Ghent Psychotherapy Study

De Ghent Psychotherapy Study is een onderzoek naar de werkzame processen van psychotherapie bij depressieve klachten.Gezichtklein.jpg

Depressie is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Bijgevolg is het van groot belang om hiervoor effectieve therapieën te ontwikkelen. Tot nu toe toonde onderzoek aan dat verschillende types psychotherapieën gemiddeld even werkzaam zijn voor de behandeling van depressieve klachten. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen door elke therapie even goed geholpen is: voor sommigen werkt ze heel goed, voor anderen een klein beetje, en nog anderen voelen zich helemaal niet geholpen. Deze bevindingen roepen de vraag op welke vorm(en) van therapie voor welke mensen nu meest geschikt is.

Eerder onderzoek suggereert dat de werkzaamheid van therapie mogelijks afhangt van de persoonlijkheidsstijl van de patiënt. Mensen die voornamelijk gefocust zijn op relaties (in studies beschreven als afhankelijke of anaclytische persoonlijkheidsstijl) zouden meer gebaat kunnen zijn bij een ondersteunende en sturende therapie. Mensen die gefocust zijn op persoonlijke ontwikkeling (in studies beschreven als zelfkritische of introjectieve persoonlijkheidsstijl) mogelijks veeleer baat hebben bij een meer exploratieve therapievorm.

Doel

Met deze studie willen we begrijpen hoe bepaalde therapieën voor mensen met bepaalde karaktereigenschappen al dan niet tot positieve effecten leiden. Meer specifiek willen we nagaan of mensen met een verschillende persoonlijkheidsstijl meer gebaat zijn met deze of gene therapie. Daarnaast willen we ook bijdragen aan een beter begrip van therapeutische processen. Met andere woorden willen we begrijpen hoe therapie precies werkt, hoe verandering tot stand komt en welke kenmerken van mensen en van de therapie daartoe bijdragen.

Methode

Om deze vragen te beantwoorden werd een grote dataset verzameld. Bij iedere participant werden interviews, vragenlijsten en biologische stalen afgenomen en werden therapiesessies opgenomen. Dit biedt een rijke database die ons toelaat therapie diepgaand te onderzoeken.

Op deze webpagina kan je meer lezen over de studies die we reeds werden afgerond binnen de Ghent Psychotherapy Study. Ondertussen werken wij verder aan nieuwe studies om nog meer dimensies van therapieprocessen te begrijpen. Deze pagina zal verder aangevuld worden met nieuwe onderzoeksresultaten.

 

ONDERZOEKSBEVINDINGEN

Algemene resultatenonderzoek blauw.png

 In de overkoepelende studie werd op groepsniveau bestudeerd hoe werkzaam therapie is en of mensen met een bepaalde persoonlijkheidsstijl meer gebaat zijn met een specifieke therapeutische aanpak. Concreet testten we of mensen met een persoonlijkheidsstijl die op relaties gericht is meer gebaat zijn bij een ondersteunende en sturende aanpak, en of mensen met een persoonlijkheidsstijl die op persoonlijke ontwikkeling gericht is meer gebaat zijn bij een exploratieve therapeutische aanpak.

Op het vlak van therapie-uitkomsten, zoals in kaart gebracht aan de hand van vragenlijsten, vonden we dat mensen met verschillende persoonlijkheidsstijlen niet meer gebaat zijn bij deze of gene therapie. In lijn met eerder onderzoek zien we dat therapie gemiddeld genomen werkzaam is, maar dat er grote verschillen zijn in de mate waarin therapie werkt voor verschillende personen. Deze verschillen in werkzaamheid kunnen echter niet goed voorspeld worden aan de hand van persoonlijkheidsstijl.

Deze bevindingen wijzen erop dat therapie een complex proces is dat plaatsvindt tussen therapeut en patiënt en dat algemene eigenschappen onvoldoende zijn om te begrijpen wat ervoor zorgt dat er een werkzaam therapeutisch proces gestart kan worden. De rijke data die binnen deze studie verzameld werden, laten ons desalniettemin toe om dieper op het therapeutisch proces in te gaan en hier verschillende lagen van te bestuderen. De studies die hieronder beschreven worden, zijn de eerste stappen daarin. We plannen in de toekomst hier studies aan toe te voegen.

Lopend onderzoek

Interactie tussen interpersoonlijke patronen en therapeutische interventies

Emotionele reacties bij therapeuten

Tijdslimiet binnen therapie

Gesprekshandelingen binnen de therapie-interactie

Het vroegtijdig beëindigen van therapie

De rol van de patiënt binnen therapie

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij patiënten met depressie

BEWARING EN VERWERKING GEGEVENS

Binnen het kader van deze studie werd een rijke set aan data verzameld. Deze data wordt bewaard en verwerkt volgens de bepalingen van het algemeen ethische protocol voor wetenschappelijk onderzoek en volgens de voorkeuren van de desbetreffende participanten.  

Meer informatie omtrent het ethische protocol vindt u op Ethische aangelegenheden — Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen — Universiteit Gent (ugent.be)

 

CONTACT

 Heeft u vragen of opmerkingen?

Wilt u ons graag contacteren?

Stuur ons gerust een mailtje via info.RCT@ugent.be


HET GPS ONDERZOEKSTEAM

 

Prof. Dr. Reitske Meganck (hoofdonderzoeker)

Dr. Femke Truijens (PhD)

Dr. Melissa De Smet (PhD)

Dr. Kimberly Van Nieuwenhove (PhD)

Rosa De Geest (MSc.)

Vicky Hennissen (MSc.)

Prof Dr. Mattias Desmet (hoofdonderzoeker)

Goedele Hermans (MSc.) 

Ufuoma Angelica Norman (MSc.)

Juri Krivzov (MSc.)

Liza Notaerts (MSc.)

Emma Acke (MSc.)