Onderwijsevaluaties

De gestructureerde en systematische evaluatie door studenten is één van de kernelementen van de interne kwaliteitszorg van de UGent.

Hoe gaat dit in z'n werk?

Hieronder kan je de verschillende stappen volgen van de onderwijsevaluaties.

1) Voorleggen lijst te evalueren vakken

Elk jaar leggen de beleidsmedewerkers van de CKO een lijst vast met vakken die zullen geëvalueerd worden dat academiejaar. Deze lijst wordt voorgelegd aan de vergadering van de CKO en aan de voorzitters van de 4 opleidingscommissies (OC). Ook de lesgevers worden op de hoogte gesteld. Zowel de lesgevers, als de leden van de vergadering van de CKO als de leden van de opleidingscommissie kunnen hier wijzigingen aan voorstellen door een gemotiveerde vraag te sturen aan de CKO. Hetzelfde geldt voor de studentenvertegenwoordigers inde verschillende organen.

De lijst wordt opgesteld aan de hand van een aantal principes:

 • elke lesgever ten minste om de drie jaar;
 • elk opleidingsonderdeel ten minste om de 5 jaar;
 • Minor- en keuzevakken in de regel niet, tenzij op vraag van de bevoegde OC;
 • alle gastdocenten (ifv hernieuwing) jaarlijks;
 • nieuwe lesgevers automatisch;
 • Masterproef/voorbereiding op de Masterproef en stage om de 4 jaar;
 • lesgevers/opleidingsonderdelen die wegvallen niet;
 • opleidingsonderdelen die volledig van vorm/inhoud veranderen niet;
 • de opleidingsonderdelen waar er verschillende aandachtspunten waren opnieuw;
 • opleidingsonderdelen met te weinig studenten niet;

2) Voorbereiding en afname onderwijsevaluaties

- De evaluatie gebeurt sinds een paar jaar elektronisch. De lijst van te bevragen opleidingsonderdelen wordt doorgegeven aan de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) van de UGent die alles klaarzet.

- Er zijn drie momenten gedurende het jaar waarop we de studenten bevragen:

 • bij het begin van het AJ over opleidingsonderdelen die het jaar voordien in het tweede semester gedoceerd werden
 • in februari over de opleidingsonderdelen in het eerste semester
 • in juli voor die studenten die afstuderen (opleidingsonderdelen in het tweede semester)

3) Verwerking onderwijsevaluaties

De afgenomen evaluaties worden verwerkt door DOWA die de CKO twee verschillende datafiles bezorgt: één met de open vragen en één met de gegevens van de gesloten vragen.

Opstellen ontwerpsyntheserapport -reactie lesgever-opstellen syntheserapport

Op basis van de antwoorden op zowel de gesloten als de open vragen stelt de beleidsmedewerker de ontwerpsyntheserapporten op. Hierbij wordt ook gekeken naar de vorige onderwijsevaluatie van de lesgever. De ontwerpsyntheserapporten worden vervolgens met de Onderwijsdirecteur (OD) overlopen. Vervolgens worden de ontwerpsyntheserapporten naar de lesgevers verstuurd, met de vraag om een eventuele reactie. Indien de lesgever reageert, wordt dit verwerkt in het uiteindelijke syntheserapport.

Bespreking syntheserapporten

De syntheserapporten, alsook een overzicht van de afgenomen evaluaties en de respons, worden doorgestuurd naar alle leden van de CKO. Op de vergadering van de CKO wordt elk rapport afzonderlijk overlopen en worden de positieve en negatieve punten aangehaald. Deze worden ook in het verslag opgenomen. Er zetelen ook studenten van alle opleidingen in de CKO. De voorzitters van de opleidingscommissie wordt gevraagd om lesgevers op bepaalde elementen te wijzen. De CKO kan ook beslissen een lesgever uit te nodigen voor een gesprek met de Onderwijsdirecteur en de voorzitter van de opleidingscommissie. Tenslotte worden de syntheserapporten nogmaals uitgebreid besproken in de verschillende opleidingscommissies. Eventueel kan hier aan een lesgever om uitleg gevraagd worden. Ook in de opleidingscommissies zijn de studenten vertegenwoordigd. Ook de beleidsmedewerker van de CKO is aanwezig bij de bespreking van de rapporten in de opleidingscommissies.

De opleidingscommissie gaat na of er aan eventuele opmerkingen geremedieerd werd. Wanneer bijkomend gesprek heeft plaats gevonden tussen lesgever en OD/VZ OC wordt teruggekoppeld naar de OC. Indien er ernstige opmerkingen geformuleerd werden, zal het vak sowieso opnieuw geëvalueerd worden in het daaropvolgende academiejaar.

Het belang van de onderwijsevaluaties?

1) Belangrijk instrument om de kwaliteit van het onderwijs op te volgen, te remediëren en om eventuele bijsturingen te evalueren

2)Basis voor de aanstelling, benoeming, bevordering van een lesgever: de onderwijsevaluaties vormen een essentieel onderdeel van de 2-jaarlijkse evaluatie van lesgevers en vormen de basis voor eventuele bevorderingen naar een hogere graad.

3) Het biedt de studenten de mogelijkheid om gefundeerde opmerkingen te formuleren en bijsturingen te vragen in de verschillende commissies