt u deze samen met de rechten en plichten ter ondertekeing aan de stagegever (dit mag ook elektronisch gebeuren)
   • Vergeet ook zelf de stageovereenkomst te ondertekenen.
   • U laadt de stageovereenkomst (ondertekend door de stagegever en uzelf) op in pdf formaat in Ufora ten laatste op 1 juli.
    • de stageovereenkomst die u heeft aangemaakt via de web applicatie kan u niet wijzigen. Indien de stagegever daar toch om vraagt, neem dat contact op met de stagecoördinator.
  • De stagecoördinator zorgt voor:
   • de handtekening van de universitaire stageverantwoordelijke (= Prof. dr. Eva Derous) op de stageovereenkomst
   • dat u (=toekomstig stagiair) en de stagegever voor aanvang van de stage (1 september) een door alle partijen ondertekende overeenkomsten en goedgekeurde taakomschrijving ontvangen
    • Indien de stagegever een origineel exemplaar wenst van de stageovereenkomst, gelieve dit te melden aan de stagecoördinator.
  • Voor aanvang van de stage moet er ook een risicoanalyse opgemaakt worden.
   • u laadt de risicoanalyse zelf op via de webpagina van het departement medisch toezicht.
   • ten laatste op 1 juli
   • risicoanalyses van de stagegever zelf worden ook aanvaard
   • u vult het document werkpostfiche pas in, indien blijkt uit de risicoanalyse dat een medisch onderzoek vereist is.

   

   Overzicht workflow voor de stageworkflow.png

  Actie

  Opladen van de geregistreerde  taakomschrijving in Ufora

  Opladen van de stageovereenkomst ondertekend door stagegever
  en uzelf 
  in Ufora

  Opladen risicoanalyse

  via DMT

  Communicatie met o.a. de goedgekeurde taakomschrijving
  en stageovereenkomst aan de stagegever en de student

  Communicatie naar studenten
  over indeling, planning en 
  afspraken intervisies

  Wie

  Student

  Student

  Student

  Stagecoördinator

  Stagecoördinator

  Deadline 15 juni 1 juli 1 juli 1 september 2022 15 september 2022

   Aanvragen attest korting abonnement openbaar vervoer

  Het aanvragen van een attest om korting te verkrijgen bij de aankoop van een abonnement openbaar vervoer om u te verplaatsen van en naar de stage kan u aanvragen door een e-mail te sturen naar de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning. Stuur uw  stageovereenkomst mee als bewijs van uw stageperiode.

  Update stagegegevens tijdens de stage

  Indien er stagegegevens (bv. contactgegevens stagementor,leerdoelen, projecten, ...) wijzigen tijdens uw stage en u wenst dit te registeren, gelieve dit te doen via het webformulier update taakomschrijving

  Ziek tijdens de stage

  Kan u tijdens uw stage wegens ziekte niet aanwezig zijn op stage of intervisie?
  Verwittig dan zo vlug als mogelijk uw stagementor en meld jouw afwezigheid via absent.ugent.be.

  Begeleiding vanuit de opleiding

  Informatie over de ondersteuning en de begeleiding tijdens de stage is te vinden op de Ufora cursus H002034A - Stage en deontologie

  Contact