Bijzonder statuut op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden

Dit statuut dient niet te worden aangevraagd in geval van acute kortstondige onvoorziene redenen.
In dit geval kan je beroep doen op artikel 51 §2 van het onderwijs- en examenreglement.
De decaan overlegt met de verantwoordelijk lesgever en geeft je desgevallend toestemming om op een andere manier ondervraagd te worden dan de voorgeschreven vorm. Je kan echter geen andere faciliteiten bekomen zoals bij het bijzonder statuut.
Als je beroep wil doen op artikel 51 §2, contacteer je je Facultaire Studentenadministratie
Bij twijfel tussen aanvragen van bijzonder statuut of toepassen van artikel 51 §2, contacteer statuut@ugent.be

Vereisten

Je toont aan dat je je in uitzonderlijke sociale - of individuele omstandigheden bevindt.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Zo snel mogelijk
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum. De directeur Onderwijsaangelegenheden kan een einddatum van het bijzonder statuut opleggen die vroeger ligt dan het einde van het betrokken academiejaar in functie van de reden van toekenning van het bijzonder statuut. In dat geval kan je na die einddatum geen gebruik meer maken van faciliteiten.

Faciliteiten

De directeur Onderwijsaangelegenheden kent je 1 of meerdere van onderstaande onderwijs- en examenfaciliteiten toe:

 • Vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;
 • Eén of meerdere evaluaties verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar binnen de toegekende geldigheid van het bijzonder statuut ingeval deze in tijd beperkt is;
 • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen dezelfde examenperiode;
 • Eén of meerdere evaluaties afleggen in een andere evaluatievorm;
 • Examen afleggen in een kleinere groep;
 • Examen afleggen in een apart lokaal;
 • Examen online afleggen;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

Academiejaar 2023-2024:

 • 26 april 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 2 augustus 2024 voor de tweedekansexamenperiode

Academiejaar 2024-2025:

 • 5 december 2024 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 24 april 2025 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 7 augustus 2025 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken en kunnen enkel verleend worden voor en in de periode waarin het bijzonder statuut USIO wordt toegekend. Alternatieve examenmomenten kunnen bijgevolg ook enkel vastgelegd worden in de periode waarin je het statuut hebt maar niet meer daarbuiten. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is.
Weigerbare faciliteiten die niet tijdig door de betrokken verantwoordelijk lesgever(s) behandeld zijn, worden bij de start van de betreffende examenperiode automatisch goedgekeurd.
De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).
Studenten met het bijzonder statuut bij wie de verleende faciliteiten inzake onderwijs- en examenmodaliteiten niet toegepast worden, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Meer info

Lees de volledige tekst in het Onderwijs- en examenreglement, artikel 25.

Contact

statuut@ugent.be

Gerelateerde inhoud