Bijzonder statuut op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden

This information in English

 

Bijzonder statuut tijdens coronacrisis
De coronacrisis stelt ons allemaal op de proef, maar ze brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor een aantal specifieke doelgroepen van studenten. De UGent is bekommerd om de gezondheid en het welzijn van al haar studenten en biedt daarom de studenten die het hardst getroffen worden de mogelijkheid om een bijzonder statuut aan te vragen. Met dit statuut kan de student desgewenst aanspraak maken op onderwijs- en/of examenfaciliteiten of op logistieke ondersteuning bij de participatie aan het online onderwijs.

Vereisten

Je toont aan dat je je in uitzonderlijke sociale - of individuele omstandigheden bevindt.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Vóór 15 oktober (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum. De directeur Onderwijsaangelegenheden kan een einddatum van het bijzonder statuut opleggen die vroeger ligt dan het einde van het betrokken academiejaar in functie van de reden van toekenning van het bijzonder statuut. In dat geval kan je na die einddatum geen gebruik meer maken van faciliteiten.

Faciliteiten

Je kan volgende faciliteiten aanvragen:

 • Vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd
 • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm. Een examinator kan niet verplicht worden om meer dan 1 alternatief tijdstip per student te voorzien;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback;
 • Andere faciliteiten noodzakelijk om de student een redelijke kans op slagen te garanderen.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

 • 6 augustus 2021 voor de tweedekansexamenperiode
 • 10 december 2021 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 29 april 2022 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 5 augustus 2022 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

 

Opmerking:
Dit statuut dient niet te worden aangevraagd in geval van acute kortstondige onvoorziene redenen.
In dit geval kan je beroep doen op artikel 51 §2 van het onderwijs- en examenreglement.
De decaan overlegt met de verantwoordelijk lesgever en geeft je desgevallend toestemming om op een andere manier ondervraagd te worden dan de voorgeschreven vorm. Je kan echter geen andere faciliteiten bekomen zoals bij het bijzonder statuut.
Als je beroep wil doen op artikel 51 §2, contacteer je Facultaire Studentenadministratie

Bij twijfel tussen aanvragen van bijzonder statuut of toepassen van artikel 51 §2, contacteer

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

statuut@ugent.be

Gerelateerde inhoud