Master of Science in Geology

De Engelstalige master is voornamelijk onderzoeksgericht en legt de nadruk op het verwerven van algemene academische vaardigheden, zoals onderzoek en exploratie, rapportage, en samenwerking met medestudenten en onderzoekers. Je krijgt de nodige opleiding in het analyseren en het oplossen van nieuwe, bredere en meer complexe geologische problemen. Zo ontwikkel je een wetenschappelijke attitude om problemen op te lossen via de juiste onderzoeksmethode (kwalitatieve en kwantitatieve veldanalyse, directe en indirecte waarnemingstechnieken, fysische en chemische analysetechnieken, modellering van geologische processen, etc.) en om die methoden te evalueren inzake mogelijkheden/beperkingen.

Deze master wordt gezamenlijk aangeboden door de Universiteit Gent en KU Leuven. Er is keuze uit vier majors. Naast de twee majors die ook in de Nederlandstalige opleiding worden aangeboden, namelijk ‘Bekkens en orogenen’ en ‘Grondwater en minerale rijkdommen’, kun je kiezen voor de majors ‘Geodynamics and Georesources’ en ‘Surface processes and paleoenvironments’. Deze twee bijkomende majors worden door de KULeuven aangeboden en vereisen een inschrijving aan de KULeuven.

Majors (60 sp)

Bekkens en orogenen

In de major 'Geologie van bekkens en orogenen' wordt het ontstaan en de evolutie van gebergten en grote oceanische en continentale sedimentbekkens behandeld en hoe dit verband houdt met de bouw en samenstelling van de lithosfeer, het klimaat en de biosfeer. In deze major worden de verschillende expertises van de mariene geologie, paleontologie, sedimentologie, vulkanologie, geofysica en geochronologie gecombineerd om grootschalige geologische processen te begrijpen. De major vindt niet alleen toepassing in de exploratie, maar houdt zich ook bezig met klimaatsverandering, met het ontstaan en de evolutie van de aardkorst en van het leven, met duurzame energie en materiaalkunde.

Grondwater en minerale rijkdommen

De major 'Grondwater en minerale rijkdommen' biedt een fundamentele en toegepaste kijk op de buitenste grenslagen van de Aardkorst. Men vindt in die oppervlakkige lagen het kostbare grondwater en essentiële mineralen. Het onderzoek naar de kwaliteit ervan, de bescherming van de gekende voorraden en de exploratie naar nieuwe grondwaterreservoirs en minerale afzettingen vormen sleutelelementen voor een duurzame ontwikkeling van onze Aarde.

Geodynamics and Georesources

In deze major leer je geologische data over gesteentevormende processen en minerale rijkdommen in de onder grond te verzamelen en te interpreteren. De wisselwerking tussen verschillende fysische en chemische processen in de Aarde vormen het zwaartepunt van deze major.

Surface Processes and Paleoenvironments

Deze major richt zich op het begrijpen van de huidige en vroegere geologische processen, de interactie tussen geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer en op het plaatsen ervan in een context van wereldwijde veranderingen.

Minor Onderzoek (30 sp)

Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kiest voor de minor Onderzoek. Deze minor wordt volledig in het Engels aangeboden onder de vorm van keuzevakken. In deze minor krijg je de kans om je nog dieper in te werken in je vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is o.a. een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.

Masterproef (30 sp)

Elke masteropleiding eindigt met een masterproef. Dit is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp naar keuze. Die keuze gebeurt in overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Je werkt zelfstandig een wetenschappelijk onderwerp uit en dat houdt een zekere verdere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd. De masterproef is een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de masteropleiding.

Raadpleeg de online studiegids Master of Science in Geology voor meer gedetailleerde informatie en inhoud van alle opleidingsonderdelen.