Cel kwaliteitszorg onderwijs (CKO)

Samenstelling

Onderwijsevaluaties

Meer weten?

 

In haar streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs heeft de UGent verschillende interne controlesystemen ontwikkeld.

Met interne kwaliteitszorg worden de systemen, middelen en procedures bedoeld inzake kwaliteitszorg en -bewaking die ontwikkeld worden op institutioneel niveau met het oog op de optimalisering van het onderwijs.

Een van de organen die op facultair niveau de kwaliteitszorg moet bevorderen is de Cel Kwaliteitszorg Onderwijs (verder CKO). De CKO ondersteunt en begeleidt de functies en taken van de opleidingscommissies logistiek en materieel, zowel naar vorm als naar inhoud.

Daarnaast fungeert de CKO als inspirator voor onderwijsvernieuwing en als kritische reflector over het vigerend onderwijs aan de faculteit.

Vanuit die optiek neemt de CKO volgende functies waar:

  • het aanbrengen van methodes, procedures en nieuwe initiatieven inzake de ontwikkeling van de onderwijsinhoud en de onderwijsleerprocessen
  • opvolgen van de resultaten van het vigerend onderwijs en van de vernieuwingen
  • kritisch reflecteren over onderwijsinhoud, processen en resultaten

Centraal in de missie van de CKO staat natuurlijk het promoten van wat we onder 'goed onderwijs' verstaan. De CKO zal bijdragen tot het stimuleren van 'goed' onderwijs en van een kwalitatieve leeromgeving, dit zowel op het niveau van de individuele vakken als op het niveau van de opleiding. De CKO zal met deze bedoeling initiatieven ontwikkelen om de organisatorische, fysieke en technische leeromgeving positief te beïnvloeden.

De CKO:

  • Werkt mee aan het stimuleren van een faculteitscultuur waarbij elk lid van het academisch personeel (en alle andere betrokken personeelsleden) gemotiveerd wordt om bij te dragen tot de optimalisatie van de lespraktijk.
  • Biedt stimulansen om de variatie op het vlak van leerstijlen te vergroten en meer specifiek om innoverende en activerende leerstijlen te bevorderen.
  • Reflecteert kritisch over de onderwijsinhoud, processen en resultaten van het vigerende onderwijs.
  • Stelt correctieve acties voor indien in de onderwijsevaluatie disfuncties worden vastgesteld.

Interne kwaliteitszorg aan de PSW

Het takenpakket van de CKO kan omschreven worden als interne kwaliteitszorg, maar dan specifiek voor het onderwijs. Om het kwaliteitsbeleid te ondersteunen beschikt de CKO over verschillende instrumenten die verder meer uitvoerig worden besproken: onderwijsevaluaties , opleidingsevaluaties, slaagcijferonderzoek, alumibevragingen, studietijdmetingen, enz. Daarnaast gebeuren er regelmatig verschillende evaluaties binnen de diverse opleidingscommissies, waar de CKO een ondersteunende en adviserende rol heeft.

Op het implementatieniveau spelen de studenten een cruciale rol bij de kwaliteitsbewaking. Via drie kanalen kunnen problemen en suggesties tot verbetering doorgegeven worden: ten eerste via studentenvertegenwoordiging in de universitaire Onderwijsraad (OR), de faculteitsraad (FR) en de opleidingscommissies (OC’s), ten tweede via de onderwijsevaluaties en studietijdmetingen en ten derde via de ombudspersonen. De aanstelling van de studentenvertegenwoordiging in de verschillende raden en commissies van de FPSW wordt jaarlijks op de faculteitsraad geagendeerd. Alle studenten van de faculteit worden hiertoe actief uitgenodigd. De studentenvertegenwoordigers organiseren zichzelf via StuRa (studentenraad PSW).

Bij het doorlopen van de kwaliteitscyclus ligt de nadruk niet louter op standaardiseren en uniformiseren, maar is er uiteraard ook ruimte voor eigenheid, creativiteit en vernieuwing. Zo dient de faculteit in de schoot van de CKO ook jaarlijks een onderwijsinnovatieproject in.

Externe kwaliteitszorg

De NVAO borgt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen door middel van het beoordelen van opleidingen en het verlenen van een keurmerk en draagt bij aan de bevordering van deze kwaliteit. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen het hoger onderwijs en bevordert zij de positionering van het hoger onderwijs in nationaal en internationaal perspectief.

De VLIR staat in voor de externe kwaliteitszorg van academische opleidingen georganiseerd door de Vlaamse universiteiten. Ze draagt bij tot de kwaliteitsbewaking en- verbetering van het universitair onderwijs door externe onderwijsvisitaties te organiseren. Ze worden uitgevoerd door commissies van onafhankelijke en gezaghebbende peers. Hun bevindingen worden gepubliceerd in openbare rapporten.