Onderzoek

GIPLI | Ghent IP Law InstituteToppublicaties

Onderzoek over de intellectuele rechten vormt de kern van GIPLI's activiteiten. Dit is een lijst met recente output waarop we bijzonder trots zijn:

 • Vanhees, H., & Geiregat, S. (2024). Handboek intellectuele rechten 2024. LeA Uitgevers.
 • Geiregat, S., & Vanhees, H. (eds.). (2023). Copyright contracts tomorrow. LeA Uitgevers.
 • Geiregat, S., & Vandenbossche, G. (2023). Hervorming fiscaal regime auteursrechten en naburige rechten: een hobbelige weg back to its roots? Algemeen Fiscaal Tijdschrift74(12), 6–67.
 • Geiregat, S. (2022). Supplying and reselling digital content: digital exhaustion in EU copyright and neighbouring rights law. Edward Elgar.

Voor meer publicaties, zie de volledige bibliografie onder of neem een kijkje in de individuele publicatielijsten van elk van onze teamleden.

Rechtsgebieden

GIPLI streeft ernaar om het volledige onderzoekdomein van de intellectuele rechten (ook: intellectuele-eigendomsrecht of IP) af te dekken voor Universiteit Gent, en dat zowel voor het Belgische, Benelux-, Europese en internationale niveau. De belangrijkste onderdelen van het de intellectuele rechten omvatten:

 • Auteursrecht
 • Naburige rechten
 • Softwarebescherming
 • Databankenbescherming
 • Tekeningen en modellen
 • Octrooien
 • Merken
 • Handelsnamen
 • Bedrijfsgeheimen
 • Intellectuele rechten in verhouding tot oneerlijke marktpraktijken

Hoofdfocus

Hoewel we inzetten op expertise in alle subdomeinen van de intellectuele rechten, bestaat onze onderzoekstrategie voor 2024-2029 erin om voornamelijk te focussen op twee onderzoeksassen: data en duurzaamheid. De bedoeling achter deze assen is om twee onderzoekslijnen uit te bouwen die de onderzoekers bij GIPLI kunnen gebruiken als ruggengraat om concretere onderzoeksvragen op te bouwen.

Data & intellectuele rechten

Digitale data zijn alomtegenwoordig geworden en dat heeft belangrijke gevolgen voor het intellectuele-eigendomsrecht, in het bijzonder nu machine learning en AI-toepassingen wijdverspreid zijn geworden en aan het worden zijn. Als zeer brede onderzoeksas vormt Data & intellectuele rechten dan ook als een hoogst waardevolle bron voor innovatief juridisch-academisch onderzoek vanuit verschillende mogelijke invalshoeken. Enkele onderzoekswaardige thema's omvatten de impact van kunstmatige intelligentie op de eisen voor octrooibescherming, de waarachtigheid van de apocalyptische voorspellingen in verband met de combinatie van Big Data en AI voor de intellectuele eigendomsrechten zoals we die vandaag kennen, evenals de geschiktheid van het gewijzigde Europese auteursrecht om hedendaagse gegevenstoepassingen te vergemakkelijken, alsook de over het hoofd geziene invloed op de intellectuele rechten van de recente toestroom van de Europese regelgeving op het vlak van datatoegang en AI-toepassingen.

Duurzaamheid & intellectuele rechten

Een tweede en meer gerichte onderzoekslijn komt voort uit één overkoepelende vraag: hoe kunnen intellectuele rechten bijdragen aan een duurzamere samenleving? Hoewel het bredere thema van duurzaamheid en recht terecht al op veel aandacht mocht rekenen op nationaal en internationaal niveau in de afgelopen jaren, was de verkenning van het potentieel van intellectuele rechten tot voor kort relatief beperkt. Beleidsmakers lijken het dynamische duo van Duurzaamheid & IP enigszins over het hoofd te hebben gezien. Daarom is de cruciale taak nu om te bepalen of intellectuele rechten daadwerkelijk een significante rol kunnen spelen bij het verwezenlijken van de Sustaintable Development Goals en of ze kunnen bijdragen aan de milieudoelstellingen die steeds dwingender worden opgelegd door de Europese Unie.

In theorie staan de verschillende systemen van intellectuele rechten neutraal ten aanzien van het milieu en onze leefomgeving: de wetgever streeft noch duurzaamheidsmotieven, noch het tegenovergestelde na bij het verlenen van deze rechten. Niettemin toont verkennend onderzoek aan dat intellectuele rechten wel degelijk een niet te verwaarlozen impact hebben op het milieu. Voortbouwend op deze bevindingen zou verder verkennend onderzoek moeten resulteren in een overzicht van intellectueelrechtelijke normgeving, rechtspraak en praktijken die het streefdoel van een meer duurzame samenleving bevorderen of belemmeren, om vervolgens normatieve suggesties te kunnen maken.

In contemporary academia, researchers are expected to pitch their original research ideas to prestigious research funders. At GIPLI, we are proud that some of our researchers have successfully competed for recognition of their endeavours.

FWOTitle

Abstract

Bibliografie