Naar het buitenland voor summer/winter school of blended intensive programmes

Korte verblijven - één dag

 • Verblijven van slechts één dag in buurlanden moeten niet worden geregistreerd in OASIS uitwisselingsaanvraag. Neem bij twijfel contact op met international@ugent.be

Meerdere korte verblijven naar dezelfde instelling

Uitgaande studenten die naar dezelfde bestemming reizen voor meerdere korte verblijven in hetzelfde academiejaar, moeten slechts één registratie indienen in het OASIS uitwisselingsaanvraag voor de gehele periode, in plaats van meerdere registraties. De verschillende verblijfsperiodes kunnen apart per e-mail worden doorgegeven aan rio.psw@ugent.be, met de lesgever/promotor/stagebegeleider in cc. Deze verschillende periodes zullen worden genoteerd in de algemene uitwisselingsaanvraag.  Voor onderzoek- of stageverblijven is er dan maar één document curriculumonderdeelrealisatie nodig.

Blended Intensive programmes

 • Aanbod van oa. Enlight - zie studiegids
 • Het vak moet worden erkend in je opleiding. Hieronder de facultaire richtlijnen en voorwaarden.  Indien onduidelijk: vraag advies aan trajectbegeleiding en/of voorzitter Opleidingscommissie.
  • Beleidsbeslissing CKO PSW 14/2/2023: "Die Blended Intensive Programme-vakken mogen opgenomen worden in het curriculum waar in het programma al universiteitsbrede keuzevakken  zijn voorzien. Dat zijn ‘niet-inhoudelijke’ vakken waar studenten toegang toe hebben."
  • De optie universiteitsbrede keuzevakken is beschikbaar in het curriculum van studenten uit
   • Master Politieke Wetenschappen
   • Master EU Studies
   • Master Communicatiewetenschappen 
    • Slechts enkele universiteitsbrede keuzevakken maken deel uit van de keuzelijst en dit  betekent dat studenten een ander keuzevak/seminarievak minder kunnen kiezen
   • Master Conflict and Development
    • Slechts enkele universiteitsbrede keuzevakken maken deel uit van de keuzelijst en dit  betekent dat studenten een ander keuzevak/seminarievak minder kunnen kiezen
   • Bachelor 2 Sociologie
  • Studenten Master Sociologie (NL) die werden geselecteerd voor een BIP-vak kunnen een gekozen keuzevak uit de lijst (bijvoorbeeld in de Hulpwetenschappen), laten  inwisselen voor de BIP. (OC Socio 12/2023)
 • Procedure:
  • uitgaande deelnemende UGent studenten moeten een uitwisselingsaanvraag indienen via OASIS voor het mobiliteitsdoel “Blended programma van korte duur" 
  • uitwisselingsaanvraag registreren na selectie en enkel voor de periode dat men in het buitenland verblijft (meestal slechts één week)
  • Sommige blended programma's voorzien een specifieke aanvraagprocedure.
 • Richtlijnen UGent Blended Intensive programmes

Erkenning Summer/Winter School: contacteer Voorzitter Opleidingscommissie:

Voor erkenning van summer/winter school in het curriculum kan de student zich richten tot de voorzitter van de opleidingscommissie.

In de opleiding Politieke Wetenschappen en Conflict en Ontwikkeling kunnen studenten vrijwillig deelnemen aan een summer/winter school en wordt aangeraden een kort evaluatieverslag over te maken aan de opleiding. Op termijn kunnen dan sommige summer/winterschools worden erkend. (beslissing november 2018 OC POL - meer informatie bij de voorzitter opleidingscommissie). Voor een aanvraag tot erkenning  levert de student volgende informatie aan bij de Voorzitter Opleidingscommissie: website, titel vak of Summerschool, organiserende universiteit, duur, aantal ECTS, inhoudelijke studiefiche van het programma of de summer school, periode buitenlands verblijf, informatie over de evaluatie, informatie over het afleveren van een transcript op het einde van het programma. De student motiveert kort zijn aanvraag en geeft aan hoe dit in het curriculum past/kan passen.  

In de opleiding Communicatiewetenschappen,  wordt de mogelijkheid geboden om een keuzevak in de bachelor- of masteropleiding te vervangen door het (succesvol) volgen van een summer/winter school. (goedkeuring maart 2019 OC COM)

Voorwaarden en procedure - erkenning als keuzevak (enkel voor communicatiewetenschappen):

Om een keuzevak te vervangen door een summer school dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 • De onderwijsinstelling die de summer school aanbiedt, is in het bezit van een aantoonbare accreditatie.
 • De summer school is inhoudelijk voldoende relevant om opgenomen te worden als een keuzevak binnen de opleiding.
 • Een summerschool kan in geen geval een plichtvak vervangen en mag inhoudelijk niet overlappen met plichtvakken om toegestaan te kunnen worden als keuzevak.
 • Het gevolgde programma moet minstens 5 ECTS-credits vertegenwoordigen.
 • Het programma van de summer school omvat minstens 2 weken aanwezigheid of er dient aangetoond te worden dat er minstens 30 uur aantoonbare onderwijsactiviteiten plaatsvonden.
 • Er is een formele evaluatie (examen, paper, etc ) binnen het programma van de summer school. De quotering wordt weergegeven via een officieel transcript of records.
 • Er wordt een certificaat of bewijs van deelname aan de summer school afgeleverd.
 • Via een officiële door de onderwijsinstelling opgemaakte transcript of records moeten zowel de door de student behaalde resultaten als informatie over het quoteringssysteem overgemaakt worden.
 • Er kunnen maximum 8 ECTS binnen de bachelor- of master-opleiding van een summer school opgenomen worden, ter vervanging van een keuzevak.
 • De curriculumcommissie/opleidingscommissie zal beslissen of de gevolgde summer school ter vervanging van een keuzevak kan opgenomen worden binnen het curriculum.
 • Bij een positieve beslissing van de curriculumcommissie worden de punten behaald voor de summer school volgens de ECTS-reglementering opgenomen binnen het curriculum van de student. De examencommissie zal dit examencijfer berekenen. Wanneer de summer school niet binnen het ECTS-systeem valt, zal een vrijstelling verleend worden (pass/fail).
 • In geval van niet slagen zal de student het jaar nadien een keuzevak moeten volgen.
 • De kosten voor de summer school zijn volledig ten laste van de student. (Opm. sommige partneruniversiteiten geven korting aan genomineerde studenten van de UGent)
 • Hoe een aanvraag indienen ?
  1. Voorafgaandelijk kan de student informeren bij FSA en de curriculumcommissie/opleidingscommissie of de summer school in aanmerking komt om binnen het curriculum te worden opgenomen. De student levert volgende informatie aan de FSA: naam Summerschool, organiserende universiteit, duur, aantal ECTS, inhoudelijke studiefiche van de summer school, informatie over de evaluatie, informatie over het afleveren van een transcript op het einde van de summer school.
  2. Nadien dient de student een formele aanvraag in via Oasis (Uitwisselingsaanvragen), onder het jaar waarin de student de summer school in het curriculum wil opnemen. Bij curriculum in uitwisseling wordt de summer school als vak vermeld.
  3. De student vervult alle inschrijvingsmodaliteiten bij de instelling die de summer school organiseert.
  4. Na afloop van de summer school en bij herinschrijving aan UGent, voegt de student de summer school toe aan zijn/haar curriculum en voegt een Transcript of Records, bewijs deelname en kort evaluatieverslag toe aan de uitwisselingsaanvraag .
  5. De curriculumcommissie keurt het curriculum goed.
  • Het buitenlands verblijf wordt genoteerd op het diplomasupplement.

Erkenning van online Summer/Winter School of ander kort programma

Voor erkenning van een online kort programma (vak of summer/winter school) in het curriculum kan de student zich richten tot de voorzitter van de opleidingscommissie. 

De student levert volgende informatie aan: website, titel vak of Summerschool, organiserende universiteit, duur, aantal ECTS, inhoudelijke studiefiche van het programma of de summer school, informatie over de evaluatie, informatie over het afleveren van een transcript op het einde van het programma.

Indien positief wordt beoordeeld, bezorgt de student informatie en de positieve beoordeling aan de FSA (uiterlijk oktober voor sem 1 of februari voor sem 2). Het vak zal dan worden toegevoegd aan het curriculum in OASIS en uiteindelijk zichtbaar zijn op het diplomasupplement via de input in OASIS in een tekstlijn met alle relevante info (organisator, credits, titel, ...) door FSA.

Registratie voor BA/MA-studenten na erkenning in curriculum:

 • Buitenlandse verblijven in kader van je opleiding moet je altijd registreren in oasis (uitwisselingsaanvraag).
   • Dit is enkel voor erkende buitenlandse verblijven met erkenning in je curriculum o.a.
   • uitwisselingsvak(ken) zoals summer/winter school, kortlopend programma na erkenning door opleiding;
   • buitenlandse stage  of gedeeltelijke erkenning via curriculumonderdeelrealisatie zoals onderzoek voor masterproef)

Registratie voor PhD-studenten:

 • Doctoraatsstudenten registreren hun buitenlandse verblijven in Sharepoint/SAP

Aanbod Summer/Winter Schools:

 • grasduin in het aanbod op Sharepoint (filter op summer schools)
 • zelf actief op zoek gaan online 

Aanbevolen maar nog niet erkende summer/winter schools:

 • Ma EU: Otzenhauseninstituut in Duitsland
 • Ma EU - IP: Summer School Sichuan University