Doctoral Schools

Vanaf het academiejaar 2007-2008 werden de Doctoral Schools van de Universiteit Gent opgericht. De verschillende wetenschapsdisciplines worden, losstaand van de facultaire verdeling in vakgroepen, gegroepeerd in vijf Doctoral Schools:

Elke Doctoral school heeft een Doctoral School Raad (=intern overlegorgaan waarin de belanghebbenden worden vertegenwoordigd). Onze faculteit is voor academiejaar 2008-2009 vertegenwoordigd door:
- Decaan: Prof. dr. Herwig Reynaert (waarnemend Ruddy Doom)
- ZAP: Prof. dr. Hendrik Vos
- AAP: Dr. Annelore Deprez

Deze Doctoral Schools zullen aan doctorandi een uitgebreidere ondersteuning bieden onder de vorm van gespecialiseerde opleidingen, workshops en andere activiteiten. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor doctorandi en voor externen die informatie aangaande het doctoraat aan de UGent willen verkrijgen. Je kan de doctoral schools best via mail contacteren: doctoralschools@ugent.be. Wie reeds is ingeschreven voor het doctoraat, kan de zaken bij het oude laten, of overstappen naar het nieuwe systeem en de nieuwe regelgeving.

Bij je aanvraag tot toelating voor het doctoraat geef je zelf je keuze aan welke Doctoral School jouw onderzoek de beste ondersteuning kan bieden. Je wordt er automatisch lid van bij je inschrijving voor het doctoraat. Bovendien schrijf je vanaf volgend jaar ook automatisch in voor het doctoraat én voor de doctoraatsopleiding tegelijkertijd. Werk je de doctoraatsopleiding volledig af, dan krijg je daarvan een getuigschrift na je doctoraatsverdediging. Volg je slechts een handvol opleidingen of activiteiten in het kader van die doctoraatsopleiding, dan krijg je er een attest voor.

Nieuwe regelgeving in Onderwijs- en examenreglement nav de oprichting van de Doctoral Schools

1. Het jaarlijks voortgangsrapport:

 • Verplicht voor elke doctorandus die inschrijft in het nieuwe systeem
 • Jaarlijks(vast sjabloon)
 • Voor te leggen aan doctoraatsbegeleidingscommissie
 • Rapport en advies gaat naar de betrokken Doctoral School

2. De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC):

 • Recht voor elke doctorandus, maar verplicht indien voorzien in aanvullend facultair doctoraatsreglement
 • Ingesteld door de Faculteitsraad
 • Verantwoordelijk voor de ondersteuning, opvolging en beoordeling van de doctorandus

3. De doctoraatsopleiding:

 • Een flexibel opleidingsprogramma van 60 STP (57 STP opleiding en activiteiten, 3 STP succesvolle verdediging) met volgende componenten: Reguliere OO uit Ma of ManaMa, aanbod DS, PV, … (12-40STP); Doctoral seminars vaardigheidstrainingen (10-25STP); Onderzoeksgerelateerde activiteiten (10-25STP)
 • Doel is kennis en vaardigheden van de doctorandi verbreden en verdiepen (ter voorbereiding van een doctoraatsproefschrift)
 • Ingericht binnen de faculteiten en georganiseerd door de Doctoral School
 • Recht voor elke doctorandus/a, maar verplicht indien voorzien in aanvullend facultair doctoraatsreglement

Klik hier voor het facultair reglement inzake de doctoraatsopleiding.